Jak na věc


klastr sociálních podniků

Klastr sociálních podnikatelů v Českých Budějovicích

    10 Klastr soc. inovací a podniků SINEC SPOLUPRÁCE Moravskoslezský kraj memorandum o spolupráci Zapojení do pracovní skupiny ke koncepci legislativních změn v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním Kú MSK Agentura pro regionální rozvoj a.s. Národní síť Místních akčních skupin ZÁJEM o spolupráce s vědeckými institucemi v kraji, podnikatelskými subjekty a municipalitami
    2) 4 PIVA PRO SOCIÁLNÍ PODNIKATELEa) Zajištění prostor, pozvánky, občerstveníb) Realizace – jedná se neformální setkání určené k navazování kontaktů, ale i pro sdílenízkušeností, na akce budeme zvát různé hosty (např. politiky, zástupce hospodářské komory).
    Celkový rozpočet je ve výši 48.000 Kč.Obsahuje náklady na lektorné ve výši 30.000 Kč a pronájmy prostor pro vzdělávací dny aPIVO PRO SOCIÁLNÍ PODNIKATELE. Ve výši 8.000Kč. 10.000 je určeno na grafikupropagačních materiálů a tisk brožury.
    4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová „Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti“,
    PŘÍPRAVNÉ ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ 5. DUBNA 2004 PŘÍPRAVNÉ ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ 5.
    Rozhodnutím Rady Klastu sociálních podniků SINEC ze dne 19.3.2016 se Havířovský sociální podnik s.r.o. stal členem tohoto sdružení.


Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster

    4) Podpora společných podnikatelských aktivit – tato aktivita bude výsledkem všechpředcházejících aktivit, díky networkingu a vzdělávání o sobě budou jednotlivé podniky věděta budou mít možnost pracovat na zakázkách společně
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    6 Dílčí cíle klastru /pokračování/ budování partnerských vztahů s jinými klastry k identifikaci a realizaci dodavatelských příležitostí a tvorbě nových pracovních míst, efektivní komunikace s veřejným a vzdělávacím sektorem, zvyšování poznatků a kompetencí o sociálně ohrožených skupinách k testování, vývoji a komercializaci inovačních produktů, technologií a služeb zvyšujících kvalitu jejich života usnadnění přístupu k informacím v oblasti sociálního podnikání a iniciace vzniku nových sociálních podniků a podpora rozvoje stávajících sociálních podniků,


Projektová žádost KLASTR SOCIÁLNÍCH PODNIKATELŮ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

    3 Klastr soc. inovací a podniků - SINEC Vznik klastru: 11/2013 Zaměření klastru: zastřešení sociálních podniků a dalších aktérů sociálního podnikání a sociální ekonomiky zejména v Moravskoslezském kraji Důvod vzniku klastru: - potřeba společně, transparentně a cíleně pracovat na šíření myšlenek a iniciativ sociální ekonomiky a sociálního podnikání - potřeba pomoci sociálním podnikům v MSK s řešením podobných, ale i specifických úskalí a problémů - potřeba vytvořit databázi soc. podniků a snažit se o jejich prosazení, jakožto plnohodnotných a kvalitních zaměstnavatelů cílových skupin zdravotně a sociálně znevýhodněných osob
    Vzdělávání pro konkurenceschopnost Obecně Řídícím orgánem je MŠMT Řídícím orgánem je MŠMT Založen na principu partnerství Založen na principu partnerství.
    8 Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC Vedlejší činností SINEC je pořádání odborných, vzdělávacích a konferenčních akcí blízkých cílům SINEC, poradenství a prodej oborově specializovaných vlastních produktů a služeb.
    1) Zajištění vzdělávacích dnía) Výběr témat – se zapojenými sociálními podnikateli budeme hlasovat o jednotlivýchtématech a na základě preferencí jich 6 vyberemeb) Oslovení lektorů – budeme oslovovat místní podnikatele a dále odborníky (konzultantyMPSV) na problematiku sociálního podnikáníc) Koordinace a realizace vzdělávacích dní (cca 1x 2 měsíce).


Prezentace na téma: "Sociální podnikání v Moravskoslezském kraji"— Transkript prezentace:

    7 Dílčí cíle klastru /pokračování/ vzdělávání a zvyšování kvalifikace v sociální ekonomice, osvěta a výchova specifických cílových skupin především v otázkách sociálního bydlení, zvýšení atraktivity a důvěryhodnosti pro věřitele, včetně usnadnění vyjednávání a prosazování zájmů a významu sociálního podnikání, napomáhání spolupráce sociálních podniků s výrobním sektorem s cílem vzniku a rozvoje sociálních spin-off podniků
    5 Cíle klastru SINEC Hlavním cílem je napomáhat růstu sociální ekonomiky v Moravskoslezském kraji cestou rozvoje sociálních podniků, zvyšování zaměstnanosti sociálně ohrožených skupin a stimulace sociálních inovací vycházejících z jejich potřeb. Mezi dílčí cíle klastru patří - posílení konkurenceschopnosti zapojených subjektů a zlepšení jejich výsledků na základě společné strategie, sdílení informací a realizace společných projektů, usnadnění přístupu k finančním zdrojům na rozvoj činnosti a iniciace úspor z rozsahu,


Sociální podnikání v Moravskoslezském kraji

    2 co je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Sociální podnikání je činnost firem a komerčních společností, které vedle tvorby zisku usilují o dosažení sociálních cílů. Sociální firma má při svém podnikání za cíl zaměstnávat občany znevýhodněné na běžném pracovním trhu. (zdroj: Wikipedie) PODNIKÁNÍ: 1. max. zisku pro vlastníka 2. Kooperace, družstva více demokratického řízení, ale nemají za cíl zaměstnávat občany znevýhodněné na běžném pracovním trhu 3. Sociální podnikání = navíc vytváření pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce z důvodu handicapu (zdravotní, sociální).
    1.10.2019 – 31.9.2020Projekt je aktuálně naplánován na 1 rok. Jedná se o pilotní ověření, po jeho skončenívyhodnotíme přínos všech plánovaných aktivit a po revizi budeme nadále pokračovat.
    Burza filantropie je transparentní nástroj k podpoře projektů neziskových organizací, který zároveň nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru, neziskových organizací a veřejné správy.
    9 Klastr soc. inovací a podniků SINEC SOUČASNOST Klastr SINEC sdružuje 34 členů (sociálních podniků a dalších aktérů sociálního podnikání). Členové zaměstnávají více než 860 zaměstnanců, z nichž více než 660 je z cílových skupin zdravotně a sociálně znevýhodněných na TP. Roční obraty členů se pohybují přes 260 mil. Kč.


Přihlásit se přes sociální síť:

    1) Zvyšování klíčových znalostí a kompetencí (marketing, nová média obchodní strategie,veřejné zakázky, stanovování cen, personalistika, kvalita práce..). Plánujeme 6 vzdělávacíchdní pro členy klastru se zaměřením na různá témata, vždy s odborníkem na jednu konkrétníoblast.2) Zlepšení jejich vyjednávací pozice ve vztahu k veřejným zakázkám. V rámci projektupřipravíme informační brožury, webové stránky a FB stránku, které budou určenyzadavatelům veřejných zakázek. Budeme společně informovat a vyjednávat o možnostechzadávání konkrétních veřejných zakázek právě sociálním podnikům v ČB3) Vzájemným předávání zkušeností – 4 PIVA PRO SOCIÁLNÍ PODNIKATELE – 4 neformálnísetkání sociálních podnikatel za účelem networkingu, vzájemného sdílení i relaxace4) Společnými podnikatelskými aktivitami – některé zakázky nebo podnikatelské příležitostinemůže sociální podnik zajistit sám, v rámci Klastru budeme vyjednávat o společněpodávaných nabídkách, vyjednávaných zakázkách.Dobře fungující sociální podnik

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00