Jak na věc


výměna řidičského průkazu praha formulář

On-line rezervace ( doplňková služba )

    Dobrý den, je možné si sjednat termín (online)k vyzvednutí či žádosti k výměně ŘP online? A nebo jiným způseb si zajistit termín schůzky k vyřízení? Jedná se konkrétně o místo vyřízení v Šumperku. Děkuji za odpověď Janků.
    Řidičské průkazy, průkazy profesní způsobilosti řidiče a data z registru řidičů formou výpisu z evidenční karty řidiče nebo ze záznamů bodového hodnocení pro žadatele s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem (cizinci) na území hlavního města Prahy vydává:
    Výdej dat z registru řidičů je Magistrát hlavního města Prahy, dle výše uvedeného zákona, oprávněn poskytnout na základě písemné žádosti, kromě jiného, pouze:
    Dobry den,prosim Vas kde najdu na vašich strankach on-line rezervaci na vyměnu řidičskeho prukazu?nemohu ji dohledat..předem děkuji za odpověd..VALOŠKOVÁ RENÁTA


Úřední doba 31.12.2019 - 7.00 - 14.00 hod.

    V oznámení musí být uvedeno:a) jméno a příjmení držitele řidičského oprávněníb) adresa trvalého pobytu držitele řidičského oprávněníc) datum a místo narození a rodné číslo držitele řidičského oprávněníd) datum udělení řidičského oprávnění (je-li tento údaj znám - v růžovém rozkládacím řidičském průkazu je tento údaj uveden u jednotlivých skupin)K oznámení musí být přiložen platný doklad totožnosti držitele řidičského oprávnění a odevzdávaný řidičský průkaz. Oznámení musí být učiněno osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě plné moci nebo může být zasláno poštou. Je-li zasláno poštou, musí být podpis držitele řidičského oprávnění na oznámení úředně ověřen. Doklad totožnosti se v tomto případě nepříkládá. V každém případě je však nutno k oznámení přiložit odevzdávaný řidičský průkaz. K vytištění tiskopisu je možné použít Oznámení o vzdání se řidičského oprávnění (formát pdf)
    Žádám vás o infopmaci do kdy si musím vyzvednout nový řidičský průkaz. Každým dnem mám jít na operaci a vyzvednout si jej mám 29.5. 2013.Na dopravním inspektorátu jsem byla v Praze jsem byla 9.5. 2013.Můžete mi jej poslat na adresu manžela, kde přechodně bydlím.Nepomuk Plzenská 166 s.m. 335 01. Mé trvalé bydliště je Praha 3 Žižkov Řehořova 3 s.m. 120 00 Děkuji za odpověd Davidová K.
    správní poplatek ve výši 200.- Kč v hotovosti, pokud je žádáno o výměnu řidičského průkazu, jehož platnost je delší než 3 měsíce, jinak je prováděna výměna zdarma
    Držitel řidičského průkazu, který motorová vozidla již neřídí, se může za podmínek § 94 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, vzdát všech skupin řidičského oprávnění a odevzdat registru řidičů dle místa trvalého bydliště řidičský průkaz. Vzdání se řidičského oprávnění musí být učiněno písemně a oznámeno registru řidičů.


od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 

    Dobrý den, mám dotaz. Již mám řidičský průkaz skupiny A1 a momentálně dělám na skupinu B, ale mám problém s fotografií kterou mám momentálně na řidičském průkazu(jiná barva vlasu), už jednou při kontrole po mě chtěli i občanku protože mi prostě fotografie není skoro podobná. Až tedy budu po závěrečných zkouškách a žádat si o zapsaní do řidičského průkazu i skupinu B, je možné požádat rovnou i o změnu fotografie?Děkuji za odpověď
    (s jednou zákonnou přestávkou v době od 16,15 do 16,45 hod., kdy je na půl hodiny přerušeno odbavování)v současné době je tato přestávka čerpána průběžně v době od 16.15 do 17.15 bez přerušení odbavování
    žádost o vydání řidičského průkazu - tiskopis s již vytištěnými osobními údaji obdrží u odbavovací přepážky registru řidičů (žádost je jedinečný tiskopis opatřený z výroby evidenčním číslem a barkódem - nelze ji kopírovat ani stahovat z webu, žádost se stává žádostí až po vytištění osobních a jiných údajů na výpočetní technice registru řidičů a podpisu řidiče, kterým potvrzuje správnost vytištěných údajů)
    platný doklad totožnosti žadatele (občan ČR občanský průkaz, v případě jeho ztráty nebo odcizení náhradní doklad, který vydává příslušná městská část dle místa trvalého bydliště občana nebo orgán Policie ČR v případě odcizení + další úřední doklad s fotografií, např.: cestovní pas, cizinec předkládá povolení k pobytu )


Řidičské průkazy - vystavení, výměna

    V případě žádosti o vydání řidičského průkazu z jakéhokoliv důvodu - lhůta do 20 dnů (technologická lhůta pro zhotovení řidičského průkazu centrální výrobny dokladů). Informaci o tom, zda je již řidičský průkaz hotový, lze zjistit na www.praha-mesto.cz/rp-zadost. Žádá-li držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší než do 20 dnů, lze mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku ve výši 500.- KčVyřízení ostatních záležitostí v registru řidičů je prováděno tzv. "na počkání".
    Držitel řidičského oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě OVĚŘENÉ plné moci. Současně s převzetím nového průkazu je nutno odevzdat původní řidičský průkaz.
    Dobrý den.Jsem slovák,žiju,a pracuji v ČR 11 let,mám tady trvalej pobyt,a skončila mi platnost slov.řidičského průkazu.Mám nárok vyměnit si ho za český?Děkuji za odpověď.


Formuláře, náležitosti, doklady

    Důležité upozornění: Dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je každý žadatel (ten, jehož řidičský průkaz má být vyměněn, nebo jemuž má být řidičský průkaz vydán) o výměnu nebo vydání řidičského průkazu povinen podat žádost osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě i neověřené plné moci. Je-li žádost podávána prostřednictvím zmocněné osoby, musí tato osoba spolu s plnou mocí předložit u odbavovací přepážky, kromě svého dokladu totožnosti (uvedeného na plné moci), i doklad totožnosti žadatele (občan ČR občanský průkaz, v případě jeho ztráty nebo odcizení náhradní doklad, který vydává příslušná městská část dle místa trvalého bydliště občana nebo orgán Policie ČR v případě odcizení + další úřední doklad s fotografií, např.: cestovní pas, služební průkaz apod., cizinec předkládá povolení k pobytu) a řidičský průkaz (byl-li již vydán) žadatele. Převzít řidičský průkaz lze buď osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na zá
    KDO NESTIHL PROVÉST VÝMĚNU STARŠÍCH TYPŮ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ DO KONCE ROKU 2010, BUDE MU NEPLATNÝ PRŮKAZ VYMĚNĚN I V TOMTO ROCE PO ZAPLACENÍ SPRÁVNÍHO POPLATKU VE VÝŠI 50.- Kč. PO 31.12.2010 VŠAK TYTO NEPLATNÉ PRŮKAZY NEOPRAVŇUJÍ K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL.
    (Řidičský průkaz vydáván od 1.5.2004 v provedení plastové karty, s omezením na 5 nebo 10 let - Model Evropských společenství - na 5 let je omezen řidičský průkaz s oprávněním pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E , na 10 let v ostatních případech)
    žádá-li držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší než do 20 dnů, lze mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku ve výši 700.- Kč. To neplatí v případě prvního vydání řidičského průkazu po absolvování autoškoly.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00