Jak na věc


vzor dohoda o ukončení nájemní smlouvy nebytové pr

smlouvu o nájmu nebytových prostor

    2 3. Dispoziční schéma pronajatých nebytových prostor je přílohou č. 3 smlouvy. 4. Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel přenechává nebytové prostory (specifikované v čl. I.) nájemci a nájemce se zavazuje platit nájemné a užívat tyto nebytové prostory v souladu se zákonem a touto smlouvou. 5. Pronajímatel přenechává předmět nájmu ve stavu způsobilém k obvyklému užívání. 6. Pronajímatel se zavazuje na svůj náklad provést veškeré nájemcem požadované nebo pro jeho zamýšlené užívání potřebné stavební a ostatní úpravy, které jsou technicky možné, pokud překračují stav při předání nebo se od něj jinak odchylují. 7. Nájemce je oprávněn přenechat nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu třetí osobě. Tento podnájem však může být uzavřen pouze na dobu určitou a musí být předem schválen pronajímatelem. 8. Pronajímatel se zavazuje dodávat nájemci současně s užíváním nebytových prostor tyto služby, jejichž úhrada je stanovena příslušnými paušály za ceny služeb uvedených v příloze č. 5 této


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00