Jak na věc


idsok olomouc

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje –

    7 5) Dovozné za přepravu kola je 20 Kč, u ČD dle TR 10. Platnost od ) Za přepravu cenného cestovního zavazadla dle písm. c), odst. 1) čl. 6 SPP IDSOK zaplatí cestující 50 Kč. 7) K prokázání nároku na jízdné dle kategorie cestujících uvedených v písm. b), odst. 7) tohoto článku je vydáván průkaz IDSOK. Průkazy IDSOK vydávají dopravci ARRIVA MORAVA, FTL First Transport Lines, a.s. (dále jen FTL ), Dopravní a logistická společnost s.r.o., ČSAD Frýdek Místek, AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. Nárok na jízdné pro příslušnou kategorii cestujících uvedenou v písm. b), odst. 7) tohoto článku lze uplatnit pouze dle podmínek uvedených v tomto Tarifu IDSOK. Průkaz IDSOK neplatí pro žáky a studenty, kteří jsou přepravováni dle článku 5. Průkaz IDSOK taktéž neplatí pro nákup časových jízdenek pro samostatnou zónu 71. Pro nákup vícezónových jízdenek, kde jednou z těchto zón je zóna 71, platí průkaz IDSOK pouze pro kategorii cestujících Senior 65+. Pro nákup jízdenek pro samostatnou zónu 71 a p


Na železnici budou i nadále platit dva tarify

    14 cestující do vozidla bez přijaté a platné SMS jízdenky, je považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu. 7. V případě, že cestující hodlá zakoupit více SMS jízdenek pro více osob z jednoho mobilního zařízení, musí odeslat za každou osobu samostatnou objednávku SMS jízdenky a následně obdržet dle počtu osob stejný počet SMS jízdenek. 8. V případě smazání SMS jízdenky v době její platnosti může cestující získat její duplikát v ceně 3 Kč. Pro zaslání duplikátu SMS jízdenky je nutné provést zaslání SMS zprávy ve tvaru DPMO na telefonní číslo Přibližně do 2 minut cestující obdrží duplikát SMS jízdenky. Časový údaj pro doručení je pouze orientační. Duplikát obsahuje text DUPLIKAT a dále totožné informace uvedené v odst. 4 tohoto článku. 9. Zjednodušený daňový doklad k zakoupené SMS jízdence si může cestující vystavit v elektronické podobě na internetovém portálu smsjizdenka.dpmo.cz, a to nejpozději do 3 měsíců od data jejího zakoupení. Čl. 5. Žákovské jízdné a jízdné pro občany


Zájem o Infolinku IDSOK znovu vzrostl, lidé číslo 588 88 77 88 využívají

    6 2) Časová platnost jízdních dokladů 7 denní jízdenka platí 7 kalendářních dnů po sobě bezprostředně následujících, měsíční jízdenka platí celý kalendářní měsíc, je-li počátek platnosti jízdenky stanoven na první den kalendářního měsíce. V ostatních případech je platnost stanovena od počátku platnosti jízdenky do konce dne předcházejícího v následujícím kalendářním měsíci dni, který se svým číselným označením shoduje se dnem počátku platnosti jízdenky. 3) Za zlevněné jízdné se přepravují: a) druhé dítě do 6 let, pokud pro něj doprovod požaduje samostatné místo k sezení a každé další dítě do 6 let v doprovodu téhož cestujícího, b) děti od 6 let do dovršení 15. roku (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin). Od 10 let je nutno prokázat věk dítěte průkazem vystaveným dopravcem nebo platným cestovním pasem dítěte či platným občanským průkazem dítěte. c) pes 4) Bezplatně se přepravují: a) kočárek s dítětem, b) maximálně dvě děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let. Do tohoto poč
    1 Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ARRIVA MORAVA a.s. AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený, spol. s r.o. AUTODOPRAVA TESAŘ s.r.o. České dráhy, a.s. ČSAD Frýdek Místek a.s. Dopravní a logistická společnost s.r.o. Dopravní podnik města Olomouce, a.s. FTL First Transport Lines, a.s. Obec Ptení VOJTILA TRANS s.r.o.


Z Hulína či Břestu do Olomouckého kraje – další možnost cestování

    12 jízdenky se žáci a studenti mohou prokázat i jiným průkazem potvrzujícím nárok na zlevněné jízdné. Platnost časových jízdenek 7 denních, měsíčních a čtvrtletních pro žáky ve věku od 15 do 26 let, vázaných na průkaz DPMO vydaný na předcházející školní rok, je omezena k 30.9., ac) důchodci poživatelé starobního důchodu a osoby pobírající invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně ve spojení s průkazem vystaveným dopravcem. Průkaz dopravce DPMO vystaví na základě předložení platného dokladu totožnosti, aktuální fotografie a oznámení o zvýšení důchodu nebo rozhodnutí o přiznání starobního důchodu nebo potvrzení státního orgánu o pobírání důchodu. Potvrzení nesmí být starší jak 2 měsíce. Toto ustanovení platí pro 1 denní, 7 denní, měsíční a čtvrtletní jízdenky, ad) občané starší 70 let ve spojení s průkazem vystaveným dopravcem DPMO na základě platného dokladu totožnosti a aktuální fotografie. Toto ustanovení platí pro 1 denní, 7 denní, měsíční a čtvrtletní jízdenky. U 1 denní jízdenky lz


KONEC REGISTRACE 17. ledna o půlnoci!

    10 který se svým číselným označením shoduje se dnem počátku platnosti jízdenky, 2) zavazadla v zónách 1, 11, 41, se přepravují za dovozné ve výši 4 Kč, v zóně 51 ve výši 5 Kč. V zóně 61 a 71 se zavazadla přepravují za cenu jednotlivé zlevněné jízdenky. 3) V zónách 1 (pouze město Šumperk) a 11 (pouze město Zábřeh) navíc platí: a) za zlevněné jízdné se přepravují: aa) žáci a studenti, mimo studentů trvale výdělečně činných, ve věku od 15 do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin). Zlevněné jízdné je možné uplatnit pouze po předložení průkazu IDSOK či ho průkazu uvedeného v čl. 5. Žáci a studenti od 15 do 26 let mají nárok pouze na zlevněnou 7 denní a měsíční jízdenku. Žáci a studenti jsou povinni vypsat na jízdenku číslo průkazu IDSOK. Tyto jízdenky jsou nepřenosné. Jízdní doklady uvedené v tomto odstavci ČD nevydávají, pouze je uznávají v rámci zóny 11, ab) starobní důchodci. Zlevněné jízdné je možné uplatnit pouze po předložení průkazu IDSOK. Starobní důchodci mají nárok


Chcete se podílet na testování? Jezděte se 75% slevou

    9 Ceník C Platnost od Jednotlivé (Kč) Časová platnost Dovozné (Kč) 1 denní (Kč) 7 denní (Kč) Zóna číslo občanské jízdné zlevněné jízdné pracovní dny minuty ostatní dny zavazadlo občanské jízdné zlevněné jízdné občanské jízdné zlevněné jízdné x x x x x x x x x x x x 71 18* x x x x x x x 20** 10** x x x x x x * SMS jízdenka ** Doplňkový prodej u řidiče Senior 65+ Zóna číslo občanské jízdné Měsíční (Kč) Čtvrtletní (Kč) Pololetní (Kč) Roční (Kč) Senior Pas zlevněné Senior občanské zlevněné Senior organizace jízdné 65+ jízdné jízdné 65+ občané nad 70 let x x x x x x x x x x x x x x 600 x x x x x x x x x x ) Časová platnost jízdních dokladů 1 denní jízdenka platí po dobu 24 hod od počátku platnosti jízdenky, 7 denní jízdenka platí 7 kalendářních dnů po sobě bezprostředně následujících, měsíční jízdenka platí celý kalendářní měsíc, je-li počátek platnosti jízdenky stanoven na první den kalendářního měsíce. V ostatních případech je platnost měsíční jízdenky stanovena od počátku platnosti jízde


Hledat spojení s IDSOK v Olomouckém kraji

    11 11 Platnost od IDSOK. Nárok na bezplatnou přepravu lze prokázat taktéž platným dokladem totožnosti, bb) všechny děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let, bc) na linkách MHD (seznam linek uveden v příloze č. 9) se bezplatně přepravují příslušníci Policie ČR a strážníci Městské policie Prostějov ve spojení se služebním odznakem a průkazem. c) ČD na zónu 41 nevydávají čtvrtletní jízdenky a jízdenky 7 denní a měsíční uvedené v písm. a), odst. 4), tohoto článku, pouze tyto jízdní doklady uznávají v rámci zóny 41. U ČD neplatí bezplatná přeprava dle písm. b), odst. 4), tohoto článku. 5) V zónách 51 a 61 navíc platí: a) za zlevněné jízdné se přepravují žáci a studenti, mimo studentů trvale výdělečně činných, ve věku od 15 do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin). Zlevněné jízdné je možné uplatnit pouze po předložení průkazu IDSOK či ho průkazu uvedeného v čl. 5. Žáci a studenti do 26 let mají nárok pouze na zlevněnou 7 denní, měsíční a čtvrtletní jízdenku. Žáci a stud
    15 Ceník A Počet projetých zón do 15 let *** Žákovské jízdné a jízdné pro seniory 65+ v Kč Jednotlivé Týdenní Měsíční časová platnost (min) prac.dny do 15 let let do 15 let let *** ostatní dny 15 Platnost od denní Měsíční 1 3* 6* * 52* 86* 172* 52** 172** * Jízdenku není možné zakoupit pro samostatnou zónu 1,11,41,51,61 a 71 **Jízdenku není možné zakoupit pro samostatnou zónu 41 a 71 *** Jízdenka není přestupná na MHD Ceník B Zóna 71+počet ostatních projetých zón do 15 let * let Žákovské jízdné a jízdné pro seniory 65+ v Kč Jednotlivé Týdenní Měsíční časová platnost ostatní let * prac.dny do 15 let let do 15 let let dny Senior 65 + Senior denní Měsíční * Nepřestupná na MHD Senior 65 + Senior 65 +


Tarif. Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

    4 je nepřenosná. Pokud číslo průkazu na jízdenku nevypíše dopravce, je povinen číslo průkazu si na jízdenku vypsat cestující. 11) Pokud pověřená osoba nevydá jízdenku zařízením pro výdej jízdenek, ale musí ji, pro poruchu zařízení, vypsat ručně, je jízdenka platná jen pro daný spoj a je nepřestupná. Psanou jízdenku lze vydat jen pro jednotlivou jízdu. 12) Jízdné je cena za přepravu osob. V jízdném je zahrnuta snížená sazba DPH. 13) Dovozné je cena za přepravu zavazadla, kola a psa, pokud tak stanoví Tarif IDSOK. V dovozném je zahrnuta snížená sazba DPH. 14) TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel. Čl. 3. Ceny za přepravu osob a zavazadel, slevy a bezplatná přeprava 1) Ceny (jízdné a dovozné) Na území IDSOK platí ceníky s označením A, B, C a D. Ceník A platí na všech autobusových linkách uvedených v příloze č. 3 a ve vlacích ČD uvedených v příloze č. 3. Ceník A neplatí v samostatných zónách 1, 11, 41, 51, 61 a 71, na ŽD, a při zakoupení zón, kde jednou


Celostátní změna jízdních řádů IDSOK k 15. 12. 2019 a 1. 1. 2020

    3 Čl. 1. úvodní ustanovení Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (dále jen Tarif IDSOK ) stanoví výši jízdného a dovozného, způsob nabytí a použití jízdních dokladů a jejich platnost v městské hromadné dopravě osob (dále jen MHD ) na území měst Olomouc, Prostějov, Přerov, Hranice, Šumperk, Zábřeh, na linkách veřejné vnitrostátní linkové dopravy osob zařazených do IDSOK, Železnici Desná (dále jen ŽD ) a v zaintegrovaných vlacích Českých drah (dále jen ČD ) ve druhé vozové třídě kategorie osobní, spěšný vlak a rychlík. V kategorii rychlík platí Tarif IDSOK pouze u vlaků uvedených v příloze č. 3 Tarifu IDSOK. Tarif IDSOK vychází ze Smluvních přepravních podmínek Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (dále jen SPP IDSOK ), vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen Přepravní řád ) a z aktuálního Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cen


Bezplatné cestování Seniorů 65+ v zóně 71-Olomouc

    19 3) Na ŽD (zóny 1, 2, 4, 5) dále platí: a) za jednotlivé zlevněné jízdné se přepravují osoby pobírající důchod starobní nebo plný invalidní a osoby starší 60 let pobírající vdovský, vdovecký důchod nebo měsíčně opakující se peněžité dávky sociální péče z důvodu sociální potřebnosti. Tyto jízdní doklady platí pouze na ŽD a nejsou přestupné. Zlevněné jízdné se nevztahuje na 7 denní a měsíční jízdenky. Nárok na zlevněné jízdné cestující prokazuje průkazem vystaveným ČD dle podmínek uvedených v TR 10 (vzory průkazů jsou uvedeny v příloze č. 11 Tarifu IDSOK). Osoby pobírající důchod starobní mohou nárok na zlevněné jízdné prokázat také průkazem IDSOK dle čl. 3, odst. 7, b) za jízdné Senior 65 + jsou přepravováni občané starší 65 let. Toto jízdné je možné uplatnit pouze po předložení průkazu IDSOK či průkazu DPMO. Cestující jsou povinni vypsat na jízdenku číslo průkazu. Tyto jízdenky jsou nepřenosné, c) za úschovu zavazadel v obsazených stanicích ŽD se platí 6 Kč za kus a započatý den, d)


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00