Jak na věc


základní práva dítěte

ÚZ č. 1310 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

    Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také zákon o veřejném ochránci práv, zákon o Ústavním soudu, antidiskriminační zákon, kompetenční zákon, jednací řád Poslanecké sněmovny a jednací řád Senátu vč. zákona upravujícího vzájemný styk obou komor, zákon o státních symbolech, ...
    Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo zejména ke změnám ve ...


Evropská úmluva o lidských právech

    I. Úvod do teorie základních práv - str. 251. Terminologické vymezení - str. 252. Původ, ideové zdroje a historický vývoj - str. 303. Univerzalita práv versus kulturní diversita - str. 384. Obsahové klasifikace základních práv - str. 415. Formy působení základních práv - str. 476. Negativní a pozitivní závazky - str. 597. Nositelé a adresáti základních práv - str. 628. Základní povinnosti - str. 72II. Interpretace a aplikace základních práv. Omezování základních práv - str. 751. Pravidla a principy - základní práva absolutní a relativní - str. 752. Specifika interpretace základních práv - str. 783. Omezování základních práv a soudní přezkum omezení - str. 864. Zákaz derogace některých práv - limity při odstoupení od mezinárodních závazků - str. 1145. Lidskoprávní aspekty výkladu podústavního práva - str. 115III. Právní zakotvení základních práv a systémy jejich ochrany - str. 1191. Vnitrostátní systém ochrany základních práv - str. 1192. Mezinárodní systémy ochrany lidských práv - str.
    Lidská důstojnost je hodnotou mnoha tváří vystupující na povrch v takřka neomezeném počtu různorodých situací počínaje obyčejnou pomluvou a konče umučením lidských bytostí ve vyhlazovacích táborech. To však ve ...
    Dítě má právo žít s oběma rodiči a udržovat s nimi styk. Oddělení dítěte od rodičů je možné jen v případě, že je to v zájmu dítěte a může se uskutečnit jen soudním rozhodnutím. Dítě, které je dočasně nebo trvale zbaveno svého rodinného prostředí nebo dítě, které ve vlastním zájmu nemůže být ponecháno v rodinném prostředí má právo na pomoc a ochranu státem. Takové dítě se zabezpečí náhradní rodinnou péčí, přičemž je brán zřetel na jeho etnický, náboženský, kulturní a jazykový původ. Pokud je dítě svěřeno do náhradní péče má právo na pravidelné hodnocení toho, jak je s ním zacházeno. Ochranu práv dítěte zajišťuje stát prostřednictví orgánu sociálně – právní ochrany.


ÚZ č. 1205 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

    V publikaci najdete aktuální znění 18 předpisů rozdělených do 4 kapitol: rodinné právo, sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte a rodiny, a registrované partnerství. Změnami byl dotčen ...


ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

    Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv.Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv, jejich obsahových specifik, forem působení, i subjektů oprávněných a povinných, se práce dále zabývá interpretačními a aplikačními specifiky základních práv, zejm. otázkami souvisejícími s omezováním těchto práv a standardy přezkumu případných omezení.Prostor je pak věnován i samotnému právnímu zakotvení v pozitivním právu a s tím související vymahatelnosti základních práv, jakož i vnitrostátnímu, mezinárodnímu a evropskému mechanismu právní ochrany. Speciální prostor je věnován ústavní stížnosti a stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva.V dalších částech se práce podrobně a strukturovaně věnuje jednotlivým základním právům, počínaje obecným zákazem diskriminace a právem národnostních menšin, přes jednotlivá osobní, politická a hospodářská a sociální práva, až po právo na právní ochranu (spravedlivý p
    Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...
    Publikace obsahuje novelizovaný autorský zákon a zákon o ochranných známkách po rozsáhlé novele účinné od 1. 1. 2019 včetně příslušné vyhlášky. Dále zde najdete aktuální znění zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně ...
    Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a ...


Základní práva - svazek první Důstojnost

    Na jaře si mladí manželé přivezli předškoláka Tondu z dětského domova. Měli představu o tom, jak dítěti vytvoří rodinu, jak mu vynahradí to, co mu v dětském domově chybělo. Byli plni nadšení, elánu a přesvědčení, že jsou na výchovu dítěte dostatečně připraveni. Věřili, že zvládnou všechny problémy, které příchod Tondy do rodiny přinese. Začátky jsou těžké, říkali si s optimismem. Den za dnem, ale potíží přibývalo. Tonda byl doma vzdorovitý, nechtěl jíst, špatně večer usínal. Ve školce neměl kamarády, bral dětem hračky, bil je. Rodiče prožívali pocity zklamání, selhání, obavy z nezvládnutí své role. Stále častěji si uvědomovali, že sami bez pomoci situaci nezvládnou. Začali spolupracovat s odborníky. Vyhledali dětského klinického psychologa, kam začali pravidelně docházet. Nejdříve pracovali na tom, aby se dokázali na sebe i na dítě dívat reálně. Později se učili dítě přijmout i s jeho zvláštnostmi. Střet původních představ s realitou byl bolestný, někdy plný slz i odmítání. Ale postupn

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00