Jak na věc


průkaz energetické náročnosti budovy (penb) u starších domů

§ 6Účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie

    Jsme schopni zajistit přímé prodeje - DRAŽBY, AUKCE, VEŘEJNÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ + ZNALECKÉ POSUDKY! Toto všechno ve spojení s jednou největších firem v tomto oboru, která spolupracuje a provádí dražby pro leasingové společnosti, Český stát, ale i pro právnické osoby, fyzické a soukromé osoby. Tato společnost ...


§ 10dOsoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů

    (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, žea) vykonává bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty nebo činnost osoby oprávněné provést instalaci,b) jako stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie nezajistí minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1,c) jako stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu nezajistí účinnost užití rozvodů energie podle § 6 odst. 2,d) jako vlastník kotlů s výkonem nad 20 kW a rozvodů tepelné energie nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 1,e) jako vlastník klimatizačního systému se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 2,f) jako stavebník při výstavbě nové budovy nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 1,g) jako stavebník nebo vlastník budovy nesplní1. některou z povinností při změnách dokončených budov podle § 7 odst. 2 nebo 3,2. některou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo § 7a o


§ 12aSprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

    (1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinena) zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,b) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2,c) zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015,2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1. ledna 2017,3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1. ledna 2019,d) oznámit ministerstvu zpracování průkazu osobou podle odstavce 4 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie,e) u budovy užívané orgá
    ze dne 25. října 2000o hospodaření energiíZměna: 359/2003 Sb.Změna: 694/2004 Sb.Změna: 180/2005 Sb.Změna: 177/2006 Sb.Změna: 214/2006 Sb.Změna: 574/2006 Sb.Změna: 177/2006 Sb. (část), 186/2006 Sb.Změna: 393/2007 Sb.Změna: 124/2008 Sb.Změna: 177/2006 Sb. (část)Změna: 223/2009 Sb.Změna: 299/2011 Sb.Změna: 53/2012 Sb.Změna: 165/2012 Sb.Změna: 318/2012 Sb.Změna: 318/2012 Sb. (část)Změna: 165/2012 Sb. (část), 318/2012 Sb. (část)Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 15Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

    (1) Do seznamu energetických specialistů vedeného ministerstvem se zapisují následující údajea) číslo oprávnění,b) jméno, popřípadě jména, a příjmení,c) datum narození,d) druh oprávnění a datum zápisu, popřípadě datum vyškrtnutí,e) adresa místa trvalého pobytu,f) další kontaktní údaje (telefon, fax, elektronická adresa),g) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,h) obchodní firma nebo jméno a příjmení podnikatele, identifikační číslo osoby, adresa sídla nebo místa podnikání a kontaktní údaje, pokud energetický specialista není osobou samostatně výdělečně činnou,i) datum absolvování průběžného vzdělávání.(2) Údaje ze seznamu energetických specialistů jsou veřejně přístupné na internetových stránkách ministerstva.(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu pro účely správního řízení o udělení a zrušení oprávnění energetických specialistůa) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
    Zajistíme oddlužení Vašich: nemovitostí motorových vozidel firem v konkurzu pohledávekZajistíme taktéž zrušení zástavních práv na Vaše: domy, byty a jiné nemovitostiZajistíme výhodné financování Vašich: nemovitostí motorových ...


§ 7aPrůkaz energetické náročnosti

    (1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby doložita) kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni od 1. ledna 2013,b) kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci (dále jen „orgán veřejné moci“) a jejíž celková energeticky vztažná plocha bude1. větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016,2. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017,3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018,5a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiný


§ 10eOdborné proškolení a průběžné proškolení osob oprávněných provést instalaci

    (1) Do seznamu oprávněných osob vedeného ministerstvem se zapisují následující údajea) číslo oprávnění,b) jméno, popřípadě jména, a příjmení,c) datum narození,d) druh oprávnění a datum zápisu, popřípadě datum vyškrtnutí,e) adresa místa trvalého pobytu,f) další kontaktní údaje (telefon, fax, elektronická adresa),g) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,h) obchodní firma nebo jméno a příjmení podnikatele, identifikační číslo osoby, adresa sídla nebo místa podnikání a kontaktní údaje, pokud energetický specialista není osobou samostatně výdělečně činnou,i) datum absolvování průběžného proškolení.(2) Údaje ze seznamu oprávněných osob jsou veřejně přístupné na internetových stránkách ministerstva.(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu pro účely správního řízení o udělení a zrušení oprávnění oprávněných osoba) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového infor


§ 10cSeznam energetických specialistů

    (1) Státní energetická koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebou zabezpečit základní funkce státu a s potřebami hospodářského a společenského rozvoje i za krizové situace, včetně ochrany životního prostředí, sloužícím i pro vypracování územních energetických koncepcí.(2) Návrh státní energetické koncepce zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") a předkládá jej ke schválení vládě.(3) Naplňování státní energetické koncepce vyhodnocuje ministerstvo nejméně jedenkrát za 5 let a o výsledcích vyhodnocení informuje vládu. V případě potřeby ministerstvo zpracovává návrhy na změnu státní energetické koncepce a předkládá je ke schválení vládě.§ 4Územní energetická koncepce(1) Územní energetická koncepce vychází ze státní energetické koncepce a obsahuje cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni kraje, statutárního města a hlavního města Prahy nebo obce. Vytváří pod


§ 10bVydání a zrušení oprávnění a zápis energetického specialisty do seznamu energetických specialistů

    (1) Pro účely tohoto zákona se rozumía) nakládáním s energií výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících činností,b) obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu,c) druhotným energetickým zdrojem využitelný energetický zdroj, jehož energetický potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie, při uvolňování z bituminózních hornin včetně degazačního a důlního plynu nebo při energetickém využívání nebo odstraňování odpadů a náhradních paliv vyrobených na bázi odpadů nebo při jiné hospodářské činnosti,d) energetickým hospodářstvím soubor technických zařízení a budov sloužících k nakládání s energií,e) účinností užití energie míra efektivnosti energeti


§ 12bSpolečná ustanovení ke správním deliktům

    (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, žea) vykonává bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty nebo osoby oprávněné provést instalaci,b) jako držitel licence na podnikání v energetických odvětvích nebo dodavatel tuhých a kapalných paliv nebo zpracovatel komunálních odpadů neposkytne pořizovateli na jeho výzvu potřebné podklady a údaje podle § 4 odst. 6,c) jako stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie nezajistí minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1,d) jako stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu nezajistí účinnost užití rozvodů energie podle § 6 odst. 2,e) jako dodavatel zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů v rozporu s § 6 odst. 3 uvede v technické dokumentaci nebo návodu na použití nesprávné, zkreslené nebo neúplné informace,f) jako vlastník nebo společenství vlastníků jednotek vlastnící kotle se jmenovitým výk


§ 10fVydání a zrušení oprávnění a zápis osoby oprávněné provést instalaci do seznamu oprávněných osob, které mohou provádět instalaci vybraných zařízení využívajících obnovitelné zdroje

    (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy byl spáchán.(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Státní energetická inspekce7a). V prvním stupni územní inspektorát, v jehož územní působnosti se nachází místo spáchání správního deliktu. O odvolání rozhoduje ústřední inspektorát.(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby7b) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.(6) Pokuty vybírá a vymáhá Státní energetická insp


§ 6aKontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů

    (1) U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW a příslušných rozvodů tepelné energie je jejich vlastník nebo společenství vlastníků jednotek5) povinena) zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie,b) předložit na vyžádání zprávy o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 3 písm. d) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.(2) U provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW je jeho vlastník nebo společenství vlastníků jednotek povinena) zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizačního systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole klimatizačního systému,b) předložit


§ 10aOdborná zkouška, průběžné vzdělávání a přezkušování energetických specialistů

    (1) Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie (dále jen "Program") je program na podporu zvyšování účinnosti užití energie,1b) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.2) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.2a) Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce.snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných a druhotných zdrojů v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí a zásadami udržitelného rozvoje3).(2) Program zpracovává na období jednoho roku ministerstvo v dohodě s Ministerstvem životního prostředí a předkládá jej ke schválení vládě.(3) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem životního prostředí vyhodnocuje naplňování Programu jedenkrát ročně a o výsledcích informuje vládu. M


§ 7Snižování energetické náročnosti budov

    (1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství jsou povinni zpracovat pro budovu nebo energetické hospodářství energetický audit v případě, žea) budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem,b) u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy podle § 7 odst. 5 písm. f).(2) Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy nebo energetického hospodářství, pro které byl zpracován, a musía) být zpracován pouze1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a), nebo2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a),b) být zpracován objektivně, pravdivě a úp


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00