Jak na věc


indikátory vytápění, měřičů tepla

Otevíráme nové pobočky 1.10.2019

    b) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v několika místech,1. zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění, nebo2. pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii.
    Zde jsou dvě varianty měřičů. S jednosměrnou nebo obousměrnou komunikací. Oba indikátory disponují výhodou dálkového odečtu, spotřebitel tak nemusí být u odečtu přítomen, celý proces odečtů se zrychluje a zlevňuje. Tento typ indikátorů vysílá data trvale rádiově u jednosměrného resp. na vyžádání u obousměrného. Druhý typ má delší živostnost baterie.
    Na úvod je třeba uvést, že pro měření tepla je možné použít vícero technických řešení, vycházejících z různých principů měření sledovaných veličin. Při výběru správného přístroje pro měření tepla je důležité především zohlednit technické a finanční možnosti objektu, ale i další kritéria, hlavně přesnost a spolehlivost měření. Nejčastěji používaným typem měřičů tepla v bytových domech jsou mechanické průtokové měřiče tepla anebo poměrové rozdělovače tepla.
    Průtokoměrná část se instaluje přímo na potrubí, které se může nacházet i v hůře dostupných místech, počítadlo musí být umístěné tak, aby se údaje o spotřebách daly jednoduše odečítat.


Důvody pro použití měřičů tepla

    Společnost EkoTerm - Servis, s.r.o. se již od roku 1992 zabývá výstavbou, rekonstrukcí, správou, provozem a údržbou: kotelen na tuhá, kapalná, plynná paliva; rozvodů ústředního topení (UT) a teplé užitkové vody (TUV) a výměníkových stanic především na území Prahy. Podle zákona 480/2000 Sb. je držitelem licence na rozvod a výrobu tepelné energie.
    Mechanické průtokové měřiče tepla, kde teplonosným médiem je voda, se instaluji přímo do potrubí otopného systému a za pomocí snímačů měří teplotu protečené vody na vstupu a teplotu protečené vody na výstupu otopného okruhu. Umožňují přesné měření spotřeby tepla ve fyzikálních jednotkách, která se určí z výsledného rozdílu teplot a množství protečené vody. Měřiče tepla patří podle zákona 505/1990 mezi určená měřidla. Před uvedením na trh podléhají prvotnímu ověření a schválení typu a instalaci těchto měřičů mohou vykonávat jen organizace s osvědčením o odborné způsobilosti, kterou ověřuje Český metrologický ústav zkouškou a osvědčuje ji vydáním dokladu. Určené měřidla podléhají pravidelnému metrologickému ověření. U všech častí mechanického průtokového měřiče tepla platí čas platnosti ověření 4 roky. Měřiče tepla jsou spolehlivou alternativou nejen pro bytové domy, ale také pro komerční nemovitosti, kde je zapotřebí rozdělit náklady na teplo mezi několik nájemců.


Digitální měřiče tepla s rádioodečtem Cena: 440,-Kč

    Alternatívní způsob měření spotřeby tepla, když instalace měřičů tepla není technický možná, či nákladově efektivní, je pomocí poměrových rozdělovačů tepla. Pro jednoduchou instalaci a nižší počáteční investici se využívá ve většině bytových domů, které jsou zásobované centrálním zdrojem tepla. Nejnovější poměrový rozdělovač tepla je koncipovaný jako dvoučidlový přistroj, který zaznamenává teplotu otopného tělesa, teplotu vzduchu v místnosti a vyhodnocuje jejich rozdíl. Na základě tohoto rozdílu dochází k načítání dílků, které jsou podkladem pro výpočet spotřební složky. Poměrový rozdělovač tepla je přístroj, využívaný na rozdělení množství tepla naměřeného fakturačním měřičem (měřič dodavatele tepla) mezi jednotlivé odběratele – uživatele bytů. Poměrový rozdělovač tepla není určeným měřidlem, nepodléhá pravidelnému ověřování a nevyžaduje se montáž certifikovaným pracovníkem, tak, jako je to u měřičů tepla. Instaluje se přímo na otopné těleso podle pokynů výrobce a řídí se technickou n
    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.
    Při odečítání naměřených dat těmito indikátory je nutná přítomnost spotřebitele, který musí umožnit přístup ke všem topným tělesům (stejně jako například u starších vodoměrů). Výhodou těchto měřičů je nízká cena a delší živostnost baterie.
    Podle zákona o hospodaření energií (406/2000 Sb.) musí stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.


Směrnice o energetické účinnosti (EED) 2.9.2019

    Indikátory spotřeby tepla slouží zejména k motivaci uživatelů k úsporám na topení. Omezuje se nekontrolované větrání se zapnutým topení, protože uživatel ví, že ho to bude stát peníze. Zároveň se uživatelé uskromňují a nevytápějí své byty na nesmyslně vysoké teploty, vypínají topení, když na delší dobu odjíždějí apod. Úspory, které instalace měřičů tepla na radiátory s termostatickými ventily přináší, mohou dosáhnout v průměrném bytovém domě až 35%. Investice je velmi ekonomická a návratnost je přibližně 1,5 roku.
    (2) Zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy instalovaný na každém otopném tělese, indikátor instalovaný na odtokové trubce z otopného tělesa nebo přístroj se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve vytápěném prostoru a teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období s trvalým průběhovým záznamem rozdílů těchto teplot vzduchu za časový interval, kterým je počet dnů v otopném období. V budově se instalují vždy stejné typy indikátorů nebo přístrojů se snímačem teplot.


Digitální měřiče tepla Cena: 380,-Kč

    Měření a rozdělení množství dodaného tepla na vytápění mezi konečné spotřebitele jednoznačně motivuje uživatele bytů k větším úsporám šetrnějšímu spotřebitelskému chování. Zodpovědnější přístup k využívání energií se významně odráží i na množství vyprodukovaných emisí CO2. Právě zlepšování kvality životního prostředí a udržitelnost vzácných zdrojů jsou hlavním cílem směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/27/EU o energetické efektivitě, která se postupně implementuje do naší legislativy a neobešla ani oblast měření a rozúčtování odebraného tepla.
    Měřič tepla, nebo také poměrový indikátor spotřeby tepla resp. topných nákladů slouží pro rozúčtování nákladů na topení podle reálné spotřeby uživatelů. Uživatelé díky němu hradí spravedlivější podíl na skutečně spotřebované energii.


Nová vyhláška pro rozúčtování nákladů na teplo 1.1.2016

    Nové technologie dálkových odečtů a správy dat o spotřebách otvírají nové možnosti pro správce a vlastníky bytů při získávaní údajů z koncových přístrojů v průběhu celého rozúčtovacího období. Měřiče tepla, poměrové rozdělovače tepla a vodoměry mohou být jednoduše integrované do jednoho funkčního systému. Koncové přístroje komunikují přes rádiový modul se sběrnicí dat, která údaje o spotřebách a přístrojích zpracuje a odešle přes rádiovou síť na centrální server a následně do softwarových aplikací konečného uživatele, jakou jsou například ekonomické a energetické monitoringy a programy pro rozúčtování nákladů na energie a vodu. Správci a uživatelé bytů tak získají neomezený přístup k denním údajům o spotřebách a stavu veškerých měřičů v objektu. S těmito informacemi dále mohou nakládat tak, aby nedocházelo k plýtvání, ale naopak k možnosti úspor v oblasti spotřeb energií a vody.
    a) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v jednom místě, pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii v místě vstupu vnitřního rozvodu tepla pro vytápění nebo vnitřního rozvodu chladu do bytu nebo nebytového prostoru,


EKOTERM - SERVIS A STAVBY KOTELEN

    Poměrové měření si prošlo téměř stoletým vývojem. Společnost Clorius, která dnes působí na světovém trhu pod jménem „ista“, získala svůj prvý patent na rozdělovač topných nákladů již v roce 1924. V naší zemi se snaha po spravedlivějším rozdělení nákladů na teplo objevila začátkem devadesátých let, kdy se instalovali „trubičkové“ poměrové rozdělovače tepla, založené na odpařovacím principu. V současnosti správcovské firmy i společenství vlastníků bytových jednotek preferují vyspělé rádiové technologie, které umožňují dálkový odečet dat. Odečty s využitím rádiových vln jsou přesnější a zvyšují komfort uživatelům bytů. Chyby způsobené lidským faktorem anebo případná manipulace s údaji patří do minulosti. Proces integrace údajů do systému rozúčtování se významně urychlil a zjednodušil, což garantuje včasné a správné vyúčtování.
    Možná naši společnost znáte už roky, možná jste na naše služby vysoušení a odstraňování škod po požárech narazili poprvé. Ať tak, či onak, jistě vás zajímá, jak výsledky naší práce vypadají v praxi.
    Připravujeme otevření dvou nových poboček v Brně a Olomouci. Termín podzim 2019. Následně budeme schopni nabízet vodoměry a indikátory topných nákladů také pro Boskovice, Blansko, Vyškov, Kuřim, Tišnov, Prostějov, Letovice…
    Elektronické poměrové indikátory tepla jsou vybaveny jedním nebo dvěma čidly. U obou typů nalezneme měřící tepelně vodivou podložkou. U systému s jedním čidlem měří pouze teplotu topného tělesa. Teplota v místnosti je dopočítána a uložena matematickou rovnicí. Dvoučidlové měřidla mají i čidlo na měření teploty v místnosti a výsledné údaje jsou tak přesnější než v případě jednočidlových.


Poměrové měřiče tepla - prodloužená záruka 31.1.2014

    Je vhodné poznamenat, že přesnost vodoměru přesahuje třídu C dle EHS. Tento nový typ vodoměru SMARTm D dosahuje vysoké přesnosti pro obě polohy. Společně s integrovaným radiovým modulem a vyloučenou možností ovlivnění magnetem a pro svoji výhodnou cenu se stává...
    Na vodoměry Apator poskytujeme záruku po celou dobu platnosti ověření, tj. 5 let. Vodoměr lze navíc kdykoliv v budoucnu osadit rádiovým modulem pro dálkové odečty.
    Od 1.1.2012 se sjednocuje doba platnosti ověření bytových vodoměrů na studenou a teplou vodu na 5 let (dosud platily termíny ověření 4 roky pro vodoměry na teplou vodu a 6 let pro vodoměry na studenou vodu).


Nová rámcová pojistná smlouva 15.12.2016

    Všechny konstrukční prvky musí zaručovat požadovanou stálost a spolehlivost měření během dlouhé doby. Je nutné, aby materiály odolávaly různým formám koroze a opotřebování, které se vyskytují za běžných pracovních podmínek, různě způsobených nečistotami v teplonosném médiu. Měřiče tepla musí za každých okolností a bez omezení správné funkce odolávat jmenovitému tlaku a teplotě, pro které jsou určené. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat výběru vhodného montážního místa, především aby splňovalo víceré požadavky, a od kterého se odvíjí i výběr typu měřiče. Odborná instalace a výběr správného příslušenství je pro přesnost měření rozhodující.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00