Jak na věc


ježíšův příchod na olivovou horu

Proč Ježíše rodina podporovala?

    Bude-li v našich srdcích sídlit Ježíšova láska, budeme moci spolupracovat na jeho díle záchrany. Připravíme se tak na život v nebi a na nové zemi, neboť budeme zastávat princip vlády Stvořitele nebe a země.
    Evangelia popisují okamžik, kdy Ježíš kázal lidem a dozvěděl se, že přišli členové jeho rodiny: neřekne „otevřete dveře a pusťte je dál, to je moje rodina“, ale „lidé tady jsou moje rodina“. Vypadá to jako veřejné zřeknutí se lidí, mezi kterými vyrůstal. Když se ale Burroughs snažil proniknut pod povrch toho, co je popsáno v evangelijním sdělení, našel stopy, které nasvědčují, že rodina hrála v Ježíšově poslání rozhodující roli. Zjistil, že starší bratr Jakub byl učedníkem, sestra mohla patřit mezi jeho nejzanícenější následovníky a matka stála po jeho boku až do ukřižování. První člověk, který ovlivnil Ježíšovu duchovní dráhu, však byl jeho pravděpodobný bratranec Jan Křtitel. Evangelia popisují, kterak Ježíše v jeho 30 letech, pokřtil. Tento okamžik označuje počátek Ježíšova poslání. Taková společná zkušenost hlubokého duchovního prožitku svědčí o blízkém vztahu mezi Ježíšem a Janem, pravděpodobně to byl nejvlivnější člověk v jeho životě.


70. kapitola - Ježíšův princip

    Tato diskuse je určena pouze k výměně názorů mezi diváky. Pokud chcete zaslat dotaz nebo připomínku tvůrcům pořadu, obraťte se, prosím, přímo na Českou televizi.
    Po ukřižování se všechny naděje rodiny, že Ježíš je Mesiáš, rozplynuly, avšak evangelia mluví jasně. To, co se stalo potom, změnilo nejenom Ježíšovu rodinu, ale celý běh dějin. Ježíš měl údajně vstát z mrtvých. Tradiční pojetí evangelií roli Ježíšovy rodiny při této mimořádné události přehlíží. Tony Burroughs nicméně zjistil, že Ježíšovi nejbližší příbuzní byli klíčovými svědky jak prázdné hrobky, tak zmrtvýchvstání. Archeolog James Charlesworth, odborník na pohřbívání v dobách Ježíše, říká: „Podle evangelií přišly třetí den, což byla neděle, brzy ráno, aby mrtvého natřely vonnými mastmi.“ Důkazy, že ženy popsané v evangeliích byly Ježíšova matka a sestry, existují. Některé zprávy se zmiňují o ženě jménem Marie a většina odborníků se shoduje na tom, že to musela být Ježíšova matka. „Marie nepochybně nešla sama, podle evangelistů ji doprovázely ženy. Nejspíš Ježíšovy sestry, její dcery. Marie potřebuje oporu dcer, vždyť právě přišla o syna,“ říká Charlesworth.


Biblické texty k tomuto tématu:

    Z některých evangelií také můžeme mít dojem, že poslední večeři připravovali učedníci, ovšem z úlohy žen v 1. století je možné, že tam byla Ježíšova matka a sestry: „Lidé si většinou myslí, že polední večeře byla pouze záležitostí mužů a v západním umění tak vždy byla zobrazována, ale my do tohoto zažitého obrazu musíme vrátit ženy, které připravují jídlo, myjí nádobí a prostírají stůl. Všechny ženy z rodiny byly u poslední večeře přítomné, jen se na našich zobrazeních u této události neobjevují.“
    Odpověď na otázku, proč rodina viděla spasitele Izraele právě v Ježíšovi a ne v některém z jeho bratrů, opět přináší evangelia. V Lukášově se píše, že když bylo Ježíšovi 12 let, vypravil se s Marií a Josefem na pouť do Jeruzaléma, centra židovského světa. Když se rodičovský pár chtěl vydat na cestu zpět, Ježíše našel v chrámu, jak rozmlouvá s učiteli o věcech zákona a Písmu svatém, a ti byli podle této zprávy zcela ohromeni z jeho sečtělosti a nadaný. To pro Marii mohlo být potvrzení Ježíšovy odlišnosti.
    Mnoho lidí cestuje na místa, kde Ježíš za svého života na zemi pobýval, pracoval a dělal zázraky. Nemusíme však navštívit Nazaret nebo Jeruzalém, abychom šli v Ježíšových šlépějích. Jeho stopy můžeme vidět u lůžka nemocného, v bídných chatrčích chudáků, v městských ghettech – všude tam, kde lidé potřebují pomoc, útěchu a naději.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00