Jak na věc


koeficient determinace

Kontingenční tabulky, korelační koeficienty

    17 Pearsonův korelační koeficient Koeficient mnohonásobné korelace Test významnosti korelačního koeficientu Testové kritérium je statistika Kritický obor je dán t = H : ρ = 0 A : ρ 0 r 1 r 2 n 2 t(n 2). W α : t > t 1 α/2 (n 2). Pokud hodnota testového kritéria padne do kritického oboru, podařila se prokázat lineární závislost mezi sledovanými proměnnými.
    16 Pearsonův korelační koeficient Koeficient mnohonásobné korelace Pearsonův korelační koeficient Koeficient determinace je pro závislost popsanou regresní přímkou zvláštním případem indexu determinace, tedy platí r 2 yx = S T SY. Tato míra těsnosti závislosti má zcela stejné vlastnosti jako i 2 yx. Výběrový koeficient determinace r 2 yx lze použít jako odhad teoretického koeficientu determinace ρ 2 v základním souboru. úpravou získáme nestranný odhad ρ 2. r 2 kor = 1 (1 r 2 ) n 1 n 2
    2 Mějme kategoriální proměnné X a Y. Vytvoříme tzv. kontingenční tabulku. Budeme tedy testovat hypotézu H : proměnné X a Y jsou nezávislé, proti alternativní hypotéze, že jsou závislé. Pro nezávislé jevy A, B platí: P(A B) = P(A) P(B). Budeme porovnávat empiricky zjištěné četnosti n ij četnostmi teoretickými n π ij = n π i π j.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00