Jak na věc


veřejné zakázky a výběrová řízení poptávka

Zajištění publicity projektů IOP

    Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k výběrovému řízení ČRA – „Odborné konzultace, výkup a zprostředkování dodávek služebních psů pro kynologickou službu Daňové a celní správy Gruzie“
    „Dodavatel léčiv pro zadavatele: Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, se sídlem: Za Kopečkem 353, Žamberk, PSČ: 564 01, IČ: 00196096“
    Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k zadávacímu řízení ČRA – „Rekonstrukce kolejí Donabské Národní Akademie Civilního Inženýrství a Architektury – fáze I.“
    Není tak především oprávněna přijímat listinné nabídky, ale pouze nabídky doručené prostřednictvím elektronického nástroje. Nabídky podané v rámci zadávacích řízení ČRA 18. 4. 2017 a později musí být podány pouze v elektronické podobě.
    Výběrové řízení ČRA – Zlepšení institucionálních podmínek pro rozvoj Odborné zemědělské školy v Catabola a posílení rozsahu a kvality poskytování poradenských služeb pro zemědělce v okresu Catabola, provincie Bié, Angolská republika
    Výběrové řízení ČRA – Zavádění moderních metod v ložiskové geologii a báňsko projekčních pracích při průzkumu a osvojování ložisek nerudných nerostných surovin – školení (Vietnam)


Výzva k podání nabídky na VZMR: Analýza krevního séra na přítomnost 25-hydroxyvitamínu D pro SZÚ

    Dodavatel léčiv pro zadavatele: Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, se sídlem: Za Kopečkem 353, Žamberk, PSČ: 564 01, IČ: 00196096“
    Poptávka po zpracovateli odborných analýz a doporučení v sektoru veřejné správy (s důrazem na vypracování konceptu e-learningu pro zaměstnance veřejné správy) v Gruzii
    Druhé vyhlášení výběrového řízení ČRA – „Stavba studentské ubytovny pro studenty oboru Porodní asistentka na Lewanika Nursing School v Mongu, v Západní provincii Zambijské republiky“
    Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk jako zadavatel, v souladu s čl. 11 zadávacích podmínek – Výzvy k předložení nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku zboží pod názvem: „Dodávkamalotraktoru“ tuto veřejnou zakázku zrušil a vyzývá opětovně k předložení nabídky ceny na poskytnutí níže uvedené dodávky v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem:
    Po uplynutí předepsané lhůty (30 dnů) bude zahájeno zadávací řízení a uveřejněna zadávací dokumentace.


Dodávka HW pro NEW EPIDAT a LIS

    Zadávací řízení ČRA – „Podpora malých farmářů při zajišťování přístupu k potravinám a zvýšení protierozní odolnosti komunit ve vybraných kebelích zóny Kembata Tembaro, SNNPR“
    Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk jako zadavatel, předkládá dodatečnou informaci č.1, na základě dotazů několika uchazečů k předložení nabídky ceny na poskytnutí níže uvedené dodávky pod názvem:
    Portál Věstník veřejných zakázek je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj.Věstník veřejných zakázek je jednotným místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
    Výběrové řízení UNDP (Bosna a Hercegovina) – „International consultant for transfer of knowledge from the Czech Republic for backstopping and support to the development of the Guide on best practices and recommendations to increase utilization of wood biomass in Bosnia and Herzegovina“


Dodávka BioNumerics software - 2. etapa

    Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk jako zadavatel, vyzývá k předložení nabídky ceny na poskytnutí níže uvedené dodávky v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem:
    Výběrové řízení ČRA – „Modernizace systému centrálního zásobování teplem ve městě Srbobran“ v Srbsku (opětovné vyhlášení – navazující na předchozí zrušené)
    Call for an expert (or a team of experts) to assess the proposals for and the implementation of the projects of the International Development Cooperation of the Czech Republic in the area of technical standardisation in Bosnia and Herzegovina
    ČRA jako veřejný zadavatel přistupuje k veřejným zakázkám s péčí řádného hospodáře a při výběrových řízeních zohledňuje průsečík přidané hodnoty, kvality jednotlivých nabídek a nejnižší nabídkové ceny.
    Výběrové řízení ČRA – Dodávka zdravotního vybavení pro Ortopedické a rehabilitační centrum Bac Thai pro děti se sníženou schopností mobility (Vietnam)
    Výběrové řízení ČRA – Stavba studentské ubytovny pro studenty oboru Porodní asistentka na Lewanika Nursing School v Mongu, v Západní provincii Zambijské republiky


Dodávka pomůcek pro primární prevenci zdravotních rizik

    Výběrové řízení ČRA na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce školských kolejí Horlivského institutu cizích jazyků, Bakhmut – 1. fáze“ (opětovné vyhlášení)
    Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k výběrovému řízení ČRA – „Dodávka vybavení pro studentské koleje Národní Univerzity Tarase Ševčenka, Starobilsk – Ukrajina“
    Výběrové řízení UNDP (Bosna a Hercegovina) – „Fire Hazard and Risk Assessments: Improvement of the fire assessment practices in Bosnia and Herzegovina through transfer of knowledge and Czech experience”
    Vyhlášení výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu – „Podpora rozvoje gruzínského lázeňství – dodávka fyzioterapeutických lehátek – masážních stolů“
    Poptávka po realizátorovi námětu k projektu: Výměna zkušeností a přenos know-how na úrovni místní samosprávy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
    Rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu: “Zajištění vybavení a školení pro pracovníky Státního archivu Bosny a Hercegoviny“


Ukončená výběrová řízení na veřejné zakázky

    Výběrové řízení na prošetření technického stavu vodních zdrojů pro zásobování města Ulánbátar pitnou vodou a určení poškozených vrtů vhodných k rehabilitaci
    Výběrové řízení ČRA – Dodávka zdravotnického vybavení určeného pro porodní a poporodní oddělení Všeobecné nemocnice Lewanika v Mongu, v Západní provincii Zambijské republiky
    Vyhlášení výběrového řízení – „Rozvoj kapacit v oblasti cévní chirurgie ve vybraných zdravotnických zařízeních v Bosně a Hercegovině – Dodávka vybavení operačních sálů“
    Poptávka experta či expertky (příp. týmu expertů) v oboru vody a sanitace na vypracování souboru doporučení pro čistírnu odpadních vod (ČOV) v Prištině, Kosovu
    Opakovaná poptávka experta či expertky (příp. týmu expertů) v oboru potravinářství na školení členů Ivanofrankivské hospodářské a obchodní komory na Ukrajině
    Výběrové řízení ČRA: „Zvyšování efektivity a posilování transparentnosti procesů Národní agentury zaměstnanosti Moldavska (ANOFM) – zavedení elektronické spisové služby“


Modernizace a vybavení NRL pro biologické monitorování a CEM - opakované VŘ

    Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem „Dodávka a instalace technologie pro hrubé předčištění do Hlavní čerpací stanice v Hînceşti“
    Zadávací řízení ČRA – Projektový manažer pro projekt delegované spolupráce „European Union Support to Agriculture Competitiveness and Rural Development in Bosnia and Herzegovina: EU4AGRI“
    Výběrové řízení ČRA – „Podpora Regionální rozvojové agentury Jih a Rady regionálního rozvoje Moldavska formou aktualizace Regionální rozvojové strategie“
    Vysvětlení č. 1 a změna zadávací dokumentace č. 1 k výběrovému řízení ČRA – „Dodávka vybavení pro studentské koleje Národní Univerzity Tarase Ševčenka, Starobilsk – Ukrajina“
    Smlouvy uzavřené Českou rozvojovou agenturou je možné dohledat v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv: https://smlouvy.gov.cz
    Výběrová řízení UNDP (Gruzie) – „Impact Investment Expert”, “Consultant – to design the campaign Empowering Social Change Agents” a “Stakeholder Readiness Assessment Expert”


Aktuální výběrová řízení na veřejné zakázky

    Vyhlášení výběrového řízení ČRA pro zakázku malého rozsahu- „Situační studie pro zavedení a rozvoj systému šlechtění masného skotu v Bosně a Hercegovině
    (https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/albertinum-odborny-lecebny-ustav-zamberk) Předběžné oznámení informující o záměru ústavu zorganizovat soutěž na dodavatele tepla za vymezených podmínek.
    Explanation of the Tender Documentation No. 1 – „Development of Detail Designs for Construction of New Water Supply Systems in Sidama Zone“
    Česká rozvojová agentura upozorňuje, že od 1. 10. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Na základě ZZVZ nabývá vůči ní jako zadavateli ke dni 18. dubna 2017 účinnost ustanovení o povinnosti elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení. 
    Výběrové řízení ČRA / opětovné vyhlášení – „Dodávka zdravotnických lůžek a stolků pro všeobecnou nemocnici Lewanika v Mongu, v Západní provincii Zambijské republiky“


Strategické hlukové mapy – fáze II (zpracování map pro hlavní železniční tratě a letiště Václava Havla Praha)

    Výběrové řízení ČRA – Dodávka zemědělské techniky pro pěstování a zpracování krmiv v rámci projektu Rozvoj systému šlechtění masného skotu v Bosně a Hercegovině
    Výběrové řízení ČRA – „Vyhodnocení technických a ekonomických parametrů a rizik napojení systému centrálního zásobování teplem města Srbobran na alternativní zdroj energie“
    Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k výběrovému řízení ČRA – „Dodávka vybavení pro studentské koleje Národní Univerzity Tarase Ševčenka, Starobilsk – Ukrajina“

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00