Jak na věc


idsok olomouc

KONEC REGISTRACE 17. ledna o půlnoci!

    9 Ceník C Platnost od Jednotlivé (Kč) Časová platnost Dovozné (Kč) 1 denní (Kč) 7 denní (Kč) Zóna číslo občanské jízdné zlevněné jízdné pracovní dny minuty ostatní dny zavazadlo občanské jízdné zlevněné jízdné občanské jízdné zlevněné jízdné x x x x x x x x x x x x 71 18* x x x x x x x 20** 10** x x x x x x * SMS jízdenka ** Doplňkový prodej u řidiče Senior 65+ Zóna číslo občanské jízdné Měsíční (Kč) Čtvrtletní (Kč) Pololetní (Kč) Roční (Kč) Senior Pas zlevněné Senior občanské zlevněné Senior organizace jízdné 65+ jízdné jízdné 65+ občané nad 70 let x x x x x x x x x x x x x x 600 x x x x x x x x x x ) Časová platnost jízdních dokladů 1 denní jízdenka platí po dobu 24 hod od počátku platnosti jízdenky, 7 denní jízdenka platí 7 kalendářních dnů po sobě bezprostředně následujících, měsíční jízdenka platí celý kalendářní měsíc, je-li počátek platnosti jízdenky stanoven na první den kalendářního měsíce. V ostatních případech je platnost měsíční jízdenky stanovena od počátku platnosti jízde


Tarif. Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

    8 c) průkaz IDSOK vyplňuje dopravce nebo jím pověřená osoba, která v průkazu vyplní jméno a příjmení žadatele, datum narození a platnost průkazu IDSOK, d) cena za vystavení průkazu IDSOK dopravcem je 40 Kč včetně DPH, e) průkazy, které byly vydány do a které nemají omezenou platnost, od neplatí a cestující si musí tento průkaz vyměnit za průkaz IDSOK dle podmínek uvedených v tomto Tarifu IDSOK. Průkazy vydané do , které mají uvedenou platnost, platí do konce této vyznačené platnosti. V době platnosti průkazů lze na tyto průkazy nadále uplatňovat nárok na jízdné dle příslušné kategorie cestujícího vyznačené na průkaze, f) vzor průkazu IDSOK je uveden v příloze č. 11, g) průkaz nečitelný, poškozený, použitý jinou osobou, než pro kterou byl vydán, je neplatný a bude pověřenou osobou odebrán. 8) Placení dovozného podléhají: a) zavazadla o rozměrech větších než 300 x 400 x 600 mm, tvaru válce přesahující délku mm a průměr 100 mm, tvaru desky přesahující 800 x mm x 50 mm, dětský kočárek bez


Celostátní změna jízdních řádů IDSOK k 15. 12. 2019 a 1. 1. 2020

    7 5) Dovozné za přepravu kola je 20 Kč, u ČD dle TR 10. Platnost od ) Za přepravu cenného cestovního zavazadla dle písm. c), odst. 1) čl. 6 SPP IDSOK zaplatí cestující 50 Kč. 7) K prokázání nároku na jízdné dle kategorie cestujících uvedených v písm. b), odst. 7) tohoto článku je vydáván průkaz IDSOK. Průkazy IDSOK vydávají dopravci ARRIVA MORAVA, FTL First Transport Lines, a.s. (dále jen FTL ), Dopravní a logistická společnost s.r.o., ČSAD Frýdek Místek, AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. Nárok na jízdné pro příslušnou kategorii cestujících uvedenou v písm. b), odst. 7) tohoto článku lze uplatnit pouze dle podmínek uvedených v tomto Tarifu IDSOK. Průkaz IDSOK neplatí pro žáky a studenty, kteří jsou přepravováni dle článku 5. Průkaz IDSOK taktéž neplatí pro nákup časových jízdenek pro samostatnou zónu 71. Pro nákup vícezónových jízdenek, kde jednou z těchto zón je zóna 71, platí průkaz IDSOK pouze pro kategorii cestujících Senior 65+. Pro nákup jízdenek pro samostatnou zónu 71 a p


Z Hulína či Břestu do Olomouckého kraje – další možnost cestování

    13 13 Platnost od dd) držiteli vydaného parkovacího lístku z podzemního parkoviště u hlavního nádraží ČD s dobou platnosti 60 minut od vydání (platí u DPMO a ARRIVA MORAVA), df) držiteli karty Olomouc Region Card v době její platnosti (platí u DPMO), e) jízdné dle písm. c) a d), odst. 6), tohoto článku neplatí u ČD s výjimkou bezplatné přepravy pověřených osob dle podmínek definovaných zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění, f) přenosná měsíční jízdenka pro organizace se vydává organizacím na základě předložené žádanky v ceně 870 Kč, g) platnost a cena průkazu DPMO: Kategorie cestujících Platnost (roky) občanská neomezeně děti ve věku 6 15 let 5 do žáci a studenti ve věku let následujícího roku starobní důchodci invalidní důchodci 1 občané starší 70 let neomezeně neomezeně Průkazy, které vydává DPMO, jsou v ceně 2 Kč a obaly časových jízdenek v ceně 6 Kč. K vydání průkazu DPMO pro kategorii občanská předloží cestující aktuální fotografii a platný doklad totožnosti, h) pokud


Zájem o Infolinku IDSOK znovu vzrostl, lidé číslo 588 88 77 88 využívají

    19 3) Na ŽD (zóny 1, 2, 4, 5) dále platí: a) za jednotlivé zlevněné jízdné se přepravují osoby pobírající důchod starobní nebo plný invalidní a osoby starší 60 let pobírající vdovský, vdovecký důchod nebo měsíčně opakující se peněžité dávky sociální péče z důvodu sociální potřebnosti. Tyto jízdní doklady platí pouze na ŽD a nejsou přestupné. Zlevněné jízdné se nevztahuje na 7 denní a měsíční jízdenky. Nárok na zlevněné jízdné cestující prokazuje průkazem vystaveným ČD dle podmínek uvedených v TR 10 (vzory průkazů jsou uvedeny v příloze č. 11 Tarifu IDSOK). Osoby pobírající důchod starobní mohou nárok na zlevněné jízdné prokázat také průkazem IDSOK dle čl. 3, odst. 7, b) za jízdné Senior 65 + jsou přepravováni občané starší 65 let. Toto jízdné je možné uplatnit pouze po předložení průkazu IDSOK či průkazu DPMO. Cestující jsou povinni vypsat na jízdenku číslo průkazu. Tyto jízdenky jsou nepřenosné, c) za úschovu zavazadel v obsazených stanicích ŽD se platí 6 Kč za kus a započatý den, d)


Bezplatné cestování Seniorů 65+ v zóně 71-Olomouc

    18 přestupu z veřejné linkové dopravy do místa nejbližšího sídlu školy a zpět nebo z místa trvalého pobytu či místa domova mládeže, internátu nebo koleje do místa přestupu z MHD na veřejnou linkovou dopravu. Sídlo školy je uvedeno na m průkazu, f) při kontrole jízdních dokladů pověřenou osobou je žák povinen předložit s žákovskou jízdenkou platný žákovský průkaz. 5) Neplatné jízdenky: a) pokud se žák při kontrole jízdních dokladů prokáže jen průkazem bez platné jízdenky či žákovskou jízdenkou bez platného ho průkazu, považuje se za cestujícího bez platné jízdenky, b) pokud se žák při kontrole jízdních dokladů na linkách MHD neprokáže platnou žákovskou jízdenkou a žákovským průkazem shodného čísla, je považován za cestujícího bez platné jízdenky. Jízdné pro občany starší 65 let Pro občany starší 65 let platí jízdné dle ceníku A, B, C a D kategorie Senior 65+. Toto jízdné je možné uplatnit pouze po předložení průkazu IDSOK a nebo průkazu DPMO. Tyto jízdenky jsou nepřenosné. Cestující je
    2 OBSAH: Platnost od Čl. 1. úvodní ustanovení... 3 Čl. 2. Definice pojmů a tarifní zásady... 3 Čl. 3. Ceny za přepravu osob a zavazadel, slevy a bezplatná přeprava... 4 Čl. 4. Jízdné za přepravu osob, dovozné za přepravu zavazadel, slevy a bezplatná přeprava v zónách s provozem MHD (1,11,41,51,61,71)... 8 Čl. 5. Žákovské jízdné a jízdné pro občany starší 65 let Čl. 6. Ceník jízdného na Železnici Desná Čl. 7. Doplňující podmínky pro výdej jízdních dokladů Českých drah Čl. 8. Doplňující tarifní opatření


Hledat spojení s IDSOK v Olomouckém kraji

    20 6) Časové jízdenky pro trasu Šumperk Brníčko - Dlouhomilov pro zóny 1, 17 a 18 je možno použít i na lince , jejíž trasa vede zónou 12. 7) Časové jízdenky pro trasu Šumperk Brníčko - Dlouhomilov pro zóny 1, 12 a 17 je možno použít i na lince , jejíž trasa vede zónou 18. 8) Pro trasu Jeseník Černá Voda lze použít časové jízdenky (měsíční, 7 denní) vystavené pro zóny 31, 28, 35, 36 nebo 31, 32, 33, 34. 9) Časové jízdenky pro zóny 31, 32, 33 a 34 lze použít také na lince u spojů č. 2, 4 a ) Pro trasu Jeseník - Zlaté Hory lze použít časové jízdenky (měsíční a 7 denní) vystavené pro zóny 31, 32, 33, 30 nebo 31, 32, 29, ) Pro trasu Jeseník - Vidnava lze použít časové jízdenky (měsíční a 7 denní) vystavené pro zóny 31, 32, 33, 34, 37 nebo 31, 28, 35, 36, ) Dvouzónová měsíční jízdenka pro zóny je poskytována v ceně jednozónové měsíční jízdenky. 13) Časové jízdenky pro trasu Prostějov Plumlov Protivanov Buková pro zóny 41, 42, 112, 113 a 117 je možno použít i na lince na spojích, jejichž tras


Na železnici budou i nadále platit dva tarify

    17 17 Platnost od e) vyučuje-li škola pouze některé dny v týdnu, vyznačí tuto skutečnost v kolonce školní rok, f) dopravce po předložení řádně vyplněného a školou potvrzeného ho průkazu ověří správnost vyplněných osobních údajů. K ověření správnosti osobních údajů musí žák do 15 let předložit svůj rodný list nebo platný průkaz pojištěnce (průkaz zdravotní pojišťovny) nebo platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas, žák nad 15 let platný občanský průkaz. Pokud má žák trvalé bydliště v zahraničí, předloží platný cestovní pas. Pokud trvalé bydliště žáka je jiné, než je uvedeno v občanském průkaze, musí tuto skutečnost žák prokázat předložením rozhodnutí soudu upravujícího poměry péče o dítě nebo jiným úředním potvrzením o skutečném bydlišti, g) žák ubytovaný v domově mládeže, na internátu či koleji k ověření místa domova mládeže, internátu či koleje předloží dopravci potvrzení ubytovatele. Pokud žák navštěvuje střední či vysokou školu v zahraničí, doloží dopravci Rozhodnutí Ministers


Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje –

    14 cestující do vozidla bez přijaté a platné SMS jízdenky, je považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu. 7. V případě, že cestující hodlá zakoupit více SMS jízdenek pro více osob z jednoho mobilního zařízení, musí odeslat za každou osobu samostatnou objednávku SMS jízdenky a následně obdržet dle počtu osob stejný počet SMS jízdenek. 8. V případě smazání SMS jízdenky v době její platnosti může cestující získat její duplikát v ceně 3 Kč. Pro zaslání duplikátu SMS jízdenky je nutné provést zaslání SMS zprávy ve tvaru DPMO na telefonní číslo Přibližně do 2 minut cestující obdrží duplikát SMS jízdenky. Časový údaj pro doručení je pouze orientační. Duplikát obsahuje text DUPLIKAT a dále totožné informace uvedené v odst. 4 tohoto článku. 9. Zjednodušený daňový doklad k zakoupené SMS jízdence si může cestující vystavit v elektronické podobě na internetovém portálu smsjizdenka.dpmo.cz, a to nejpozději do 3 měsíců od data jejího zakoupení. Čl. 5. Žákovské jízdné a jízdné pro občany
    15 Ceník A Počet projetých zón do 15 let *** Žákovské jízdné a jízdné pro seniory 65+ v Kč Jednotlivé Týdenní Měsíční časová platnost (min) prac.dny do 15 let let do 15 let let *** ostatní dny 15 Platnost od denní Měsíční 1 3* 6* * 52* 86* 172* 52** 172** * Jízdenku není možné zakoupit pro samostatnou zónu 1,11,41,51,61 a 71 **Jízdenku není možné zakoupit pro samostatnou zónu 41 a 71 *** Jízdenka není přestupná na MHD Ceník B Zóna 71+počet ostatních projetých zón do 15 let * let Žákovské jízdné a jízdné pro seniory 65+ v Kč Jednotlivé Týdenní Měsíční časová platnost ostatní let * prac.dny do 15 let let do 15 let let dny Senior 65 + Senior denní Měsíční * Nepřestupná na MHD Senior 65 + Senior 65 +


Chcete se podílet na testování? Jezděte se 75% slevou

    3 Čl. 1. úvodní ustanovení Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (dále jen Tarif IDSOK ) stanoví výši jízdného a dovozného, způsob nabytí a použití jízdních dokladů a jejich platnost v městské hromadné dopravě osob (dále jen MHD ) na území měst Olomouc, Prostějov, Přerov, Hranice, Šumperk, Zábřeh, na linkách veřejné vnitrostátní linkové dopravy osob zařazených do IDSOK, Železnici Desná (dále jen ŽD ) a v zaintegrovaných vlacích Českých drah (dále jen ČD ) ve druhé vozové třídě kategorie osobní, spěšný vlak a rychlík. V kategorii rychlík platí Tarif IDSOK pouze u vlaků uvedených v příloze č. 3 Tarifu IDSOK. Tarif IDSOK vychází ze Smluvních přepravních podmínek Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (dále jen SPP IDSOK ), vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen Přepravní řád ) a z aktuálního Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cen


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00