Jak na věc


shoda podmětu s přísudkem - procvičování

Může si prohlášení o shodě vydat výrobce nebo dovozce sám?

    Pokud chcete zvýšit konkurenceschopnost vašeho výrobku můžete požádat o vydání certifikátu na každý stanovený výrobek.
    Pro vydání prohlášení o shodě jsou třeba následující dokumenty (všeobecné informace, u některých výrobků může příslušné nařízení vlády upravovat seznam dokumentů odchylně):
    Volná shoda sice znamená největší zásah, ale musíte počítat s tím, že reklama se zobrazí na spoustu dotazů, které jste nečekali a možná ani nejsou relevantní. To pak často znamená i nižší míru prokliku (CTR). Taková zobrazení je pak potřeba řešit pomocí vylučovací shody.
    Reklama se zobrazí kdykoliv, když se shodují slova obsažená v dotazu a slova klíčové fráze. Nezáleží na pořadí. Volná shoda je výchozím nastavením klíčových slov. Použijete-li klíčová slova bez speciálního označení (bez uvozovek, bez hranatých závorek), používáte volnou shodu.


Jaký je rozdíl mezi Prohlášením o shodě a ES Prohlášením o shodě?

    Čím obecnější slovo ve volné shodě je, tím větší riziko nerelevantních zobrazení přináší. Čtyřslovná fráze levné modely autíček bmw na sebe naváže výrazně méně dotazů než fráze modely. Zároveň je u ní evidentní, že dotazy, které tato slova obsahují, už téměř s jistotou budou z mého oboru.
    Pokud v kampani použiji modely autíček (ve volné shodě), reklama se zobrazí i na dotazy, na něž by se nezobrazila při frázové shodě, např. modely červených autíček.
    Prohlášení o shodě se vydává na výrobky, které nejsou v harmonizované sféře s EU. Jedná se např. o některé stavební výrobky a výrobky uvedené v NV 173/97 Sb. ES Prohlášení o shodě se vydává na výrobky v harmonizované sféře.
    Výrobky, u kterých je třeba provést posouzení shody jsou stanoveny zákonem a příslušnými nařízeními vlády. Jedná se především o elektrická zařízení nízkého napětí, strojní zařízení, osobní ochranné pomůcky, tlakové nádoby, zařízení které se používá v prostředí s nebezpečím výbuchu, spotřebiče plynných paliv, stavební výrobky, zdravotnickou techniku a výtahy a další. Prohlášení o shodě se musí vydávat i na výrobky repasované, dovážené použité výrobky a náhradní díly.


Co jste povinni předložit zákazníkovi?

    AdWords Google Ads pracuje s volnou shodou opět o něco komplikovaněji. Snaží se pro vás nacházet další relevantní fráze. Netrvá na tom, aby dotaz obsahoval všechna slova z klíčové fráze, a zobrazuje reklamu i na podobné dotazy. Děje se to automaticky a často to vede ke zobrazování reklamy až na příliš vzdálené dotazy.
    Certifikáty vystavuje Autorizovaná, Notifikovaná nebo Akreditovaná osoba, tj. laboratoř která byla pověřena k činnostem při posuzovaní shody výrobků úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví nebo evropskými orgány.
    Ano, u stanoveného výrobku (tzn. u výrobku na které je třeba vydávat prohlášení o shodě), musí být přiložen návod k použití v českém jazyce. Dle zákona 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele se musí návod k použití přikládat i k dalším výrobkům u kterých to charakter výrobků vyžaduje. Vyjímku tvoří výrobky, při jejihž používání nehrozí rizika pro uživatele a pro používání jsou třeba pouze zřejmé nebo obecně známé skutečnosti (§9 zákona 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele)
    Prohlášení o shodě je písemné ujištění výrobce nebo dovozce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v ČR a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody . Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a příslušná nařízení vlády (NV).


Orientační seznam výrobků na které je třeba posoudit shodu podle zákona 22/1997 Sb.

    Návod k použití musí obsahovat návod pro montáž, uvedení do provozu, užití, údržbu a způsob likvidace výrobku a další informace které jsou důležité pro užívání výrobku.Dále by měl obsahovat popis rizik spojených s používáním výrobku a kategorie uživatelů, kteří mohou být ohroženi při užívání výrobku (zvláště děti). Náležitosti návodů k použití upravují příslušná nařízení vlády nebo normy.
    Ano, prohlášení o shodě si může vydat výrobce nebo dovozce sám, bez účasti autorizované nebo notifikované osoby, pokud ovšem příslušné nařízení vlády nestanovuje jiný postup. Ale i v tomto případě musí použít pro vydání prohlášení o shodě dokumenty uvedené výše.
    U výrobků, které jsou v harmonizované sféře, není nutno zákazníkovi mimo návodu k použití předávat další dokumenty. Skutečnost, že byla posouzena shoda, označuje značka CE na výrobku. Výjimku tvoří některé výrobky, u kterých příslušné NV stanoví povinnost předat zákazníkovi některé další dokumenty (např. ES Prohlášení o shodě). U neharmonizované sféry (např. některé stavební výrobky) se výrobky značkou CE neoznačují. Do 1.5.04 byla u výrobků, které se neoznačovali značkou CE, povinnost vydat písemné ujištění o vydání prohlášení o shodě. Od 1.5.04 byla tato povinnost zrušena.


Co musí návod k použití obsahovat?

    Prohlášení o shodě a doklady o použitém způsobu posouzení shody je výrobce nebo dovozce povinen předkládat pouze orgánu dozoru (ČOI). Tuto povinnost má výrobce nebo dovozce ještě 10 let po ukončení výroby nebo dovozu výrobku. (tato doba může být nařízením vlády u některých výrobků určena odchylně). Pokud výrobce nebo dovozce poskytuje prohlášení o shodě i dalším osobám nic neporušuje, ale tuto povinnost nemá. Vyjímkou jsou některé druhy výrobků např. strojní zařízení, kde příslušné NV stanovuje povinnost prohlášení o shodě k výrobku přiložit.
    Při použití fráze levné modely autíček se tak reklama může zobrazit i na více či méně podobná hledání, například jen modely autíček nebo levný model auta.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00