Jak na věc


odpadové potrubí

Vítejte na stránkách Technických služeb města Koryčany

    prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc. s kolektivem spolupracovníků připravil v roce 1994 k vydání publikaci Odpady, jejich využití a zneškodňování, která byla prvním pokusem o ucelené zpracování problematiky odpadového hospodářství. Ač tato příručka, koncipovaná především jako vysokoškolská učebnice, vyšla ve vysokém nákladu, je již zcela vyprodána. Navíc stupeň poznání, vývoj technologií i právního prostředí a v neposlední řadě i vnímání nutnosti ochrany životního prostředí prošly od doby vydání tak prudkým vývojem, že jsme se rozhodli vydavatelsky přispět k přípravě a vydání nové publikace.
    Dostává se nám do rukou nová kniha o odpadech. Rozsahem nevelká, autory skromně označovaná jako nedokonalá, publikace navazuje na dřívější, hojně využívanou, publikaci "Odpady, jejich využití a zneškodňování" (M. Kuraš a kol.), vzniklou a vydanou z podnětu Ministerstva životního prostředí v roce 1994. Cílem nové knihy se stručným a výstižným názvem "Odpadové hospodářství " je snaha, podle mého názoru velmi úspěšná, pokrýt celou složitou problematiku odpadového hospodářství od vzniku odpadů a příslušných právních úprav po jejich zpracování a opatření pro jejich prevenci. Tím u nás významně přispěje k zaplnění informační mezery v tomto důležitém národohospodářském odvětví, kterým odpadové hospodářství bezesporu je, a které bude stále nabývat na významu.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00