Jak na věc


výstupy na grafické kartě

Intelligence tasks and exercises

    Agentura se nevyjadřuje k veškerým zavádějícím výstupům* v médiích, ale vytváří výstupní produkty na selektivním základě podle určitých kritérií (blíže viz část „O produktech“).
    V některých případech může být reálný výstup na jedno téma rozdělen do více produktů neboli do více podkategorií. Například problematika terorismu* může být rozebrána z pohledu působení zpravodajských služeb, ale také hodnocena jako společenský jev a soubor událostí, a konečně může být analyzována v případě zavádějících výstupů v médiích i ve třetí podkategorii. Opačně může být v jednom reálném zpravodajském výstupu obsah, jenž se týká tematiky dvou či všech tří podkategorií. Výběr podkategorie pro daný výstup se pak řídí podle toho, jaký obsahový prvek v tématu převažuje, popřípadě kterému prvku agentura přikládá větší důležitost.


Nejčtenější zpravodajské produkty

    Z podkategorie „Události a jevy ve světě“ jsou vyčleněny dvě zbylé podkategorie reálných zpravodajských výstupů. I přesto, že se jedná také o události a jevy, jsou svým obsahem natolik specifické, že jim byl pro lepší přehlednost vytvořen vlastní prostor. Podkategorie „Působení zpravodajských služeb“ a „Zavádějící výstupy v médiích“ jsou podrobněji představeny ve svých vlastních úvodnících.
    Každý produkt agentury EXANPRO má své charakteristické číslování, které usnadňuje orientaci a vyhledávání. Systém číslování je vysvětlen v části „O produktech“. Ve stejné části je vysvětleno také rozdělení zpravodajských produktů.
    Podkategorie „Působení zpravodajských služeb“ byla vyčleněna z podkategorie „Události* a jevy* ve světě“, avšak cílem výstupů v podkategorii je co nejlépe rozebírat činnost zpravodajských služeb právě na pozadí významných událostí a jevů, které samotné jsou hlavním obsahem ve své vlastní podkategorii. 
    Zavádějící výstupy jsou vždy spjaty buď s neznalostí věci, anebo s předpojatostí vůči někomu či něčemu. Agentura EXANPRO se zaměřuje na obsah posunutého výkladu a nehodnotí autory zavádějících výstupů. V rámci komplexního hodnocení je však v některých případech nutné propojit zavádějící výstupy se způsobem vystupování a vyjadřování jejich autorů či prostředníků.


Odborné zpravodajské názvosloví

    1 Rozdíl a souvislost mezi výrazy „správnost“ a „přesnost“ je vysvětlena ze zpravodajského hlediska v části „Odborné zpravodajské názvosloví“ v produktu „ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze".
    Agentura* EXANPRO se v podkategorii „Události a jevy ve světě“ specializuje především na ozbrojené konflikty*, vojenské aktivity v době míru a terorismus*. V souvislosti s těmito oblastmi agentura souběžně sleduje počínání politiků a bezpečnostních funkcionářů. Obecně lze shrnout, že obsahem podkategorie jsou analýzy* a hodnocení bezpečnostní situace společně s bezpečnostní politikou vlád.  
    Každý produkt agentury EXANPRO má své charakteristické číslování, které usnadňuje orientaci a vyhledávání. Systém číslování je vysvětlen v části „O produktech“. Ve stejné části je vysvětleno také rozdělení zpravodajských produktů*.
    Agentura* EXANPRO v podkategorii „Působení zpravodajských služeb“ přibližuje úlohu státních zpravodajských institucí v současném dění, hodnotí zveřejněné skutečnosti o jejich práci a rozebírá mediální výstupy publikované jak ze strany zástupců těchto služeb a odpovědných politiků, tak ze strany nezúčastněných osob (novináři, komentátoři apod.).


Analýzy, hodnocení a předpovědi v následujících oblastech:

    Cílem výstupů v podkategorii je co nejlépe rozkrývat a objasňovat příčiny a následky* (účinky) vybraných událostí a jevů, hodnotit zvolené situace (stavy) a předpovídat vývoj ve vybraných oblastech, ať už se jedná o geografický prostor, nebo předmět zájmu, či obojí dohromady. Obsah zpravodajských výstupů* v této podkategorii je přímo spjat s lidským myšlením všech aktérů událostí a jevů, což staví jakoukoli zpravodajskou agenturu (nikoli tak v oboru žurnalistiky) do unikátního postavení, které ukazuje hlavní smysl každé zpravodajské služby: vytvářet a poskytovat zpravodajské vědění* za hranice známého a veřejného. To však na druhou stranu přináší omezení v prokazování zpravodajských závěrů* (viz také část „O produktech“ a podrobně o zpravodajském vědění v kategorii „Odborná zpravodajská nauka“).
    Agentura se nemůže a nechce vyjadřovat ke všem událostem* a jevům*, potažmo bezpečnostním incidentům, nýbrž vytváří výstupy na selektivním základě podle určitých kritérií (blíže viz část „O produktech“).
    * Více o termínech a slovních obratech ze zpravodajského hlediska v produktu „ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze" v kategorii „Zpravodajské názvosloví a písemnosti“.
    Agentura se nevyjadřuje k veškerým zveřejněným záležitostem týkajících se zpravodajských služeb, ale vytváří výstupy na selektivním základě podle určitých kritérií (blíže viz část „O produktech“).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00