Jak na věc


seznam akcionářů hasičská vzájemná pojišťovna

Prehled pojišťoven s povolením provozovat povinné pojištění záruky cestovní kanceláře v případě jejího úpadku k 31. 12. 2002

    I. Státní dozor v pojišťovnictví 1. Legislativní činnost 2. Povolovací a schvalovací činnost 3. Kontrolní činnost 4. Ostatní činnosti 4.1 Analytická a statistická činnost 4.2 Registrační činnost 4.3 Metodicko - poradenská činnost 4.4 Spolupráce dozorových orgánů
    V návrhu zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a změně souvisejících zákonů (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí jsou odraženy základní předpoklady provozování zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví a základní předpoklady provozování činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí tak, jak jsou v současnosti nastaveny směrnicí ES přijatou 9. prosince 2002. Základní podmínkou je registrace osoby provozující tuto činnost.


Rozvaha pojišťoven k 31. 12. 2002

    Pojišťovně KRAVAG- SACH, Pojišťovna německé silniční dopravy, vzájemný pojišťovací spolek- organizační složka pro Českou republiku, schválil Úřad převod celého pojistného kmene. Důvodem převodu celého pojistného kmene bylo ukončení činnosti této pojišťovny. Ke dvěma převodům části pojistného kmene došlo u pojišťoven Komerční pojišťovna, a. s., a CREDIT SUISE LIFE & PENSIONS POJIŠŤOVNA A. S. (dříve Winterthur pojišťovna, a. s.), kterým bylo uděleno povolení k podnikání v pojišťovnictví souběžně pro odvětví životních a neživotních pojištění. Cílem zmíněných dvou převodů bylo splnění povinnosti neprovozovat souběžně pojišťovací činnost v odvětvích životních a neživotních pojištění, zakotvené v § 42 odst. 1 zákona o pojišťovnictví. Převody kmene nepostihly spotřebitele, neboť pojistné smlouvy byly převedeny včetně finančních prostředků určených ke krytí závazků z pojištění.
    Dále byly vyřizovány žádosti o udělení souhlasu se změnou člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo osoby, která má vykonávat funkci prokuristy nebo vedoucího organizační složky zahraniční pojišťovny. Úřad udělil souhlas 74 kandidátům.
    Zvlášf intenzivní byla spolupráce Úřadu se Světovou bankou a s Mezinárodním měnovým fondem. V rámci pokračování programu FSAP (program hodnocení finančního sektoru) se pracovníci Úřadu několikrát setkali s týmem hodnotitelů. Cílem bylo doplnění aktuálních informací a monitorování postupných změn v českém pojistném prostředí, v oblasti penzijních systémů, v oblasti účetnictví a ve sféře finanční kriminality a boji proti praní špinavých peněz.


Počet pojišťoven v letech 1995 - 2002 (členění podle původu kapitálu)

    Výroční zpráva státního dozoru v pojišťovnictví za rok 2002, v pořadí již třetí, dokumentuje zejména základní aktivity dozoru a situaci na pojistném trhu České republiky. Rok 2002 nebyl pro pojišťovnictví rokem jednoduchým. Byl rokem legislativních harmonizačních aktivit, rokem dosud největších povodní, které zasáhly Českou republiku, rokem, ve kterém státní dozor odňal povolení k provozování pojišťovací činnosti třem pojišťovnám. Byl ale také rokem, ve kterém se postupné státní dozor stával aktivní součástí významných mezinárodních dozorových struktur, zejména v rámci řádného členství v IAIS - mezinárodní asociaci pojistných dozorů a jako přístupová země EU.
    Název pojišťovny 1. Allianz pojišťovna, a.s. 2. Česká podnikatelska pojišťovna, a.s. 3. Česká pojišťovna a.s. 4. ČSOB Pojišťovna a.s. 5. Generali Pojišťovna a.s. 6. Kooperativa, pojišťovna, a.s. 7. Pojišťovna České spořitelny , a.s. 8. Triglav pojišťovna, a.s. 9. Union pojišťovna, a.s. 10. UNIQA pojišťovna, a.s. Přiloha č. 5 a
    Se zvyšujícím se objemem předepsaného pojistného i výše technických rezerv souvisí i rostoucí výše celkových aktiv pojišťoven. Oproti roku 2001 vzrostl objem aktiv o 16%, přičemž v předchozím roce to bylo 0 12%.
    SMĚRNICE RADY 92/96/EEC ze dne 10. listopadu 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého životního pojištění, kterou se mění směrnice 79/267/EEC a 90/619/EEC (třetí směrnice o životním pojištění) (31992L0096)


Přehled povolených odvětví a činností pojišťoven k 31. 12. 2002

    Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 - 7, vzniklých krupobitím nebo mrazem anebo jinými příčinami (např. loupeží, krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří), nejsou-li tyto příčiny zahrnuty v odvětví č. 8, včetně pojištění škod na hospodářských zvířatech způsobených nákazou nebo jinými příčinami.


Náklady na pojistná plnění v roce 2002

    Rok 2002 byl v českém pojišťovnictví rokem pozoruhodným přinejmenším ze dvou důvodů: byl jubilejní, završující novodobou historii deseti let existence státního dozoru v pojišťovnictví jako odboru ministerstva financí; současně byl také nejvýznamnějším obdobím formování moderního pojišťovnictví, jeho státního dozoru i finančního trhu jako celku, a to především s ohledem na období po vstupu České republiky do Evropské unie. To bylo impulsem, který vedl Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění ke zpracování návrhů důležitých zákonů, harmonizujících pojistné právo České republiky s právem Evropských společenství. Návrhy vytvořily především základní předpoklady jak pro volný pohyb služeb na bázi tzv. jednotného pasu, tak pro výkon státního dozoru v nových podmínkách. Byly a jsou také významným krokem k efektivnímu státnímu dozoru nad stále hojnějšími a sofistikovanějšími operacemi finančních skupin a finančních konglomerátů, jakožto fenoménu globalizačních trendů souča
    Základním ukazatelem, který státní dozor sleduje, je solventnost. Zákon o pojišťovnictví vymezuje solventnost jako schopnost pojišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací činnosti.
    K 1. 10. 2002 došlo k převodu pojistného kmene POPV z Komerční pojišťovny, a.s., na Kooperativa, pojišťovnu, a.s. V souvislosti s ukončením působení organizační složky Zürich pojišťovna na českém pojistném trhu byl její kmen POPV převeden od 1. 1. 2003 na Generali pojišťovnu, a.s. Ke konci roku 2002 došlo rovněž k fúzi IPB Pojišťovny, a.s., a ČSOB pojišťovny a.s. Přehled pojišťoven provozujících POPV je uveden v pňloze č. 4 a, 4b. Celkový počet pojištěných vozidel nepatrně vzrostl a ke konci roku 2002 činil 5,4 mil.
    Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 72/166/EEC, 84/5/EEC, 90/232JEEC a směrnice 2000/26/EC o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (COM (2002) 244 final)


Přehled pojišťoven s povolením provozovat povinné pojištění záruky cestovní kanceláře v případě jejího úpadku k 30. 06. 2003

    Kontrola od stolu je nejčastěji zaměřena na: výkazy o solventnosti; výkazy o tvorbě a výši technických rezerv a skladbě finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy (dále jen kontrola výkazů); mimořádně předkládané výkazy podle rozhodnutí Úřadu. Cílem kontrol je vyhodnocení základních ekonomických ukazatelů pojišťoven předaných v termínech stanovených zákonem, eventuálně v termínech stanovených rozhodnutím Úřadu. V roce 2002 prověřili pracovnici Úřadu v rámci kontroly od stolu výkazy o tvorbě a výši technických rezerv a skladbě finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy, výkazy zisku a ztráty, rozvahy, výkazy solventnosti a další materiály, předložené na základě opatření uložených pojišťovnám ve správním řízení. Předložené výkazy byly analyzovány a vyhodnoceny. Kontrolováno bylo také dodržování příslušných zákonů. Průběžně byly prováděny také kontroly pojišťovacích makléřů, u kterých nebylo zjištěno žádné závažné porušení zákona o pojišťovnic
    Cílem návrhu prováděcí vyhlášky k novele zákona o pojišťovnictví (stejně jako návrhu této novely) je kompatibilita s novými směrnicemi Evropského parlamentu a Rady z 5. března 2002. Oproti vyhlášce č. 75/2000 Sb., jde zejména o změny týkající se výpočtu měr solventnosti i způsobu vykazování solventnosti, určení maximální technické úrokové míry a dále o doplnění podmínky zjišťování efektivnosti investičního zajištění. Směrnice požadují, aby členské země použily ustanovení směrnic poprvé za účetní rok 2004. Dosažení kompatibility v oblastech upravených vyhláškou je logicky závislé na kompatibilitě samotného zákona a zejména jeho účinnosti.


Podíly jednotlivých pojišťoven na trhu podle předepsaného pojistného v roce 2002

    Rok 2002 byl ve znamení příprav v pořadí druhého twinningového programu, financovaného z prostředků PHARE. Z nabídky kandidátů bylo vybráno Německo a projekt byl ke konci roku schválen. Potrvá 18 měsíců a mezi jeho hlavní cíle patří pomoc při budování institucionálního rámce českého dozorového orgánu v pojišťovnictví na evropských principech, další prohloubení efektivnosti vlastní dozorové činnosti a harmonizace české legislativy v dané oblasti s evropskými směrnicemi.
    Z celkového počtu 42 pojišťoven bylo 20 pojišťoven se zahraniční majetkovou účastí, přičemž u 19 z nich byl převažující, resp. 100% (u 15 subjektů) podíl zahraničních akcionářů. U 15 pojišťoven byly 100% vlastníkem české subjekty. Tři subjekty pojistného trhu byly pojišťovnami s majoritou rezidentské banky, tj. většinovým vlastníkem byla banka se sídlem v České republice - IPB Pojišťovna, a.s., Komerční pojišťovna, a.s. a Pojišťovna České spořitelny, a.s.


Počet pojišťoven na trhu neživotního pojištění v letech 1995 - 2002

    Celkový počet pracovníků Úřadu byl zvýšen z 62 v roce 2001 na 67 ke konci roku 2002 v souladu s Usnesením vlády č. 555 z 9. června 1999 personálně a materiálně zabezpečit výkon státního dozoru v pojišťovnictví. S počtem pracovníků se mění i jejich struktura a kvalifikace. Pracovníci Úřadu se pravidelně účastnili kurzů dalšího vzdělávání a specializovaných seminářů, které se podařilo obsadit vysoce kvalitním tuzemským i zahraničním lektorským sborem. Zdrojem zvyšováni kvalifikace na odpovídající odborné úrovni byla aktivní i pasivní účast pracovníků Úřadu na vybraných kursech a specializovaných seminářích v zahraničí, zprostředkovaných vesměs Mezinárodní asociací pojistných dozorů (IAIS), ale i některými dalšími institucemi jako jsou Vzdělávací institut Vídeň (JVI), Institut finanční stability (FSI), Banka pro mezinárodní platby apod. V dosavadní praxi dalšího vzdělávání hodlá Úřad pokračovat i v budoucnu.
    II. Pojistný trh České republiky 1. Struktura pojistného trhu 2. Předepsané pojistné 3. Aktiva pojišťoven 4. Technické rezervy a skladba finančního trhu 5. Škody způsobené povodněmi 6. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 7. Účetnictví a audit
    V průběhu roku 2002 byly kontrolou od stolu i kontrolou na místě včas podchyceny nedostatky v činnosti pojišťoven a v důsledku přijatých nápravných opatření nedošlo k ohrožení zájmů spotřebitelů.
    Poznámka: * do 22.3.2002 Winterthur pojišťovna, a.s. ** do 25.6.2002 VICTORIA pojišťovna, a.s. *** do 23.8.2002 WINTERTHUR INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, organizační složka


BOZP a PO v příkladech školské praxe, 2. vydání

    Ve čtyřech případech schválil Úřad všeobecné pojistné podmínky (dále jen VPP) předložené pojišťovnami na základě zvláštního právního předpisu, a to: AIG CZECH REPUBLIC pojišťovně, a. s., nové VPP pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti pojišťovacího nebo zajišťovacího makléře; Kooperativě, pojišťovně, a. s., nové VPP pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla; Union pojišťovně, a. s., nové VPP pro pojištění záruky (kauce) v důsledku úpadku cestovní kanceláře a VPP pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, které nahradily dnem 3. října 2002 dosavadní VPP. V průběhu roku 2002 byly Úřadu předkládány podle § 11 zákona o pojišťovnictví žádosti o souhlas s nabytím nebo navýšením účasti v pojišťovně nebo zajišťovně tak, že by jejich podíl na hlasovacích právech dosáhl nebo překročil zákonem stanovené hranice.
    Název pojišťovny 1. Allianz pojišťovna, a.s. 2. Česká podnikatelska pojišťovna, a.s. 3. Česká pojišťovna a.s. 4. Generali Pojišťovna a.s. 5. IPB Pojišťovna, a.s. 6. Komerční pojišťovna, a.s. 7. Kooperativa, pojišťovna, a.s. 8. Pojišťovna České spořitelny , a.s. 9. Union pojišťovna, a.s. 10. UNIQA pojišťovna, a.s. 11. Zürich Versicherungs-Gesellschuft, organizační složka Příloha č. 5 b
    návrh zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů;
    SMĚRNICE RADY 92/49/EE C ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého jiného než životního pojištění, kterou se mění směrnice 73/239/EEC a 88/357/EEC (třetí směrnice o neživotním pojištění) (31992L0049)


Přehled pojišt'oven s povolením dozorového orgánu k podnikání v pojišťovnictví k 31. 12. 2002

    Dynamiku rozvoje pojistného trhu vyjadřuje růst hrubého předepsaného pojistného (dále jen předepsané pojistné). V porovnání s rokem 2001 vzrostlo předepsané pojistné o 12,5%, přičemž jeho nárůst byl výraznější v životním pojištění, kde činil 20,3%, v neživotním pojištění pak 8,3%. Trend meziročního přírůstku zůstává i nadale stabilní a přesahuje 10%.


Přehled odvětví a skupin pojištění

    Povolení k provozování pojišťovací činnosti nebo její části bylo odňato na vlastní žádost třem pojišťovnám: ČP DIRECT pojišťovna, a. s., podala žádost o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti na základě rozhodnutí jediného akcionáře, České pojišťovny a. s. Společnost KRAVAG-SACH, Versicherung des Deutschen-Kraftverkehrs Versicherungs-verein auf Gegenseitigkeit, SRN, která provozovala pojišťovací činnost na území České republiky prostřednictvím KRAVAG-SACH, Pojišťovny německé silniční dopravy, vzájemného pojišťovacího spolku - organizační složky pro Českou republiku, požádala o odnětí povolení na základě plánovaného ukončení činnosti. V souvislosti s prováděnou restrukturalizací pojišťovny požádala Komerční pojišťovna, a. s., o odnětí povolení časti provozované pojišťovací činnosti - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Ve všech třech případech byla pravomocná rozhodnutí o odnětí povolení nebo jeho části zveřejněna v Obchodním věstníku a veřejnost upo
    6. vydání komentáře SpŘ reaguje na změny v právní úpravě nastalé od jeho 5. vydání . Konkrétně jde o novou úpravou správního trestání v podobě zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ať již jde o změny terminologické, či změny v konkrétních procesních ...


MINISTERSTVO FINANCÍ Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění

    Solventnost tedy představuje vytvoření a trvalé udržování přiměřeně velkých peněžních zdrojů pro případ, že by pojišťovna měla z titulu pojišťovací nebo zajišťovací činnosti hradit taková pojistná plnění, na která její technické rezervy nestačí. V takovém případě musí pojišťovna uvolnit na krytí svůj vlastní a závazky nezatížený majetek (vlastní zdroje). Objem přiměřených vlastních zdrojů pak lze označit za kapitálovou vybavenost, zákon o pojišťovnictví jej označuje za skutečnou míru solventnosti (SMS). Objem potenciálních závazků z pojišťovací činnosti označuje jako minimální míru solventnosti (MMS). Podle § 22, odst. 1 zákona č. 363/1999 Sb., je pojišťovna povinna mít po celou dobu své činnosti SMS vyšší než MMS.
    Legislativní proces v oblasti pojišťovnictví procházel v roce 2002 značnými změnami. Byly připravovány nové legislativní návrhy tak, aby zákony z oblasti pojišťovnictví byly před přístupem České republiky do Evropské unie (EU) v roce 2004 plně harmonizovány s legislativou Evropských společenství (ES).
    Pro výkon státního dozoru i legislativní činnost v pojišťovnictví a penzijním připojištění od září 2000 byl organizačně vyčleněn samostatný odbor ministerstva, s názvem odbor 32 - Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění (dále jen Úřad).
    návrh zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných události a změně souvisejících zákonů (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí);


Vývoj nákladů na pojistná plnění v letech 1995 - 2000

    V případě novely zákona o pojišťovnictví představuje návrh zejména v oblasti soukromého pojišťovnictví přechod k tzv. jednotnému evropskému pasu, jehož podstata spočívá v tom, že povolení udělené v jednom členském státě EU je platné ve všech členských státech a pojišťovna tak nemusí při svém teritoriálním rozšiřování činnosti v rámci ES žádat o udělení povolení k provozování svojí činnosti v každé jednotlivé členské zemi. Pro zahájení činnosti v jiné členské zemi tak pojišťovně postačuje oznamovací povinnost. Přijetím nové směrnice o zprostředkování pojištění z 9. prosince 2002 se tento princip zavádí v oblasti zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví.
    Předepsané pojistné, týkající se pojišťoven s rozhodující zahraniční majetkovou účastí, vzrostlo oproti roku 2001 0 17%, přičemž nárůst byl výraznéjší v životním pojištění. Tento stav odpovídá situaci na celém pojistném trhu. Odlišná situace nastala v roce 2001, kdy předepsané pojistné vzrostlo o 135%. Tento vývoj byl zapříčiněn změnou akcionářské struktury u České pojišťovny a.s., u které se rozhodujícím vlastníkem stal zahraniční subjekt.


Počet pojišťoven v letech 1995 - 2002 (členění podle povoleného odvětví)

    V srpnu loňského roku zasáhly Českou republiku rozsáhlé povodně, které do značné míry ovlivnily činnost pojišťoven. S ohledem na zkušenost státního dozoru s obdobnou situací v roce 1997 bylo v roce 2002 okamžitě zahájeno sledování vývoje pojistných událostí a postupu jejich likvidace s cílem důsledně monitorovat dopady na hospodaření pojišťoven. Na základě zpočátku týdenních, následně měsíčních hlášení, Úřad sledoval počínání celkem 23 pojišťoven, jichž se povodně týkaly. První odhady hovořily o zhruba 130 tisících pojistných událostí a 19 miliardách Kč potřebných na výplaty pojistných plnění. Postupně byly odhady zpřesňovány tak, že počet pojistných událostí byl ke konci roku 2002 odhadován pojišťovnami na 80 tisíc a výše pojistných plnění na téměř 37 miliard Kč. Přitom vyplaceno bylo celkem více než 18 miliard Kč. Na hospodaření pojišťoven v roce 2002 tyto události neměly takový dopad, jak by se dalo předpokládat, neboť podstatnou část závazků z pojistných plnění pokryli zajistitelé.
    SMĚRNICE RADY 90/619/EEC ze dne 8. listopadu 1990 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého životního pojištění, kterou se stanoví opatření k usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb a kterou se mění směrnice 79/267/EEC (31990L0619)
    Ministerstvo financí vykonává vlastní dozorovou činnost nad subjekty podnikajícími v oblasti soukromého pojišťovnictví a penzijního připojištění se státním příspěvkem a současně jako ústřední orgán státní správy je i zpracovatelem vládních návrhů zákonů a vyhlášek upravujících tuto oblast finančního trhu. V případě penzijního připojištění jsou legislativní návrhy zpracovávány v součinnosti s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Výroční zprávu za oblast penzijního připojištění vydává úřad samostatně.


Správní řád - Komentář, 6. vydání

    Významné postavení a relativní nezávislost působení OPM v pojišťovně napomáhá nepřímo i kontrolní a dozorové činnosti Úřadu. Matematik potvrzuje mimo jiné správnost zákonem stanovených propočtů včetně pojistných sazeb. Pro porušení zákonem stanovených povinností nedošlo k žádnému případu vyškrtnutí OPM ze seznamu Ministerstva financí.
    SMĚRNICE RADY 87/343/EEC ze dne 22. června 1987, kterou se mění první směrnice 73/239/EEC o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k podnikatelské činnosti v přímém pojištění jiném než životním a iejího výkonu ve vztahu k pojištění úvěru a pojištění záruky (kauce) (31987L0343)
    Dvě níže uvedené tabulky dokládají celkovou míru solventnosti pojišťoven v České republice v členění na neživotní a životní odvětví. Pojišťovny se smíšenou činností do této tabulky vstupují jako dvě oddělené pojišťovny.
    Rok 2002 byl pro pojišťovnictví z řady hledisek mezním a přelomovým, nicméně bylo potvrzeno, že jde o sektor dynamicky se vyvíjející. Je zřejmé, že pojistný trh České republiky se vyvíjí správným směrem. Jsem přesvědčen, že na tomto stavu má svůj významný podíl i státní dozor v pojišťovnictví.


Skladba finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy v letech 1995-2002 (%)

    TŘETÍ SMĚRNICE RADY 90/232/EEC ze dne 14. května 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (31990L0232)
    V roce 2002 rozhodl Úřad ve dvou případech o vypracování ozdravného plánu. Předložené ozdravné plány Úřad schválil a průběžně kontroloval jejich plnění.
    Český pojistný trh si i v roce 2002 zachoval celkovou stabilitu, české pojišťovnictví i nadále posilovalo svoji pozici v národním hospodářství. Čtyřprocentní podíl předepsaného pojistného na hrubém domácím produktu je příznivou informací, uvědomíme-li si současně vysoký potenciál jeho růstu pro další období jak v životním, tak v neživotním pojištění.
    V průběhu roku 2002 došlo k přerozdělení počtu pojištěných vozidel mezi pojišťovny provozující POPV. Z původních 3 pojišťoven - členů ČKP - se počet pojišťoven provozujících POPV, na základě rozhodnutí akcionářů a po schválení Ú řadem, snížil.


Průměrná výše základního kapitálu v letech 1995 - 2002

    K 1. 1. 2002 působilo na české pojistném trhu celkem 43 pojišťoven. V průběhu roku 2002 bylo uděleno jedno nové povolení, a to Vitalitas pojišťovně, a.s., v rozsahu pojistných odvětví 2 a 18 neživotních pojištění uvedených v části B Přílohy k zákonu č. 363/1999 Sb., (viz příloha č. 8 této zprávy).
    V roce 2002 bylo zahájeno 18 kontrol na místě v pojišťovnách a 4 kontroly činnosti makléřů. Z celkového počtu kontrol zahájených v roce 2002 bylo k 31. prosinci 2002 ukončeno předáním protokolu o kontrole 21 kontrol a stejně byly ukončeny 2 kontroly zahájené v předchozím roce. Doba trvání kontroly závisela na rozsahu a povaze zjištěných skutečností, ve většině případů se pohybovala od 3 do 16 týdnů.
    S rozvojem pojistných produktů a zvyšujících se závazků pojišťoven dochází nutně i ke zvyšování objemu technických rezerv, jejichž tvorba, použití a umisťování prostředků, pro které jsou zdrojem, je regulována zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a vyhláškou Ministerstva financí č. 7512000 Sb.


Přehled pojišťoven se zahraničním akcionářem k 31. 12. 2003

    SMĚRNICE RADY 84/641/EEC ze dne 10. prosince 1984, kterou se mění první směrnice 73/239/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k podnikatelské činnosti v přímém jiném než životním pojištění a jejiho výkonu, a to zeiména ve vztahu k asistenčním službám pro turisty (31984L0641)
    SMĚRNICE RADY 77/92/EEC ze dne 13. prosince 1976 o opatřeních k usnadnění účinného výkonu svobody podnikání a volného pohybu služeb u činnosti pojišťovacích agentů a makléřů (ze skupiny 630 podle oborové klasifikace ekonomických činností - OKEČ), a zejména o přechodných opatřeních ohledně těchto činností (31977L0092)


Přehled pojišťoven s povolením provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb. k 30. 06. 2003

    Rok 2002 byl posledním rokem částečné regulace pojistných sazeb pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla pomocí centrálního stanovení jejich minimálního a maximálního rozpětí Českou kanceláří pojistitelů. Od počátku roku 2003 došlo i na tomto segmentu pojistného trhu k plné liberalizaci stanovování pojistných sazeb. Liberalizace v tomto ohledu znamená, že každá pojišťovna může stanovit vlastní výši sazeb a rovněž stanovit vlastní kriteria posuzování. Úkolem Úřadu není stanovit sazby ani je žádným způsobem limitovat, pouze kontrolovat; zda jejich výše je dostatečná pro krytí budoucích škod ze strany pojišťovny tak, aby nedošlo k ohrožení oprávněných zájmů poškozených a rovněž aby nedošlo k ohrožení pojišťoven vlivem např. nízkých sazeb na POPV.
    Změny byly provedeny také v oblasti kontrolní činnosti dozorového orgánu, především v návaznosti na připravovaný vstup České republiky do EU, a to zejména ve výkaznictví, u zásahů dozoru v případě zjištění nedostatků, při převodu pojistného kmene v rámci ES, likvidaci pojišťovny nebo zajišťovny.
    V roce 2002 dále rozhodl Úřad o ukončení nucené správy zavedené v roce 2001 v Pojišťovně UNIVERSAL, a.s. V CERTUSIA, pojišťovně a.s., ve které nucená správa zavedená v roce 2001 nevedla k obnovení její stability a likvidity, podal nucený správce návrh na konkurs. Konkursní řízení nebylo ke konci roku 2002 ukončeno. Za účelem zajištění ochrany spotřebitele, v jehož zájmu vykonává Úřad státní dozor v pojišťovnictví, bylo Městské státní zastupitelství v Praze podle občanského soudního řádu požádáno o vstup do tohoto řízení. Městské státní zastupitelství v Praze žádosti vyhovělo.


Přehled pojišťoven s povolením dozorového orgánu k podnikání v pojišťovnictví k 30. 06. 2003

    Organizační struktura Úřadu byla v roce 2002 změněna a přizpůsobena narůstajícímu významu vztahů se zahraničím. Agenda vnějších a vnitřních vztahů v pojišťovnictví a penzijním připojištění byla vyčleněna do samostatného oddělení a posílena o dva pracovníky. Nyní je Úřad členěn do devíti oddělení. Čtyři oddělení jsou zaměřena na pojišťovnictví, dvě oddělení jsou specializována na oblast penzijního připojištění a tři oddělení jsou průřezová.
    PRVNÍ SMĚRNICE RADY 73/239/EEC ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k podnikatelské činnosti v přímém jiném než životním pojištění a jejího výkonu (31973L0239)
    Zvláštní pozornost věnuje Úřad spolupráci s OECD, jejíž zasedání se jeho pracovníci pravidelně účastní. Zasedání OECD nabízí, stejně jako IAIS, možnost konzultovat dílčí otázky se zahraničními kolegy na pravidelných pracovních schůzkách a aktivně ovlivňovat mezinárodní dění v pojišťovnictví.


Přehled pojišťoven s povolením provozovat zajišťovací činnost k 30. 06. 2003

    Výkon funkce státního dozoru je nezbytně spojen s analytickou a statistickou činností. Úřad připravoval a následně zpracovával v průběhu roku 2002 výkazy a další podklady o činnosti pojišťoven a zajišťoven. Zpracovával nejen podklady nutné pro výkon kontroly, ale také shromažďoval statistická data o pojišťovnách a zajišťovnách, jejich produktech a hospodářských výsledcích. Výsledkem těchto činností bylo úspěšné plnění informačních povinností jak v tuzemsku, zejména vůči Českému statistickému úřadu či v rámci trojstranné dohody České národní bance, tak i vůči zahraničním organizacím, především Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF), Světové bance (WB), Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), IAIS a různým komisím a výborům EU. Data byla zveřejňována na webových stránkách Ministerstva financí a byla rovněž využita pro tvorbu výroční zprávy.
    DRUHÁ SMĚRNICE RADY 88/357/EEC ze dne 22. června 1988 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého jiného než životního pojištění, kterou se stanoví opatření k usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb a kterou se mění směrnice 73/239/EEC (31988L0357)
    SMĚRNICE RADY 90/618/EEC ze dne 8. listopadu 1990, kterou se mění směrnice 73/239/EEC a 88/357/EEC o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního pojištění ve vztahu k pojištění odpovědnosti z provozu motorovýcho vozidel(31990L0618)
    Výkonem státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění je pověřeno Ministerstvo financí. Věcná působnost Ministerstva financí v této oblasti je zakotvena ve znění ustanovení § 4 kompetenčního zákona č. 2/1969 Sb.


Přehled pojišťoven se 100% českým kapitálem k 31. 12. 2003

    Hlavním smyslem kontrolní činnosti státního dozoru v pojišťovnictví je ochrana spotřebitele. Prostředky, jimiž se snaží Úřad tohoto cíle dosáhnout, se postupně zaměřují především na prospektivní přístup, to znamená na prevenci nepříznivého vývoje dozorovaných subjektů. Úřad odhaluje nedostatky v činnosti jednotlivých pojišťoven, monitoruje pravděpodobný budoucí vývoj, kontroluje finanční zdraví pojišťoven a pravidelně sleduje vývoj ekonomických ukazatelů a vykazovaných údajů.
    Kontrolana místě je prováděna pracovníky Úřadu v prostorách kontrolovaných subjektů, a to na základě písemného pověření k provedení kontroly v souladu se zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Rozvrh kontrol na místě se řídí plánem kontrolní činnosti, který Úřad sestavuje na roční období. Plán tak navazuje na výsledky kontroly od stolu s ohledem na závažnost zjištěných nedostatků. Přihlíží se přitom k době, která uplynula od poslední kontroly pojišťovny na místě a k jiným závažným hlediskům, odrážejícím současný nebo předpokládaný stav pojišťovny.


Přehled směrnic Evropského společenství zapracovaných do zákonů a jejich novel

    Novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je především reakcí na přijetí tzv. čtvrté motorové směrnice z 16. května 2000. Přijetím této novely se Česká republika plně přizpůsobuje všem, v současné době platným, motorovým směrnicím ES. Současně byla zhodnocena dosavadní praxe s aplikací zákona a bylo přihlédnuto i ke změnám našeho právního řádu v oblasti provozu na pozemních komunikacích. Při zpracování návrhu bylo přihlédnuto i k připravované páté motorové směrnici, a to zejména v souvislosti s uvažovaným zvýšením limitů pojistného plnění.
    Organizační struktura je patrná z následujícího schématu: Oddělení 321 - legislativní a právní v pojišťovnictví, Oddělení 322 - licencí v pojišťovnictví, Oddělení 323 - metodiky a standardizace činnosti dozoru, Oddělení 324 - kontroly v pojišťovnictví I, Oddělení 325 - kontroly v pojišťovnictví II, oddělení 326 - legislativní a právní v penzijním připojištění, Oddělení 327 - kontroly penzijních fondů a depozitářů, Oddělení 328 - analytiky a statistiky, Oddělení 329 - vnějších vztahů v pojišťovnictví a penzijním připojištění.


Přehled pojišťtoven s povolením provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb. k 31. 12. 2002

    Kontrolní činnost Úřadu, vycházející z dodržování zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, vyhlášek, směrnic a dalších zákonů, lze shrnout do následujících základních okruhů: kontrola způsobu tvorby a použití technických rezerv, finančního umístění aktiv,jejichž zdrojem jsou technické rezervy; kontrola solventnosti pojišťoven; hospodaření pojišťovny z hlediska zabezpečení splnitelnosti jejích závazků; plnění rozhodnutí vydaných Ministerstvem financí; soulad provozovaných činností s uděleným povolením; způsob vedení administrativních a účetních postupů a vnitřní kontroly; praní špinavých peněz a problematika pojistných podvodů. Základními dvěma způsoby kontroly Úřadu je kontrola od stolu a kontrola na místě.
    Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, jejímž předmětem jsou podrobná pravidla pro oceňování pozemků, staveb (budovy, haly, rodinné domy, rekreační a zahrádkářské chaty, chalupy, inženýrské stavby, bytové jednotky, garáže a další), oceňování práva ...
    IAIS představuje nejen půdu, na které probíhají mezinárodní konference, konzultační schůzky a vzdělávací semináře, ale je také místem, na kterém dochází k mnoha neformálním jednáním, která mají klíčový význam zejména v oblasti mezinárodní spolupráce. Vzhledem k současnému trendu harmonizace podmínek na finančním trhu EU (včetně přistupujících států) je možnost účasti na takovýchto jednánfch velmi důležitá.
    Pozitivním prvkem je, že Úřad při přípravě legislativních změn pracoval i s novými směrnicemi ES, zejména těmi o zprostředkování v pojištění, solventnosti, likvidaci pojišťoven, dálkovém obchodu a dalšími.


Pojišťovny s rozhodující zahraniční majetkovou účastí

    Problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se již několik let zabývá Vláda ČR, a to ve svém základním dokumentu „Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“. Dopracovávat a konkretizovat Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je ...
    Již jste si, vážení čtenáři, zvykli na strukturu výroční zprávy státního dozoru v pojišťovnictví. Je rozdělena do dvou základních částí: státní dozor v pojišťovnictví a pojistný trh České republiky. Přílohová část obsahuje další doplňující informace o vývoji v tabelární a grafické podobě. Poprvé přináší také základní porovnání některých parametrů českého pojistného trhu s pojišťovnictvím dalších devíti přístupových zemí.
     SMĚRNICE RADY 76/580/EC ze dne 29. června 1976, kterou se mění směrnice 73/239/EEC o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přistupu k podnikatelské činnosti v přímém jiném než životním pojištění a jejího výkonu (31976L0580)
    Koncentrace pojistného trhu, měřená předepsaným pojistným, je zřejmá z výše uvedených údajů. Přes polovinu trhu ovládají 2 pojišťovny, přičemž pouze 6 pojišťoven přesáhlo pětiprocentní hranici a zastupuje tím přes 80% pojistného trhu.


Výše technických rezerv v letech 1995 - 2002

    SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/26/EC ze dne 16. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a o změně směrnic Rady 73/239/EEC a 88/357/EEC (32000L0026)
    Nařízení Komise (EEC) č. 3932/92 ze dne 21. prosince 1992 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v oblasti pojišťovnictví (31992R3932)
    PRVNÍ SMĚRNICE RADY 79/267/EEC ze dne 5. března 1979 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k podnikatelské činnosti v přímém životním pojištění a jejího výkonu (31979L0267)
    Aktiva pojišťoven jsou (podobně jako u jiných českých finančních institucí tvořena zejména cizími zdroji (u pojišťoven jsou to technické rezervy). Podíl aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy, na celkových aktivech měl mírně klesající tendenci. Ještě v roce 1999 činil tento podíl 72,2%, v roce 2002 65,5%.


Výkaz zisku a ztráty pojišťoven k 31. 12. 2002

    Povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti bylo uděleno v roce 2002 jedné nové pojišťovně. U stávajících pojišťoven, kterým bylo uděleno povolení k provozování činnosti přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, tj. před 1. dubnem 2000, pokračovalo v rozhodujícím rozsahu tzv. přelicencování, jehož cílem bylo uvedení právních poměrů do souladu s ustanovením tohoto zákona. Úřad vydal v roce 2002 celkem 35 rozhodnutí o rozsahu povolené pojišťovací a zajišťovací činnosti a činností souvisejících, čímž byl proces přelicencování dokončen. Pojišťovna KRAVAG-SACH, Pojišťovna německé silniční dopravy, vzájemný pojišťovací spolek-organizační složka pro Českou republiku byla přelicencována již v roce 2000, Zűrich Pojišťovna, organizační složka potom v roce 2001. Zbývající pojišťovny byly založeny již podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví.
    V rámci kontroly na místě se pracovníci Úřadu zaměřují zejména na: dodržování ustanovení zákona o pojišťovnictví a souvisejících zákonů; celkové hospodaření pojišťovny z hlediska zabezpečení splnitelnosti jejích závazků, což je v tomto smyslu chápáno jako schopnost pojišťovny uhradit v daném okamžiku všechny závazky vzniklé z provozované pojišťovací nebo zajišťovací činnosti; dodržení ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů; dodržování Opatření Federálnfho ministerstva financí, kterým se stanoví účtova osnova a postupy účtovánf pro pojišťovny čj. V/2-25 430/1992; způsob tvorby a použití technických rezerv a finanční umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy podle vyhlášky č. 75/2000 Sb. Kontrola na místě je prováděna Úřadem jako komplexní nebo cílová.


Přehled pojišťoven s povolením provozovat zajišťovací činnost k 31. 12. 2002

    SMĚRNICE RADY 72/166/EEC ze dne 24. dubna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (31972L0166)
    Mimo uvedené organizace spolupracuje Úřad průběžně s dalšími mezinárodnfmi institucemi WTO, FSI, IASIE (mezinárodní asociace pro studium pojišťovnictví) apod.
    Úřad aktivně spolupracoval s Komisí pro cenné papíry a Českou národní bankou. Tato spolupráce byla již v minulosti stvrzena podpisem dohody o vzájemné spolupráci. V průběhu roku 2002 bylo připraveno její novelizované znění a 28.02.2003 byla nová dohoda podepsána.V rámci dohody o spolupráci byly sestaveny pracovní skupiny, které řešily aktuální otázky dozorové praxe s prioritním cílem harmonizace dozorových postupů. Jedním ze základních cílů spolupráce jmenovaných dozorových orgánů byla a je výměna infonnací a možnost provádět efektivní dozor nad finančními skupinami a konglomeráty.


Počet pojišťoven na trhu životního pojištění v letech 1995 - 2002

    Úřad je již od roku 2001 řádným členem Mezinárodní asociace pojistných dozorů IAIS a využívá v mnoha směrech výhod plynoucích z tohoto členství. Do struktur IAIS je zapojen formou aktivní práce ve vybraných pracovních komisích. V průběhu roku Úřad nominoval své zástupce do pracovních komisí se zaměřením na legislativu, solventnost, zajištění, rozpočet, řízení aktiv, investice a rozvojové trhy. Společná činnost a vzájemná součinnost jednotlivých pracovních týmů zahrnuje prakticky veškerou problematiku dozorové činnosti v pojišťovnictví z hlediska její postupné unifikace. Úřad tak má možnost podílet se na jednom z hlavnich úkolů a cílů asociace - postupné tvorbě mezinárodních pojistně-dozorových standardů. Standardy se týkají prakticky celé široké problematiky pojišťovnictví a dozoru. Mají charakter doporučení, nicméně se prosazují jako všeobecná dobrá praxe (good practice). Společným jmenovatelem všech dosud přijatých i nově vytvářených a projednávaných standardů jsou tzv. klíčové ptinc
    Navrhované legislativní změny byly při jejich zpracování konzultovány s představiteli sekce pojišťovnictví direktorátu vnitřního trhu Evropské komise. Bylo přihlédnuto k připomínkám, které se objevily v souvislosti s projektem tzv. Peer review, při kterém odborníci Evropské komise hodnotili slučitelnost zákonů České republiky v oblasti pojišťovnictví s legislativou ES, jakož i ke konzultacím, které pracovníci Úřadu absolvovali na dozorových orgánech v pojišťovnictví některých členských států EU.
    DRUHÁ SMĚRNICE RADY 84/5/EEC ze dne 30. prosince 1983 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se poiištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (31984L0005)


Porovnání podílů na pojistném trhu podle předepsaného pojistného a nákladů na pojistná plnění v roce 2002

    Název pojišťovny 1. Allianz pojišťovna, a.s. 2. Česká podnikatelska pojišťovna, a.s. 3. Česká pojišťovna a.s. 4. ČSOB Pojišťovna a.s. 5. Generali Pojišťovna a.s. 6. IPB Pojišťovna, a.s. 7. Komerční pojišťovna, a.s.* 8. Kooperativa, pojišťovna, a.s. 9. Pojišťovna České spořitelny , a.s. 10. Triglav pojišťovna, a.s. 11. Union pojišťovna, a.s. 12. UNIQA pojišťovna, a.s. 13. Zürich Versicherungs-Gesellschuft, organizační složka Poznámka: * do 18. 12. 2002
    Během roku 2002 došlo k velkému nárůstu zájemců o registraci pojišťovacích a zajišťovacích makléřů. Podmínky pro registraci jsou stejné jako v roce 2001 a jsou stanoveny zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví.
    Finanční umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy, znázorňuje núsledující tabulka. Je zřejmé, že finanční umístění se výrazně nemění, především z důvodu zákonných omezení. Předepsané limity finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy určují strukturu portfolia pojišťoven tak, aby bylo v maximální možné míře omezeno investiční riziko.


Vývoj předepsaného pojistného v letech 1995 - 2000

    V procesu realizace projektu Peer review, který byl i v České republice zaměřen na aproximaci legislativy, proběhl i tzv. follow up proces, ve kterém byly posuzovány především návrhy nových, výše zmíněných návrhů zákonů, resp. novel platných zákonů, které byly do vlády předloženy v průběhu podzimu 2002. Experti EU neměli žádné zásadní připomínky, jak ke způsobu, tak i rozsahu zapracování příslušných směrnic ES do legislativy České republiky pro oblast pojišťovnictví.
    Procentuelní podíl předepsaného pojistného na HDP neživotní životní se smíšenou činností 1. Kypr1 2,00 2,46 4,46 2. Česká republika2 2,50 1,50 4,00 3. Estonsko 1,60 0,40 2,00 4. Maďarsko 1,17 1,19 2,36 5. Lotyšsko 1,90 0,10 2,00 6. Litva 1,25 0,28 4,53 7. Malta 2,51 2,24 4,75 8. Polsko 1,72 1,29 3,01 9. Slovenská republika 1,94 1,47 3,41 10. Slovinsko 4,45 1,13 5,58 (Zdroj: podklady IAIS pro 17. konferenci v Lublani)
    SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/65/EC, z 23. září 2002 týkající se dálkového obchodu spotřebitele finančních služeb,doplňující směrnici Rady 90/619/EEC a směrnice 97/7/EC a 98/37/EC (32002L0065)


Stručný přehled platných právních předpisů s vazbou na pojišťovnictvf

    V současné době je možné konstatovat, že do legislativy České republiky byly zapracovány všechny základní směrnice ES platné pro oblast pojišťovnictví. Konkrétně se jedná zejména o první tři generace směrnic pro životní a neživotní pojištění, přičemž životní směrnice byly nahrazeny tzv. konsolidovanou směrnicí, která upravila, resp. rozšířila jejich rozsah. Dále pak např. směrnice o soupojišťění, o rozšířeném dozoru nad pojišťovacími podniky ve skupině, asistence a další.
    Agenda petic, stížností, oznámení a podnětů byla vyřizována v souladu s vládní vyhláškou č. 150/1958 Ú.I. o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících a Směrnicí Ministerstva financí č. 6 z roku 1995 v platném znění. Úřad v průběhu hodnoceného roku přijal, zaevidoval a vyřídil celkem 100 podání. Z nich 79 představovalo stížnosti na činnost pojišťoven, přičemž 14 stížností shledal Úřad oprávněnými a učinil patřičná opatření směřující k nápravě. Předmětem 13 stížností byla oblast životních pojištěnl, za oblast neživotních pojištění bylo evidováno 66 stížností.
    SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 95/26/EC ze dne 29. června 1995, kterou se mění směrnice 77/780/EEC a 89/646/EEC o úvěrových institucích, směrnice 73/239/BEC a 92/49/BEC o jiném než životní pojištění, směrnice 79/267/EEC a 92/96/EEC o životním pojištění, směrnice 93/22/EEC o investičních podnicích a směrnice 85/611/EEC o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (31995L0026)


STÁTNI DOZOR V POJIŠŤOVNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

    Dozor nad finančními skupinami je další zásadní změnou, kterou v souladu s právem ES přináší předkládaný návrh novely zákona o pojišťovnictví. Výrazný rozvoj především finančních skupin zaznamenal i tuzemský finanční trh. Řetězcové propojení finančních společností vytváří nebezpečí, že jedním kapitálem budou v rámci této skupiny kryty kapitálové požadavky kladené na jednotlivé společnosti a že některé obchodní operace mezi těmito společnostmi mohou ohrožovat finanční stabilitu jednotlivých společností i řetězce jako celku. To tedy vyžaduje stále těsnější a účinnější součinnost jednotlivých dozorových orgánů na finančním trhu.
    Návrh nové právní úpravy pojistné smlouvy prošel v posledních letech dlouhým procesem počínaje předložením návrhu ve formě samostatného zákona, následně ve formě novely občanského zákoníků a nakonec, z rozhodnutí Legislativní rady vlády v roce 2002, opět ve formě samostatného zákona. Tento proces měl negativní vliv zejména na časový postup při přizpůsobování zmíněných právních předpisů právu ES.
    Součástí kontroly od stolu je ověřování výkazů solventnosti. Ke dni sestavení výroční zprávy odevzdalo za rok 2002 výkaz solventnosti 30 pojišťoven (7 pojišťoven podnikajících na území České republiky prostřednictvím organizační složky výkaz solventnosti v České republice nepředkládá). Při kontrole výkazů k 31. 12. 2002 bylo zjištěno, že všechny pojišťovny docílily SMS vyšší než MMS. Byly zjištěny pouze mírné nedostatky u dvou pojišťoven se smíšenou činností, které nedostatečnost solventnost v jednom odvětví kompenzovaly více než dostatečnou solventností druhého odvětví.


ÚZ č. 1328 - Oceňování majetku

    V rámci snahy o prohlubování spolupráce s partnerskými dozorovými orgány uzavřel Úřad dohodu o vzájemné spolupráci a výměně informací se slovenským ÚFT (Úrad pre finančný trh) a německým dozorovým orgánem BAFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-aufsicht). S oběma institucemi má Úřad velmi dobré a úzké vztahy, kterých využívá pro svoji běžnou práci. V roce 2003 je předpokládáno uzavření obdobných dohod s dalšími partnerskými zahraničními dozory.
    Název pojišťovny 1. Allianz pojišťovna, a.s. 2. Česká podnikatelska pojišťovna, a.s. 3. Česká pojišťovna a.s. 4. ČSOB Pojišťovna, a.s. 5. Generali Pojišťovna a.s. 6. Komerční pojišťovna, a.s. 7. Kooperativa, pojišťovna, a.s. 8. Pojišťovna České spořitelny , a.s. 9. Union pojišťovna, a.s. 10. UNIQA pojišťovna, a.s. Příloha č. 6 a


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00