Jak na věc


odpis pohledávky podání odvolání proti rozhodnutí

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

    je nástupnickou obchodní korporací zanikající či rozdělované obchodní korporace při přeměně (odpisován je hmotný či nehmotný majetek ve vlastnictví zanikající či rozdělované obchodní korporace k rozhodnému dni přeměny a převáděný na nástupnickou obchodní korporaci, jakož i hmotný majetek nabytý zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporací od rozhodného dne přeměny do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku, který je převáděný na nástupnickou obchodní korporaci).
     je státní příspěvkovou organizací příslušnou hospodařit s majetkem státu, je státním podnikem, nebo jinou státní organizací s právem hospodařit s majetkem státu,
    Sazbou na jednotku těženého množství (Kč/t, Kč/m3) je odpisováno ložisko těžené podle horních předpisů. Odpisová sazba na jednotku těženého množství je podílem pořizovací ceny ložiska na jednotlivém pozemku a zásob nevyhrazeného nerostu (t, m3) prokázaných geologickým průzkumem na tomto pozemku.


Jak se Vám líbí naše nové webové stránky?

    Je-li mezi řádnými odpisovateli majetku ihned na prvním místě zmíněn jeho vlastník, je v této souvislosti vhodné upozornit na možný chybný přístup k dnovému odpisování movitého majetku, při jehož pořízení byla sjednána výhrada vlastnického práva; vyhradí-li si prodávající k věci vlastnické právo, má se za to, že se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny (§ 2132 až 2134 ObčZ). V souladu s uvedenou právní úpravou se při sjednání výhrady vlastnického práva stává majetek vlastnictvím kupujícího až v okamžiku, který následuje (dříve či později) po jeho převzetí. Zatímco však i takovýto převzatý majetek je na straně kupujícího účetně odpisován v souladu s § 28 odst. 1 ZoÚ od jeho uvedení do stavu způsobilého k užívání (bez ohledu na to, že vlastnické právo dosud na jeho uživatele nepřešlo), k odpisování daňovému lze přistoupit až v okamžiku, kdy se kupující stane skutečným právním vlastníkem věci.
    Při další z metod zrychlených odpisů, metodě zmenšujícího se základu, je v každém roce odpisována stejná procentní část ze zůstatkové ceny. Obvykle je používána dvojnásobná až trojnásobná sazba oproti sazbě lineární.
    doba účetního odpisování by neměla být výrazně odchylná od předpokládané doby upotřebitelnosti majetku; speciální úpravu pak stanoví § 56 odst. 3 Vyhlášky pro dobu odpisování goodwillu a nehmotných výsledků vývoje – nelze-li dobu jejich použitelnosti odhadnout, rozhodne účetní jednotka o době jejich odpisování, která nesmí být kratší než 60 měsíců a delší než 120 měsíců (zvolenou dobu účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce),
    Odpisování dlouhodobého majetku, který není ZDP považován za majetek hmotný či nehmotný - účetní odpisy aplikovatelné i pro výpočet základu daně z příjmů


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00