Jak na věc


občanské právo hmotné

Důvody proč zakládat občanské sdružení

    O nový občanský průkaz doporučujeme požádat 30dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat totožnost a bude vyžadován jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou.
    Pořiďte si některou z přehled Reality na našem portálu s realitami VIZE Reality. Doporučujeme použít nabídky uvedení plochy, ceny a více konkrétnější lokality či části obce. Ucelený výběr Reality hezky najednou a pěkně srovnané! Pořiďte si např. všechny nalezené :Domy, Komerční nemovitosti, Pozemky, inzeráty na našem portálu VIZE Reality pořídíte na zajímavých číslech popisných :Reality Ústecký kraj: Reality Děčín, Reality Liberecký kraj: Reality Česká Lípa,
         vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu, nebo vědecké hodnosti, nebo jeho vydání z jiného důvodu v době delší než půl roku před uplynutím   platnosti dosavadního občanského průkazu
    Související dokumenty:Podrobný manuál k založení občanského sdružení na stránkách Ateliéru životního prostředí (rtf, 130 Kb)Registrace občanských sdružení v praxi Ministerstva vnitra (studie NETTu)


Další kroky související se založením občanského sdružení

    Musím si vyměnit dosavadní občanský průkaz?NE. Dosavadní občanské průkazy jsou platné po dobu platnosti v nich uvedenou.Musím přinést fotografii?NE. Fotografie již není třeba. Pořizuje se digitální zpracování obličeje přímo při pořizování žádosti.Které nepovinné údaje se zapisují do občanského průkazu ?Na vaši žádost lze do e-OP zapsat stav( může být a nemusí) a titul ( pokud nebyl titul zadán v minulém OP, tak je nutné doložit diplom)
    Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, popřípadě osoba, která za něj podává žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem, nebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou.
    -  občanský průkaz se  strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ( e-OP s čipem), , údaje jsou zpracovány   elektronicky- podpis, digitální zpracování podoby občana    
    Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, přijmení, rodné číslo, podobu a státní občanství ČR, jakož i další údaje v ní zapsané. Skutečnosti zapsané v občanském průkazu není občan povinen prokazovat jiným způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis. Vydávání občanských průkazů upravuje zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.


Změna stanov existujícího občanského sdružení

    Dle zák.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů: Nesplní-li občan povinnost stanovenou obecně závaznými právními předpisy o občanských průkazech a o hlášení a evidenci pobytu občanů - lze uložit pokutu do 10 000,-Kč.
    U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva , kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
    Zjistí- li obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost podána při zpracování žádosti rozpory s údaji vedenými v registru obyvatel, vyzve občana, aby sporné údaje doložil.
    Zažádat o vydání  eOP může občan osobně  u kteréhokoliv obecního úřadů obce s rozšířenou působností, bez ohledu na místo trvalého pobytu. Žádost o vydání eOP se tiskne přímo s údaji o žadateli z informačního systému. Pořizuje se digitalizovaná podoba občana.
    - K žádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předložit dosavadní občanský průkaz. V případě, že občan  předkládá před vydáním nového občanského průkazu  občanský průkaz vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství, je povinen předložit rodný list.


Další právní formy neziskových organizací

    O vydání občanského průkazu požádá občan osobně u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22.
    V případě že občan při podání žádosti uvede že si přeje vyzvednout vyhotovený doklad na jiném obecním úřadě obce s rozšířenou působností, bude převzetí občanského průkazu zpoplatněno správním poplatkem  100,- Kč.
    . za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce,   místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče
     V případě, kdy občan při podání žádosti  sdělí, že si přeje  převzít občanský průkaz  na jiném obecním úřadě obce s rozšířenou působností, bude převzetí občanského průkazu zpoplatněno správním poplatkem 100,-Kč.
    . za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem


Lhůty pro registraci a možnosti odvolání

    Jedná -li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu. Fotografii lze také pořídit u fotografa, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož požádáte o vydání občanského průkazu.
         v případě převzetí vyhotoveného občanského průkazu na jiném úřadě obce s rozšířenou působností než byla podána žádost o vydání občanského průkazu.
    Vyžaduje se osobní převzetí občanského průkazu občanem, jemuž se vydává. Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce , příp.  pěstoun, osoba, které byl občan  mladší 15 let svěřen do péče.
    - Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem je vyhotoven do 30 dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.


Možné důvody zamítnutí registrace

    Při převzetí občanského průkazu občan prokáže svoji  totožnost a zvolí si bezpečnostní osobní kód, který je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic. Bez zadání bezpečnostního osobního kódu nelze občanský průkaz předat. Bezpečností osobní kód se při převzetí občanského průkazu nezadává, je-li držitelem občanského průkazu občan mladší 15 let, občan jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, nebo občan, kterému brání v zadání tohoto kódu těžko překonatelná překážka.
    -Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může požádat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem  obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává.-. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00