Jak na věc


městský úřad frýdlant nad ostravicí-úřední hodiny

Svatební dary – tipy a nápady na originální dary

    18 správní delikty podle 35 zákona č. 111/94 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozd. předpisů, u provozovatelů taxislužby, správní delikty podle 56, 57 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozd. předpisů, u provozovatelů autoškol, správní delikty podle 125 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozd. předpisů, přestupky podle 83 a správní delikty podle 83 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozd. předpisů, přestupky a jiné správní delikty podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd.předpisů: - 16 přestupky a jiné správní delikty fyzických osob - 16a správní delikty právnických osob. 3. Odbor finanční 3.1 Členění odboru: odbor se nečlení. 3.2 úkoly v samostatné působnosti,
     Menu ÚvodPlánování svatbyJdu na svatbuDodavateléSvatební magazínSvatební cestaSvatební dary E - shop Úvodní stránka Matrika Městský úřad Frýdlant nad OstravicíMatrika Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí1share Sdílet s přáteli Připnout Vytisknout Poslat e-mailem1share AdresaHlavní 139 739 11 Frýdlant nad Ostravicí


Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí

    16 eviduje zemědělské podnikatele dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozd. předpisů a vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, jeho změny, doplnění a další písemnosti související s touto evidencí, plní funkci centrálních registračních míst v rozsahu 2, odst. 1 a 2 zák. č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech, ve znění pozd. předpisů, vykonává činnost kontaktního místa veřejné správy Czech POINT v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozd. předpisů, v návaznosti na zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozd. předpisů (výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a rejstříku trestů), konverze dokumentů z listinné podoby do elektronické a opačně a dále úkony v souvislosti se zřízením, změnou či znepřístupněním datové schránky a další úkony s ní související, dohlíží na dodržování nařízení obce, kterým se vydává tržn


Verše a citáty na svatební oznámení a svatební blahopřání

    5 2.1. odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok, 2.2. odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předpisů, 2.3. rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti města, svěřených mu radou města, 2.4. plní další úkoly stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony. 3. Starosta města svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva města a schůze rady města. Článek 5 Místostarosta 1. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města. 2. Zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Článek 6 Tajemnice městského úřadu 1. Tajemnice městského úřadu je zaměstnancem města. Plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu. 2. Je odpovědna za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i přenesené působnosti starostovi. Je jmenovaná a odvolávaná starostou města se souhlasem ře


Svatební šaty Frýdlant nad Ostravicí

    19 provádí hlášení událostí o škodách na majetku, zabezpečuje inventarizaci majetku města, vede písemnosti ústřední inventarizační komise, vede evidenci daně z přidané hodnoty (DPH ), zpracovává přiznání k DPH, zpracovává a provádí podání přiznání daně z příjmů právnických osob za město, vede evidenci smluv města, zabezpečuje komplexně agendu pokladní služby městského úřadu, zpracovává a aktualizuje OZV, zajišťuje pro město potvrzení o bezdlužnosti úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím města: spolupracuje při zajišťování hospodaření příspěvkových organizací. 3.4 úkoly ve vztahu k výborům a komisím : účast při jednáních finančního výboru. 3.5 Vztah k rozpočtu města: zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ č. 7 jejich plánování, čerpání a hodnocení v rozsahu odpovídajícím činnosti odboru. 3.6 úkoly v přenesené působnosti: zabezpečuje činnosti příslušející úřadu, pokud nebyly zákonem svěřeny zvláštnímu orgánu, a to: kontrol
     Užitečné informace ÚvodPlánování svatbyJdu na svatbuDodavateléSvatební magazínSvatební cestaSvatební darySvatební asistentka O násKontaktInzerceSledujte a sdílejteSledujte nás na své oblíbené sociální síti a neunikne vám žádná novinka. Pochlubte se! Sdílejte své svatební zážitky s hashtagem #svatebniasistentka.


Svatební přání novomanželům – nebojte se být originální

    12 1.5 Vztah k rozpočtu města: zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ. č. 1, jejich plánování, čerpání a hodnocení v rozsahu odpovídajícím činnosti odboru. 1.6 úkoly v přenesené působnosti: zabezpečuje činnosti příslušející úřadu, pokud nebyly zákonem svěřeny zvláštnímu orgánu, a to: zabezpečuje vedení registru dle zákona 159/2006 Sb. o střetu zájmu, ve znění pozd. předpisů, plní úkoly krizového řízení a havarijního plánování vyplývající z krizových zákonů, zákonů o ochraně obyvatelstva a z ústavních zákonů, plní úkoly vyplývající z branných a ústavních zákonů, plní úkoly vyplývající ze zákona č. 148/1998 Sb., o utajovaných skutečnostech a o změně některých zákonů, ve znění pozd. předpisů, vede řízení o poskytnutí předběžné ochrany orgánem státní správy podle 5 obč. zákoníku dle příslušnosti odboru. 1.7 Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec: nevykonává Činnosti, které odbor vykonává ve vztahu k právním subjektům,


Matrika Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí – online

    13 2. Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad 2.1 Členění odboru: odbor se člení na: oddělení správních činností. 2.2 úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny: zabezpečuje spisovou službu městského úřadu a realizuje skartační řízení, zabezpečuje provoz podatelny úřadu, elektronické podatelny a příjem podání do datové schránky, provádí kontrolu spisové služby, školení a metodickou činnost ostatním odborům na úseku spisové služby, zabezpečuje řádné a včasné vyvěšování a svěšování písemností na úřední desce a elektronické úřední desce, vede evidenci vyvěšovaných písemností a ukládá jejich kopie, vede centrální evidenci všech úředních razítek používaných odbory v samostatné i přenesené působnosti, zajišťuje zhotovení nových razítek a oznamuje ztrátu razítek Ministerstvu vnitra ČR, řídí manuální zaměstnance města zařazené do struktury městského úřadu, zajišťuje provoz, úklid, běžnou údržbu, ochranu a klíčový režim ve správních budovách městského úřadu, zabezpe


Svatební noviny pobaví vás i vaše hosty

    3 Organizační řád Článek 1 úvodní ustanovení 1. Tento organizační řád byl schválen radou města dne usnesením č.79/1.1 v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozd. předpisů (dále jen zákon o obcích), je základním organizačním předpisem, upravujícím vnitřní organizaci městského úřadu a je závazný pro všechny zaměstnance města zařazené do městského úřadu. 2. Postavení a působnost městského úřadu upravuje zákon o obcích a další předpisy. Městský úřad je orgánem města. 3. Městský úřad plní úkoly v samostatné působnosti i v oblasti přenesené působnosti. 4. Městský úřad rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předpisů. Článek 2 úřední hodiny pro veřejnost 1. úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny takto: pondělí, středa: 8-17 hod., mimo níže uvedené agendy. Pokladna Pondělí 08:00 11:00 hod. 12:00 16:30 hod. úterý 08:00 11:00 hod. 12:00 13:00 hod. Stř


Svatební fotograf Frýdlant nad Ostravicí

    8 2.12 připravují návrhy stanovisek ve věcech, kde je město účastníkem správního řízení, 2.13 vykonávají činnosti specifikované v článku 12 organizačního řádu. 3. Odbory na úseku přenesené působnosti: 3.1 poskytují v souladu s platnými právními předpisy soudům, orgánům Policie ČR a dalším orgánům veřejné správy požadované informace a údaje z oblasti přenesené působnosti, 3.2 vykonávají přenesenou působnost podle 61 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, 3.3 vykonávají činnosti specifikované v článku 12 organizačního řádu. 4. Odbory na úseku finanční kontroly v rozsahu své působnosti: 4.1 plní povinnosti vyplývající ze zákona o finanční kontrole, 4.2 řídí se směrnicí o finanční kontrole, 4.3 neprodleně sdělují finančnímu odboru případy vznikající v rámci působnosti odboru, u kterých nastávají povinnosti uplatnit sankce vyplývající z uzavřených smluv. Článek 11 Podepisování, evidence a ukládání písemností 1. Starosta a místostarosta města podepisují zejména tyto písemnosti: 1.1 právní předpis
     Sdílejte článek s přáteli 1share Sdílet s přáteli Připnout Vytisknout Poslat e-mailem1share Související články Svatební výzdoba – načerpejte inspiraci pro vaši svatbu Každá svatba je jedinečná. Jednotlivé svatby se od sebe vzájemně odlišují mimo jiné svým charakterem a stylem, termínem a místem konání, ale i počtem svatebních…


Výsledky soutěže o svatební kytici roku 2020

    22 spolupracuje s odborem OVVaŽú v přípravném řízení k návrhu na stanovení názvu veřejného prostranství a dále s tímto odborem rozhoduje o umístění označení veřejného prostranství. 4.3 úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím města: plní úkoly uložené zastupitelstvem a radou města ve vztahu k příspěvkovým organizacím města ve věcech investičních a majetkových, spolupracuje s pověřenými pracovníky příspěvkových organizací města na úseku údržby a oprav budov, které jsou ve vlastnictví města a ve výpůjčce (správě) příspěvkové organizace úkoly ve vztahu k výborům a komisím: předkládá informace a podklady na základě požadavků výborů a komisí. 4.5 Vztah k rozpočtu města: zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ č.4,5 a 10, jejich plánování, čerpání a hodnocení v rozsahu odpovídajícím činnosti odboru. 4.6 úkoly v přenesené působnosti: na úseku ochrany zemědělského půdního fondu uděluje souhlas s odnětím ze zemědělského půdního fond


Svatební výzdoba – načerpejte inspiraci pro vaši svatbu

    10 zakládá do evidence na personálním úseku a v kopii se eviduje na odborech. Za aktualizaci pověření na odborech zodpovídá příslušný vedoucí odboru (oddělení). 2. Oprávněné úřední osoby příslušné v konkrétní věci jsou poznamenány ve spise. 3. O skutečnostech nasvědčujících vyloučení z projednávání a rozhodování věci ve správním řízení (podjatost) rozhoduje v případě vedoucích odborů tajemnice a v případě ostatních úředníků vedoucí příslušného odboru; v případě rozhodnutí o vyloučení pro podjatost učiní potřebná opatření k zajištění dalšího řízení. 1. Odbor kancelář tajemnice Vedoucím odboru KT je tajemnice. 1.1 Členění odboru: odbor se člení na: oddělení právní a organizační. Článek 12 Specifické činnosti odborů 1.2 úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny: plní úkoly sekretariátu, zabezpečuje ve spolupráci s oddělením právním a organizačním, organizačně technickou agendu, týkající se schůzí RM a zasedání ZM, komisí RM a výborů ZM, eviduje požadavky na obsazení


Zasedací pořádek na svatbě – pravidla, etiketa

    15 2.5 Vztah k rozpočtu města: zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu: ORJ č. 2, jejich plánování, čerpání a hodnocení v rozsahu odpovídajícím činnosti odboru (oddělení). 2.6 úkoly v přenesené působnosti: zabezpečuje činnosti příslušející úřadu, pokud nebyly zákonem svěřeny zvláštnímu orgánu, a to: zajišťuje agendu voleb a referenda podle zvláštních předpisů, zabezpečuje po stránce organizační a technické sčítání lidu, bytů a domů, na úseku správních činností v celém rozsahu zabezpečuje agendu evidence obyvatel, plní úkoly úřadu s rozšířenou působností na tomto úseku, včetně zpracování údajů v informačním systému pro Ministerstvo vnitra ČR, zajišťuje agendu ohlašovny, včetně správního řízení ve věci zrušení údaje o místě trvalého pobytu, v rámci správního obvodu zajišťuje komplexní výkon matriční agendy, včetně povolení změny jména a příjmení, plní úkoly úřadu s rozšířenou působností na úseku matriční agendy, metodicky řídí a kontroluje matriční úřady ve správní


Snubní a zásnubní prsteny Frýdlant nad Ostravicí

    6 3.9 je statutárním orgánem města pro účely zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozd. předpisů; úkoly vyplývající z tohoto zákona plní prostřednictvím jmenovaného bezpečnostního ředitele ( 71 zákona č. 412/2005 Sb.). 4. Tajemnice městského úřadu po projednání se starostou města pověří vedoucí odborů, kteří ji budou zastupovat v době její nepřítomnosti a kterými pravomocemi tajemnice budou oprávněni disponovat. Článek 7 Vedoucí odboru 1. Vedoucí odboru řídí a kontroluje činnost odboru a plní další úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města nebo tajemnicí městského úřadu. Odpovídá za splnění všech úkolů příslušného odboru, za vytváření účinného vnitřního kontrolního systému v rámci svého odboru a za spolupráci s ostatními odbory event. odděleními a orgány města. 2. Vedoucí odboru zabezpečuje nakládání s prostředky rozpočtu města, které jsou jeho rozpisem svěřeny příslušné organizační jednotce (ORJ) jako příkazce operace a


Matrika Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí

    7 4. Vedoucí oddělení na základě písemného pověření vedoucího odboru zabezpečuje nakládání s prostředky rozpočtu města, které jsou jeho rozpisem svěřeny příslušné organizační jednotce (ORJ) jako příkazce operace a odpovídá za hospodárnost, efektivnost a účelnost jejich použití. Článek 9 Ostatní zaměstnanci 1. Ostatní zaměstnanci zabezpečují úkoly v rámci stanovených činností odboru a funkčních náplní a plní další úkoly uložené nadřízeným vedoucím zaměstnancem. Článek 10 Náplně činností odborů 1. Odbory a oddělení městského úřadu zabezpečují obecné činnosti vymezené v tomto článku a specifické činnosti, které jsou pro jednotlivé odbory uvedeny v čl. 12 tohoto organizačního řádu. Při své činnosti se odbory a oddělení řídí dalšími vnitřními předpisy. 2. Odbory na úseku samostatné působnosti: 2.1 plní úkoly uložené zastupitelstvem města a radou města, připravují materiály pro zasedání zastupitelstva města a schůze rady města v souladu s jednacími řády těchto orgánů, 2.2 plní úkoly ve vztah


Pánské obleky Frýdlant nad Ostravicí

    4 Občanské průkazy Pondělí 08:00 11:00 hod. 12:00 17:00 hod. Středa 08:00 11:00 hod. 12:00 17:00 hod. Pátek 08:00 11:30 hod. Cestovní doklady Pondělí 08:00 11:00 hod. 12:00 17:00 hod. Středa 08:00 11:00 hod. 12:00 17:00 hod. Pátek 08:00 11:30 hod. Evidence vozidel, řidičské průkazy, technik Pondělí 08:00 11:00 hod. 12:00 17:00 hod. Středa 08:00 11:00 hod. 12:00 17:00 hod. Článek 3 Vnitřní členění městského úřadu 1. Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemnice a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. 2. Městský úřad se člení na tyto odbory a oddělení: 2.1 Odbor kancelář tajemnice (KT), 2.1.l oddělení právní a organizační, 2.2 odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad (VVaOŽú), oddělení správních činností, 2.3 odbor finanční (F), 2.4 odbor životního prostředí, majetku a investic (ŽPMaI), 2.5 odbor regionálního rozvoje a stavební úřad (RRaSú), 2.6 odbor školství,kultury a sociálních věcí (ŠKaSV), oddělení sociálních věcí, oddělení pečovatelské služby. 3. Schéma orga


Catering Frýdlant nad Ostravicí

    17 vyřizuje agendu evidence silničních vozidel a vede registr silničních vozidel, rozhoduje o vyřazení silničního vozidla z provozu, schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného, dovezeného nebo přestavěného silničního vozidla, rozhoduje o oprávnění a vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí, zajišťuje výkon státní správy podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozd. předpisů, provádí zkoušky odborné způsobilosti u provozovatelů taxislužby a vydává osvědčení, zpracovává stanoviska k rozhodování o koncesi u taxislužby, vydává průkazy o způsobilosti řidičů taxislužby, vykonává státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a státní odborný dozor ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích a v silniční dopravě jako dopravní úřad. 2.7 Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec: nevykonává. 2.8 Činnosti, které odbor vykonává ve vztahu k právním


Boho svatební šaty – vsaďte na uvolněnou svatbu!

    20 4. Odbor životního prostředí, majetku a investic 4.1 Členění odboru: odbor se nečlení. 4.2 úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny: zajišťuje svoz a likvidaci odpadu na území města, zajišťuje zvláštní veterinární péči deratizaci a problematiku toulavých psů, řeší podněty a stížností občanů dle příslušnosti odboru, zabezpečuje agendu týkající se dopravní obslužnosti města, spolupracuje při provádění inventarizace majetku města, spravuje a udržuje veřejná prostranství, uděluje souhlasy se záborem veřejného prostranství, udržuje vodní toky ve správě města, hospodaří v lesích v majetku města, zajišťuje správu hřbitovů na území města, zajišťuje správu veřejného WC, spravuje fontány na území města, zajišťuje opravy a údržbu veřejného osvětlení, městského rozhlasu a rozhlasových ústředen, vede pasport veřejného osvětlení a městského rozhlasu, spravuje plakátovací plochy a vývěsní skříňky na území města, zajišťuje údržbu autobusových zastávek na území města, zajišťuj
    2 Obsah: Čl. 1 úvodní ustanovení 2 Čl. 2 úřední hodiny pro veřejnost 2 Čl. 3 Vnitřní členění městského úřadu 3 Čl. 4 Starosta města 3 Čl. 5 Místostarosta 4 Čl. 6 Tajemnice městského úřadu 4 Čl. 7 Vedoucí odboru 5 Čl. 8 Vedoucí oddělení 5 Čl. 9 Ostatní zaměstnanci 6 Čl. 10 Náplně činností odborů 6 Čl. 11 Podepisování, evidence a ukládání písemností 7 Čl. 11a) Oprávněné úřední osoby podle správního řádu 8 Čl. 12 Specifické činnosti odborů odst. 1 odbor kancelář tajemnice 9 odst. 2 odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad 12 odst. 3 odbor finanční 17 odst. 4 odbor životního prostředí, majetku a investic 19 odst. 5 odbor regionálního rozvoje a stavební úřad 23 odst. 6 odbor školství, kultury a sociálních věcí. 25 Čl. 13 Závěrečná ustanovení 32 Přílohy: 1. Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv 2. Organizační struktura Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí 1


Svatební salon Frýdlant nad Ostravicí

     Výsledky soutěže o svatební kytici roku 2020 Účast v prvním ročníku soutěže o svatební kytici roku nás velmi mile překvapila. Přihlásilo se 22 floristů, kteří do soutěže přihlásili celkem 66 svatebních kytic….
     Boho svatební šaty – vsaďte na uvolněnou svatbu! Svatby ve stylu boho jsou v posledních letech velmi populární, přičemž jejich obliba rozhodně neklesá, je tomu spíše naopak. Není se čemu divit, strohá upjatost a…


Vyberte si svatební dodavatele v Frýdlantu nad Ostravicí

    21 předkládá FO návrh na pojištění nově pořízeného majetku v působnosti odboru a poskytuje podklady pro toto pojištění, předkládá FO podklady k uplatnění škody z pojistné události na majetku svěřeném do správy odboru, zveřejňuje záměr obce prodat, směnit, nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo poskytnout ho jako výpůjčku v souladu s 39 zákona o obcích a zajišťuje veškeré úkony spojené s nakládáním s nemovitým majetkem, včetně předání podkladů FO pro jeho zaúčtování, zabezpečuje podání daňového přiznání souvisejícího s realizovaným majetkoprávním úkonem včetně příkazu na úhradu daně z převodu nemovitostí, vydává potvrzení fyzickým a právnickým osobám pro řízení před katastrálním úřadem, finančním úřadem, nebo před orgánem státní správy, uzavírá dohody o provedení práce a činnosti, zpracovává podklady pro mzdy vyplacené na základě těchto dohod, zajišťuje podklady pro vymáhání pohledávek vznikajících z uzavřených smluvních vztahů odborem, zajišťuje správu a údržbu, přípravu realiz


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00