Jak na věc


vojenske statky a les mimon

Přehled archivních fondů a sbírek uložených ve VHA:

    Skupina-pracoviště, do 30.6. 2011 samostatný referát, je součástí VHA od 1.10. 2008. Vytvoření této složky vyplývá ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Jedná se o splnění materiálních podmínek pro akreditaci archivu (viz. §61, odst. 5, písm. a). S tím korespondují i ustanovení §25, odst. 1, písm. a, § 30, odst. 1, § 34, odst. 3, které  vyžadují pořizování tzv. studijních nebo bezpečnostních kopií archiválií. Současně § 92, odst. 2 zákona ukládá VHA pořídit do 31.12. 2014 bezpečnostní kopie všech vojenských matrik a předat je do Národního archivu v Praze. Od 1.5. 2010 do 30.6. 2011 měla tato součást 3.oddělení VHA statut samostatného referátu. 
    Jako součást Vojenského ústředního archivu je ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě  (v úplném znění zákon č. 250/2014 Sb.), dále dle Vyhlášky MV ČR č. 645/2004 Sb.(v úplném znění vyhláška č. 213/2012 Sb.) archivem specializovaným. Jako takový je spravován svým zřizovatelem, tedy Ministerstvem obrany ČR, které zabezpečuje jeho personální, finanční, materiálně technické a investiční potřeby.
    Ve výjimečných případech lze nahlížet i do dokumentace mladší 30 let, avšak pouze na základě povolení ředitele příslušného archivu VÚA, a pokud žadatel splňuje podmínky pro toto nahlížení stanovené zvláštním právním předpisem.  
    V souladu s platnými zákony a nařízeními lze ve studovně VHA nahlížet do archiválií  starších 30 let, které byly  zpřístupněny, umožňuje to jejich fyzický stav, neobsahují informace, jejichž  zveřejnění by mohlo ohrozit zákonem chráněná práva osobnosti, nebo žadatel o nahlížení splňuje podmínky k nahlížení stanovené zvláštním právním předpisem.


Základní úkoly 1. oddělení VHA:

    Při vyžádání zaslání kopií archiválií uložených v archivu v případech soukromého studia, zkoumání rodopisu apod. musí žadatel uvést poštovní adresu a datum narození (nutné z důvodu vyúčtování poskytnuté služby). Archiv nezasílá kopie archiválií v elektronické podobě.
    Ceny kopií jsou stanoveny ceníkem za práce provedené archivem (viz. Vyhláška MV ČR č. 645/2004 Sb - v úplném znění vyhláška č. 213/2012 Sb. a badatelský řád VHA). V podmínkách VHA nelze kopírovat materiály větších rozměrů než A3.
    Fotografické sbírky mají rozsah cca 83 700 pozitivních - náhledových snímků, 64 500 negativů, 365  fotoalb a cca 57 b.m. dosud nezpracovaných fotografií.
    Celkem tento úsek VHA spravuje cca 1660 archivních fondů a sbírek v rozsahu 5 300 b.m. archiválií. Představuje to 37 110 kartonů a 13 909 pomocných knih.
                Ve smyslu výše uvedených legislativních norem zaujímá VHA v systému vojenského archivnictví postavení archivu konečného, v němž jsou trvale ukládány archiválie vojenského charakteru (militária). Tyto archiválie jsou ze zákona součástí Národního archivního dědictví České republiky. Vůči resortním správním archivům Vojenského ústředního archivu plní VHA funkci metodického a kontrolního orgánu ve skartačním procesu.


2. oddělení  novodobých fondů a sbírek (fondy a sbírky po roce 1945)

    Archiválie jsou součástí fondů a sbírek. S jejich obsahem se lze seznámit prostřednictvím obecných průvodců po fondech nebo podrobnějších inventářů k jednotlivým fondům. Nezpracované, doposud nezinventarizované materiály je možno zapůjčit pouze výjimečně na základě povolení ředitele VHA.                                                                                                   
    Badatelé po dobu studia přejímají veškerou zodpovědnost za fyzický stav archiválií. Chování ve studovně je stanoveno badatelským řádem VHA, s jehož obsahem jsou badatelé seznámeni při své první návštěvě. Při nedodržení platných nařízení ze strany badatele je pracovník studovny oprávněn zakročit a ve vážných případech, na základě souhlasu ředitele archivu, zrušit vydaný souhlas ke studiu.
    Celkem tento úsek VHA spravuje cca 500 archivních fondů a sbírek v rozsahu 3 900 b.m. archiválií. Představuje to cca 26 000 kartonů, 7 744 pomocných knih a 4 064 plánů a tisků.
    Celkem tento úsek VHA spravuje cca 350 archivních fondů a sbírek v rozsahu 2 100 b.m. archiválií. Představuje to cca 14 700 kartonů a 8 700 pomocných knih.
    Celkem tento úsek VHA, jehož fondy a sbírky byly v srpnu 2002 zasaženy povodněmi, spravuje cca 1000 archivních fondů a sbírek v rozsahu  cca 7 500 b.m. archiválií. Představuje to 65 000 kartonů a přibližně 10 000 pomocných knih.


3. oddělení služeb VHA (badatelna a fotoarchiv), se skupinou-pracovištěm pro digitalizaci fondů VHA

    Každý zájemce o studium materiálů ve studovně musí nejprve písemně (i e-mailem), telefonicky nebo při osobní návštěvě požádat o sjednání termínu studia a upřesnit předmět svého zájmu (tel. 973 213 380).  Při první návštěvě je rovněž nutno vyplnit tzv. badatelský list, tedy evidenční formulář. Badatelské listy se každoročně obnovují.
    Oddělení bylo v letech 1999 až 2003 nelogicky součástí jiných složek Vojenského ústředního archivu. Od roku 2010 je jeho  součástí i referát digitalizace archivních fondů VHA.
                Ve vlastní odborné a metodické činnosti se VHA řídí jednak směrnicemi a dalšími instrukcemi odboru AS MV ČR a dále resortními směrnicemi a pokyny týkajícími se spisové a archivní služby v resortu MO ČR.
    Oddělení působilo v rámci Vojenského historického archivu v letech 2003 až 2010 jako samostatná skupina.  Navazuje na již v minulosti samostatné oddělení VHA.
    Badatel vyplňuje žádanku o zapůjčení konkrétního archivního materiálu. Množství materiálu povoleného ke studiu na den je omezeno. Bez objednání si může badatel vypůjčit pouze archivní pomůcky (průvodce, inventáře), časopisy, věstníky a literaturu z příruční knihovny archivu.  


1. oddělení  VHA (fondy a sbírky do roku 1945)

         Toto oddělení v sobě zahrnuje v minulosti  3 samostatné součásti Vojenského historického archivu. Jedná se o bývalý úsek tzv. rakouských fondů a sbírek (do roku 1918), úsek I.čs.  odboje a první čs. republiky (1914-1939) a úsek fondů a sbírek z období II. světové války (1939-1945).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00