Jak na věc


klinický psycholog v praze a na pojištovnu

Pracoviště klinického farmaceuta

    Poskytování klinickofarmaceutické péče v ONK naplňuje legislativní požadavek na zajištění služby klinického farmaceuta ve zdravotnickém zařízení podle zákona o zdravotních službách a je realizováno v souladu s Metodikou a Doporučením České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP.www.coskf.cz
     - indikace, kontraindikace, zvolená dávka - rizika lékových a potravinových interakcí a posouzení jejich klinické významnosti, sledování nežádoucích účinků léčiv a jejich monitorování - vhodnost podávaného léčiva vzhledem ke komorbiditám pacienta
    Podílí se na revizi a optimalizaci standardních operačních postupů týkajících se podání léčiv v nemocnici, pomáhá nastavit farmakovigilanční činnosti v nemocnici a přispívá k edukaci personálu v oblasti farmakoterapie a technologie lékových forem.
    Pracoviště klinického farmaceuta (KF) poskytuje v Oblastní nemocnici Kladno (ONK) klinickofarmaceutickou péči s cílem účelného, bezpečného a hospodárného užívání léčivých přípravků, podílí se na zvyšování kvality péče a bezpečí pacientů. Posláním Pracoviště klinické farmacie v ONK je minimalizovat rizika spojená s užíváním léčiv.


Náplň práce klinického farmaceuta v praxi

    KF optimalizuje vstupní medikaci pacientů, kteří jsou přijati k hospitalizaci v ONK a jejich medikaci sleduje během celé jejich hospitalizace. Zaměřuje se na odhalování a řešení interakcí mezi jednotlivými léčivy, spojitost výskytu vedlejších nežádoucích účinků s podávanými léky, a upravuje dávkování léků s ohledem na pacientův zdravotní stav, věk a současně podávaná léčiva. Během každodenní spolupráce s ostatními zdravotnickými pracovníky na odděleních tak vytváří kompaktní tým odborníků, kteří komplexně pečují o pacienta v ONK.
    Úlohou klinického farmaceuta (KF) je spolupracovat s lékaři a sestrami na odděleních a optimalizovat individuální lékové režimy pacientů. KF kontroluje vstupní medikaci při příjmu pacienta do nemocnice, hodnotí aktuální terapii pacienta během hospitalizace, zvažuje indikace jednotlivých léčiv, upravuje dávky se zohledněním ke stavu eliminačních orgánů, dalším výsledkům laboratorního vyšetření a výsledkům měření plazmatických hladin léčiv. Pomáhá při výběru vhodné lékové formy pro pacienta i s ohledem na podání léků do sond, snaží se minimalizovat rizika inkompatibilit při infuzním podání. Vyhledává potenciální lékové interakce ve farmakoterapii pacienta, hodnotí jejich klinickou závažnost, eventuálně předkládá další postup řešení. Identifikuje možné nežádoucí účinky léčiv a navrhuje alternativy s lepším bezpečnostním profilem pro pacienta.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00