Jak na věc


vzor výpověď z nájmu zemědělských zemědělských poz

Nájem dle nového občanského zákoníku

    9 Nová úprava nájmu obecná ustanovení Ochrana dobré víry nabyvatele v případě změny vlastníka formou převodu vlastnického práva (singulární sukcese) přechod povinností jen v rozsahu zákonných povinností, ledaže o ostatních povinnostech věděl u úplatné koupě, kdy nabyvatel neměl rozumný důvod pochybovat, že věc není pronajata, může nabyvatel nájem vypovědět; práva nájemce vůči původnímu pronajímateli nejsou dotčena; výpovědní doba: nemovité věci - 3 měsíce, movité věci - 1 měsíc Podnájem ( 2215) Dle NOZ lze podnájem sjednat pouze se souhlasem pronajímatele (dispoz.); OZ opačný přístup, lze podnajmout, pokud není smlouvou výslovně zakázáno (přechod. ustanovení!) Pokud nájemní smlouva sjednána v písemné formě, souhlas je nutný také písemně Podnájem lze sjednat jen na dobu nájmu, k delší době se nepřihlíží 9
    8 Nová úprava nájmu - obecná ustanovení údržba a opravy Běžnou údržbu provádí nájemce, ostatní údržbu a (všechny) opravy pronajímatel Strany se vždy mohou dohodnout jinak Nájemné Měsíčně pozadu, ve sjednané (jinak v obvyklé) výši Změna vlastnictví ( ) Změnou vlastníka se nájem neruší, práva a povinnosti z nájmu přecházejí na nabyvatele Z důvodu změny vlastnictví nelze nájem vypovědět žádnou stranou - rozdíl oproti 680 OZ, výpověď však lze sjednat (ale omezení u nájmu bytu), výpověď nutno vykonat v 3měsíční lhůtě Vypovídající strana hradí přiměřené odstupné 8


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00