Jak na věc


koeficient determinace

Kontingenční tabulky, korelační koeficienty

    14 Pearsonův korelační koeficient Koeficient mnohonásobné korelace Pearsonův korelační koeficient Mějme dvourozměrný datový soubor x 1 y 1.., označme x a y průměry znaků a s x, s y směrodatné odchylky znaků X, Y. Koeficient korelace (Pearsonův) definujeme vztahem x n y n r xy = sxy s xs y, kde s xy = 1 n n 1 i=1 (xi x)(yi y) je výběrová kovariance znaků X a Y, 1 s x = n n 1 i=1 (xi x)2 je výběrová směrodatná odchylka znaku X a 1 s y = n n 1 i=1 (yi y)2 je výběrová směrodatná odchylka znaku Y.
    8 Příklad j i celkem 1 0,013 1,023 0,437 0,629 2, ,016 1,250 0,534 0,768 2,568 celkem 0,03 2,273 0,97 1,397 4,669 Tabulka: Výpočet testové statistiky Hodnota testové statistiky je tedy χ 2 = r s (n ij n ij) 2 n i=1 j=1 ij = 4,66, hladinu významnosti použijeme α = 0,05, stupně volnosti jsou ν = (r 1)(s 1) = 3 1 = 3. Kritický obor je tvořen hodnotami většími než χ 2 1 α(3) = 7,815. Hodnota testového kritéria nepatří do kritického oboru, tedy se s 95% pravděpodobností neprokázalo, že odpověď na danou otázku závisí na pohlaví.
    5 Příklad Při sociologickém průzkumu odpovídalo 100 náhodně vybraných osob na určitou otázku. Výsledky jsou v následující tabulce. Rozhodněte, zda odpověď závisí na pohlaví dotazovaných. Pohlaví Rozhodně Spíše Spíše Rozhodně Nevím ano ano ne ne Celkem Muž Žena Celkem j i celkem 1 3,30 19,25 13,75 12,65 6,05 55,00 2 2,70 15,75 11,25 10,35 4,95 45,00 celkem 6,00 35,00 25,00 23,00 11,00 100,00 Tabulka: Tabulka teoretických četností


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00