Jak na věc


zápis z jednání valné hromady vzor

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

    Program jednání: Návrh rozpočtu na rok 2014Jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila  jednání a přednesla návrh programu zasedání. Navržený program byl schválen všemi přítomnými členy.2. Předsedkyně školské rady vyzvala jednotlivé členy o vyjádření k návrhu rozpočtu ZŠ na rok 2014. Rozpočet se oproti minulému roku zásadně nemění, příspěvek zřizovatele zůstává i pro tento kalendářní rok ve stejné výši.3. Rada schválila všemi hlasy rozpočet ZŠ na rok 2014.4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila, příští bude schváleno dle potřeby.
    Zápis č. 31 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, Spořická 400/34, Praha 8, konaného dne 23.6.2016Přítomni:  pí.Mazurová Vladislava, Ing.Pexa Miloslav, p.Bolen Josef Hosté: Mgr. Chaloupecká Zdenka Školská rada je usnášeníschopná.Program jednání: Schválení   pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků.Průběh jednání: 1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady. 2. Ředitelka školy seznámila členy rady s novými pravidly hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která mají vstoupit v platnost od 1. 9. 2016. 3. Školská rada neměla připomínky a pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválila. 4. Předsedkyně  školské rady jednání ukončila.Usnesení: Školská rada schválila pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která vstoupí v platnost od 1.9.2016.
    Zápis č. 38 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 14. 12. 2017


Informace o docházce žáků 9. tříd a přihlášení k docházce od 11. 5. 2020

    Zápis č. 33 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 24. 10. 2016Přítomni: pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen JosefHosté: Mgr. Chaloupecká ZdenkaŠkolská rada je usnášeníschopná.Program jednání:1. Schválení výroční zprávy.Průběh jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.2. Ředitelka školy seznámila s výroční zprávou za školní rok 2015/2016 a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.3. Školská rada neměla připomínky a výroční zprávu za školní rok 2015/2016 schválila.4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.Usnesení:Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2015/2016.
    Program jednání:1. Schválení vyhlášky č.j. 163/2012 upravující znění školního řádu2. Schválení metodického pokynu ředitelky školy k využívání výchovných opatření  /jedná se o pravidla a udělování výchovných opatření / – příloha č.2 ke školnímu řádu / celý souhrn /3. Schválení dodatku k ŠVP – standardy základního vzdělávání / čeho žák dosáhne v českém jazyce, matematice a cizím jazyce /
    Jednání:1. P. Mazurová zahájila jednání školské rady.Ředitelka školy přednesla vyhlášku č. j. 163/2012, která upravuje znění školního řádu a navrhla využívání výchovných opatření školy – tj. příloha č. 2 ke školnímu řádu. Zároveň přečetla dodatek ke ŠVP.2. Školská rada schválila vyhlášku č.j. 163/2012 upravující znění školního řádu, dále schválila metodický pokyn výchovných opatření tj. přílohu č.2 ke školnímu řádu a dodatek k ŠVP.3. Předsedkyně školské rady ukončila jednání a navrhla další jednání v říjnu 2012.Zapsala: Vladislava Mazurová – předseda školské rady


Informace o docházce žáků 1. stupně a přihlášení k docházce od 25. 5. 2020

    Zápis č. 37 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 2. 11. 2017Přítomni: pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen JosefHosté: Mgr. Chaloupecká ZdenkaŠkolská rada je usnášeníschopná.Program jednání:1. Schválení výroční zprávy za školní rok 2016/2017.Průběh jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.2. Ředitelka školy seznámila s výroční zprávou za školní rok 2016/2017 a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.3. Školská rada neměla připomínky a výroční zprávu za školní rok 2016/2017 schválila.4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.Usnesení:Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2016/2017.
    Průběh jednání:Jednání vede předsedkyně ŠR Mazurová V.1.Předseda ŠR pronesl úvodní slovo a přednesl návrh programu jednání. Navržený program byl schválen.2.Ředitelka školy přednesla navrhované drobné změny školního řádu. Změny byly ŠR schváleny.3.Ředitelka školy přednesla upravena pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Pravidla ŠR schválila.


Hodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

    Zápis č. 32 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, Spořická 400/34, Praha 8, konaného dne 31.8.2016Přítomni:  pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen Josef Hosté: Mgr. Chaloupecká Zdenka Školská rada je usnášeníschopná.Program jednání: Schválení   ŠVP „Učíme se pro život, platný od 1.9.2016Průběh jednání: 1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady. 2. Ředitelka školy seznámila členy rady s novým ŠVP „Učíme se pro život, platným od 1.9.2016. 3. Školská rada neměla připomínky a ŠVP „Učíme se pro život, platný od 1.9.2016 schválila. 4. Předsedkyně  školské rady jednání ukončila.Usnesení: Školská rada schválila ŠVP „Učíme se pro život, platný od 1.9.2016.
    Průběh jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.2. Ředitelka školy seznámila členy rady s novým školním řádem, který  vstoupí v platnost od 1.9.2016.3. Školská rada neměla připomínky a školní řád na rok 2016/2017 schválila.4. Předsedkyně  školské rady jednání ukončila.


Organizace provozu školy od pondělí 25. 5. 2020

    Zápis č. 40 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 30. 8. 2018Přítomni: pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen JosefHosté: Mgr. Chaloupecká ZdenkaŠkolská rada je usnášeníschopná.Program jednání:1. Projednání školního vzdělávacího programu „Učíme se pro život“, platného od 1. 9. 2018.Průběh jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.2. Ředitelka školy seznámila členy ŠR se školním vzdělávacím programem „Učíme se pro život“, platným od 1. 9. 2018.3. Školská rada vyjádřila souhlas se školním vzdělávacím programem „Učíme se pro život“, platným od 1. 9. 2018 bez připomínek.4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.Usnesení:Školská rada projednala a vyjádřila souhlas se vzdělávacím programem „Učíme se pro život“, platným od 1. 9. 2018.
    Program jednání:1. Schválení jednacího řádu školské rady.2. Volba předsedy školské rady.3. Projednání rozboru hospodaření za rok 2014 a návrhu rozpočtu na rok 2015.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00