Jak na věc


okamžik doručení do datové schránky u obce

Přihlásit se přes sociální síť:

    Jakmile je do Vaší datové schránky dodán nový dokument (datová zpráva), dle Vašeho nastavení se doručí na Váš mobilní telefon (za poplatek), popřípadě do Vaší e-mailové schránky (zdarma), oznámení o doručení. Toto je obdoba upozornění o uložení listovní zásilky.
    EGovernement a projekt Datové schránky Registry orgánů státní moci CzechPoint Projekt Datové schránky Další komponenty Portál veřejné správy Elektronický.
    Dokumenty orgánů veřejné moci doručované prostřednictvím datové schránky a úkony prováděné vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky mají formu datové zprávy.Je-li dokument nebo úkon určen do vlastních rukou adresáta, vyznačí tuto skutečnost odesilatel v datové zprávě.
    Do datové schránky jsou dodávány úřední listiny v elektronické podobě, které jsou opatřeny  elektronickým podpisem odesílatele (orgánů veřejné moci). Pokud budete posílat dokument (např. odvolání k soudu), musíte označit Vámi vytvořený dokument zaručeným elektronickým podpisem. Identifikátor datové schránky zaručuje integritu dokumentu. V datové schránce jsou obsaženy veškeré písemnosti, které jsou již vyplněné Vašimi osobními údaji.


Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

    Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra.
    Pomocí datové schránky můžete posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy) od  orgánů veřejné moci. Tento způsob komunikace vynahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Pokud si tedy založíte datovou schránku, bude se Vám většina korespondence od orgánů veřejné moci doručovat elektronicky.
    Pokud datovou schránku nevlastníte a chtěli by jste ji zřídit, může občan, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba požádat o zřízení své datové schránky ministerstvem vnitra na pracovišti CZECH POINT v kanceláři Obecního úřadu Vševily.
    Národní park České Švýcarsko je jeden ze čtyř národních parků v České republice. Byl vyhlášen v roce 2000, hlavním předmětem ochrany jsou unikátní pískovcové útvary a na ně vázaný biotop.


Prezentace na téma: "Start datových schránek z pohledu MV ČR"— Transkript prezentace:

    Datová schránka není e-mailová schránka, nemůžete s její pomocí komunikovat přímo s jednotlivými úředníky, pouze s celým úřadem. Pomocí datové schránky také nemůžete komunikovat s jinou fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou.
    Podatelna Obecního úřadu ve Vševily také zajišťuje službu tzv. autorizované konverze na žádost občana, při které dokáže datovou zprávu převést do listinné podoby v hodnotě úředně ověřeného originálu nebo naopak. Tato služba je zpoplatněna správním poplatkem 30 Kč za započatou stránku.
    Datové zprávy vyjímá pověřená osoba našeho úřadu Ing. Karel Daniel, starosta obce z datové schránky obce pravidelně každý pátek v úředních hodinách. Okamžikem přístupu do datové schránky oprávněnou osobou podatelny je zásilka příjemci doručena.


Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

    Dokument (datová zpráva), který je dodán do datové schránky, je doručen okamžikem přihlášení do datové schránky oprávněnou osobou. Obdobně jako u listovních zásilek funguje fikce doručení: nepřihlásíte-li se do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.Pokud ve stanovené lhůtě nevyzvednete datovou zprávu z datové schránky z důvodu dočasné nepřítomnosti nebo z jiného vážného důvodu, můžete požádat o prominutí zmeškání úkonu (do 15 dnů ode dne, kdy  vznikla překážka, která podateli bránila úkon učinit).Doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.Po odeslání datové zprávy je odesílateli oznámeno, zda zpráva byla doručena, případně že nemohla být doručena z těchto důvodů: Datová schránka adresáta neexistuje nebo je znepřístupněna nebo byla zrušena. Toto oznámení je označeno e-značkou ministerstva. Všechny datové zprávy jsou evidovány.Jestliže bude mít d
    Nadpis Portál pro komunikaci s občany 1 Portál pro komunikaci s veřejností Portál pro komunikaci s veřejností DATRON, a.s. ing. Jaromír Látal projektový.
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    Na kontaktních místech Czech POINT můžete zažádat o nové přihlašovací údaje, zneplatnění přístupových údajů nebo znepřístupnění datové schránky. Datovou schránku lze znepřístupnit pouze subjektům, které o datovou schránku zažádaly.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00