Jak na věc


pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

    Majetkové složky nehmotné povahy, které nedosáhnou hranice pro dlouhodobý nehmotný majetek stanovené účetní jednotkou a které i přes svou dlouhodobou využitelnost tak nejsou za dlouhodobý nehmotný majetek považovány (a nejsou ani nehmotným majetkem podle § 32a ZDP), mohou být účtovány přímo do nákladů na účet 518. Pro tyto majetkové složky se používá pojem drobný nehmotný majetek. Drobný nehmotný majetek je dále evidován pouze na účtech podrozvahových. I tento majetek je nutno inventarizovat.
    Pozornost je nutno věnovat i mnohdy opomíjené problematice technického zhodnocení této kategorie majetku. Je-li drobný nehmotný majetek následně technicky zhodnocen, je toto realizované technické zhodnocení považováno podle § 6 odst. 2 Vyhlášky za samostatný dlouhodobý nehmotný majetek. Pokud hodnota provedeného technického zhodnocení překročí nejen hranici stanovenou účetní jednotkou, od jejíž výše účetní jednotka vznik technického zhodnocení odvozuje (viz § 6 odst. 2 a § 47 odst. 4 Vyhlášky), ale i hranici 60 000 Kč stanovenou § 32a odst. 1 písm. b) ZDP, stává se toto zhodnocení současně i majetkem nehmotným ve smyslu ZDP.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00