Jak na věc


průkaz energetické náročnosti budovy (penb) u starších domů

§ 10dOsoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů

    Jsme schopni zajistit přímé prodeje - DRAŽBY, AUKCE, VEŘEJNÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ + ZNALECKÉ POSUDKY! Toto všechno ve spojení s jednou největších firem v tomto oboru, která spolupracuje a provádí dražby pro leasingové společnosti, Český stát, ale i pro právnické osoby, fyzické a soukromé osoby. Tato společnost ...


§ 6Účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie

    (1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby doložita) kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni od 1. ledna 2013,b) kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci (dále jen „orgán veřejné moci“) a jejíž celková energeticky vztažná plocha bude1. větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016,2. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017,3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018,5a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiný


§ 15Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

    (1) Ministerstvo udělí oprávnění tomu žadateli, který splní podmínky pro udělení oprávnění, a zapíše jej do seznamu energetických specialistů.(2) Pokud ministerstvo žádost zamítne, opakovanou žádost o udělení oprávnění může uchazeč podat po uplynutí 1 roku od doručení rozhodnutí ministerstva o zamítnutí žádosti. V případě, že uchazeč v žádosti uvedl nepravdivé informace prokazující jeho odbornou způsobilost, může uchazeč znovu podat žádost po uplynutí 6 let od podání původní žádosti.(3) Ministerstvo oprávnění zruší a vyškrtne energetického specialistu ze seznamu energetických specialistů v případě, že energetický specialista již nesplňuje podmínky pro udělení oprávnění podle § 10 odst. 2 nebo poruší povinnosti podle tohoto zákona. Oprávnění zaniká smrtí energetického speciality nebo jeho prohlášením za mrtvého; v tom případě ministerstvo vyškrtne energetického specialistu ze seznamu energetických specialistů.(4) Energetický specialista je po doručení rozhodnutí ministerstva o zrušení o


§ 10eOdborné proškolení a průběžné proškolení osob oprávněných provést instalaci

    (1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinena) zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,b) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2,c) zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015,2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1. ledna 2017,3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1. ledna 2019,d) oznámit ministerstvu zpracování průkazu osobou podle odstavce 4 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie,e) u budovy užívané orgá


§ 10aOdborná zkouška, průběžné vzdělávání a přezkušování energetických specialistů

    Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) (dále jen "Unie") a stanoví:1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov.a) některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií,b) pr


§ 10bVydání a zrušení oprávnění a zápis energetického specialisty do seznamu energetických specialistů

    (1) Ministerstvoa) zpracovává návrhy Státní energetické koncepce, provádí její aktualizaci a vyhodnocování,b) zpracovává Národní akční plán energetické účinnosti, provádí jeho aktualizaci a vyhodnocení,c) zpracovává Národní akční plán na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou energie, provádí jeho aktualizaci a vyhodnocení,d) rozhoduje o přidělování dotací z Programu,e) sleduje vývoj účinnosti užití energie a energetické náročnosti budov a působí na snižování její spotřeby a snížení negativních dopadů na životní prostředí při nakládání s energií a využívání energie z obnovitelných a druhotných zdrojů,f) vyhodnocuje a propaguje výsledky Programu,g) zabezpečuje činnosti spojené s poradenstvím, vzděláváním a propagací efektivního využívání energie a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie,h) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti nakládání s energií za účelem zahraniční pomoci, účasti České republiky v mezinárodních organizacích a prezentace dosažených výsledků,i) v


§ 12aSprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

    (1) Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie (dále jen "Program") je program na podporu zvyšování účinnosti užití energie,1b) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.2) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.2a) Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce.snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných a druhotných zdrojů v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí a zásadami udržitelného rozvoje3).(2) Program zpracovává na období jednoho roku ministerstvo v dohodě s Ministerstvem životního prostředí a předkládá jej ke schválení vládě.(3) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem životního prostředí vyhodnocuje naplňování Programu jedenkrát ročně a o výsledcích informuje vládu. M


§ 7Snižování energetické náročnosti budov

    (1) Povinnost podle § 4 zpracovat územní energetickou koncepci musí být splněna do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.(2) Povinnost podle § 6a odst. 10 vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie musí být splněna do 7 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.(3) Organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí, příspěvkové organizace uvedené v § 9 odst. 3 písm. b) a fyzické a právnické osoby uvedené v § 9 odst. 3 písm. c) jsou povinny do 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nechat si zpracovat na jimi provozované energetické hospodářství a budovy energetický audit. Tato lhůta nemusí být dodržena, je-li celková roční spotřeba energie vyšší než desetinásobek vyhláškou stanovených hodnot; v tomto případě se lhůta prodlužuje na 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona s tím, že energetický audit musí být zahájen do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.(4) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 6 až 10a, §


§ 6aKontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů

    (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, žea) vykonává bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty nebo činnost osoby oprávněné provést instalaci,b) jako stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie nezajistí minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1,c) jako stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu nezajistí účinnost užití rozvodů energie podle § 6 odst. 2,d) jako vlastník kotlů s výkonem nad 20 kW a rozvodů tepelné energie nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 1,e) jako vlastník klimatizačního systému se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 2,f) jako stavebník při výstavbě nové budovy nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 1,g) jako stavebník nebo vlastník budovy nesplní1. některou z povinností při změnách dokončených budov podle § 7 odst. 2 nebo 3,2. některou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo § 7a o


§ 12bSpolečná ustanovení ke správním deliktům

    (1) Výrobky spojené se spotřebou energie, na které se vztahují požadavky na ekodesign, označování CE a ES prohlášení o shodě, stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie a seznam těchto výrobků je uveden v prováděcím právním předpise.(2) Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce je povinena) uvádět na trh nebo do provozu výrobky spojené se spotřebou energie, pouze pokud splňují požadavky na ekodesign, po posouzení shody, po označení CE a po vydání ES prohlášení o shodě, a to podle prováděcího právního předpisu,b) nepřipojovat k výrobku spojenému se spotřebou energie jakékoli jiné označení, které by mohlo uvádět uživatele v omyl nebo vést k záměně, pokud jde o význam a tvar označení CE,c) vyhotovovat dokumenty týkající se posouzení shody a ES prohlášení o shodě v českém jazyce.(3) Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce je po uvedení výrobku spojeného se spotřebou energie na trh nebo do provozu dále povinena) uchovávat příslušné dokumenty týkající se provedeného posouzení shody a vydan


§ 10cSeznam energetických specialistů

    ________________________________________Vybraná ustanovení novelČl. XXXV zákona č. 223/2009 Sb.Přechodné ustanoveníŘízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.Čl. II zákona č. 299/2011 Sb.Přechodné ustanoveníŘízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.Čl. II zákona č. 318/2012 Sb.Přechodná ustanovení1. Osoba oprávněná vykonávat kontrolu účinnosti kotlů, klimatizačních systémů, zpracovat průkaz energetické náročnosti budov a energetický audit přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je povinna podat žádost o průběžné vzdělávání podle § 10 odst. 7 zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona pro oprávnění vydaná do 31. prosince 2007, pro oprávnění vydaná do 31. prosince 2009 do 2 let ode dne nabytí účinnos
    Zajistíme oddlužení Vašich: nemovitostí motorových vozidel firem v konkurzu pohledávekZajistíme taktéž zrušení zástavních práv na Vaše: domy, byty a jiné nemovitostiZajistíme výhodné financování Vašich: nemovitostí motorových ...


§ 10fVydání a zrušení oprávnění a zápis osoby oprávněné provést instalaci do seznamu oprávněných osob, které mohou provádět instalaci vybraných zařízení využívajících obnovitelné zdroje

    (1) Odborné proškolení a průběžné proškolenía) upevňuje, prohlubuje a aktualizuje teoretické a praktické znalosti a zkušenosti v oblasti instalace vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů v rozsahu a podle pravidel stanovených prováděcím právním předpisem,b) pořádá organizace, popřípadě více organizací, která je pověřená ministerstvem,c) je ukončeno ze strany žadatele nebo oprávněné osoby písemným odborným testem a praktickou zkouškou z oblastí uvedených v písmenu a); test a praktická zkouška se vykonávají za účasti osoby jmenované ministerstvem,d) je zakončeno protokolem o absolvování odborného proškolení nebo průběžného proškolení, který vydává organizace a který organizace předává žadateli nebo oprávněné osobě a v kopii ministerstvu.(2) Požadavek odborného proškolení nebo průběžného proškolení není splněn, pokud se žadatel nebo oprávněná osoba nezúčastní odborného proškolení nebo průběžného proškolení, má nevyhovující výsledek písemného odborného testu nebo pr


§ 7aPrůkaz energetické náročnosti

    (1) U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW a příslušných rozvodů tepelné energie je jejich vlastník nebo společenství vlastníků jednotek5) povinena) zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie,b) předložit na vyžádání zprávy o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 3 písm. d) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.(2) U provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW je jeho vlastník nebo společenství vlastníků jednotek povinena) zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizačního systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole klimatizačního systému,b) předložit


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00