Jak na věc


hlasování online

Partneři STAVBY KARLOVARSKÉHO KRAJE

    1) Vytisknout každému vlastníkovi arch, na kterém budou kartičky pro každou otázku. Na tuto kartičku vlastník vyznačí odpověď a vhodí ji do urny (nebo lépe dvou uren - jedna urna pro hlasy pro a druhá pro hlasy proti). Pak stačí roztřídit kartičky na hlasy pro a proti a postupně sejmout čárové kódy, které na těchto kartičkách jsou. Každý kód obsahuje číslo otázky a číslo vlastníka.
    U některých sestav si můžete vybrat, pro které vlastníky chcete sestavu zobrazit/vytisknout. Není problém např. dotisknout kartu jen tomu, kdo ji ztratil, nebo při změně vlastníka.
    2) Ještě trochu efektivnější je vytisknout každému vlastníkovi arch, kde budou pro každou otázku dvě kartičky. Jedna pro odpověď pro, jedna pro odpověď proti. Vlastník při hlasování vhodí příslušnou kartičku do urny. Poté stačí jen načíst všechny čárové kódy z kartiček. Čárový kód na kartičce obsahuje číslo vlastníka, číslo otázky a odpověď (pro/proti).
    Zde je třeba vytvořit seznam otázek, o kterých se bude hlasovat. Seznam je možné připravit před schůzí, ale i během schůze jej lze upravovat podle aktuální potřeby.
    K tomu je třeba zakoupit čtečku čárových kódů. Čtečka by měla emulovat klávesnici a připojovat se k počítači prostřednictvím USB konektoru, abyste ji mohli připojit k běžným notebookům (např. CipherLab CCD-1000 USB em. KBD, kterou lze zakoupit za cca 1000 Kč bez DPH).


Hlasovací lístky pro jednotlivé otázky a odpovědi

    V pravé části vidíme aktuální stav účasti – tedy kolik vlastníků je přítomno, kolik procent hlasů mají apod. Pokud najedete myší na počet procent, zobrazí se přesný podíl ve formě zlomku. Také zde vidíme, zda je schůze usnášeníschopná.
    Poté zvolíme v menu Čtení čárových kódů/Účast. Zobrazí se okno se statistikou účasti a políčkem, kam bude čtečka zapisovat sejmutý kód. Nyní stačí snímat kódy a program automaticky z kódu přečte, o jakého vlastníka jde a zaeviduje jeho účast. Také na obrazovce po každém přečtení kódu zobrazí jméno daného vlastníka.
    Zde zadáváme informace o tom, kdo jak hlasuje. Nejprve v horní části vybereme otázku. Buď výběrem z rozbalovacího seznamu nebo pomocí tlačítka „Další“ zvolíme následující otázku.
    Při prezenci nejprve vynulujeme účast (tedy nastavíme všem vlastníkům nepřítomnost) např. v menu Čtení čárových kódů/Vynulování účasti. Tento krok lze vynechat, pokud nechcete vycházet ze stavu, kdy jsou všichni nepřítomní nebo jste ještě (např. při testování) nikomu nenastavili účast.


Hlasovací lístky pro jednotlivé otázky

    Program ještě umožní ovlivnit vzhled kartiček. Na funkci snímání to nemá žádný vliv. Volbu „Tisknout číslo čárového kódu“ oceníte v případě, že chcete např. vyzkoušet funkci bez čtečky čárového kódu tak, že číslo budete opisovat na klávesnici.
    Funkci si můžete vyzkoušet i bez čtečky a to tak, že opíšete číslo pod čárovým kódem a stisknete ENTER. Je to zcela rovnocenný přístup, ale výrazně pracnější, pomalejší a s větší pravděpodobností chyby.
    Při hlasování pomocí čárových kódů budete snímat jen kartičky s hlasy „pro“ a „proti“. Pokud se někdo zdrží, neodevzdá kartičku. Nejprve tedy všem přítomným nastavíme stav „zdržel se“ (a nepřítomným nastavíme stav „nepřítomen“) a pak při snímání hlasovacích kartiček se bude tento stav měnit na „pro“ nebo „proti“. U vlastníků, kteří hlasovací kartičku neodevzdají, zůstane stav „zdržel se“.
    Každému vlastníkovi vytisknout kartičku, kterou bude mít natrvalo nebo ji obdrží před prezencí. Na této kartičce bude v čárovém kódů číslo vlastníka. Při presenci je pak možné pouhým přečtením kódu z kartičky zaevidovat přítomnost vlastníka. Alternativně lze použít klasickou metodu pomocí klávesnice a myši (např. v případě, že si vlastník kartičku s kódem zapomněl).


Formulář pro zápis výsledku hlasování

    Ruční zadávání vlastníků je zdlouhavé, lze lehce udělat chybu. Také je třeba vycházet z čerstvých údajů, protože se vlastník nějaké jednotky mohl nedávno změnit. Program umožňuje automaticky naimportovat seznam vlastníků z katastru nemovitostí.
    Program Hlasování SVJ existuje lze zdarma stáhnout z Portálu SVJ ("www.portalsvj.cz":[/program-hlasovani-svj-0-9-1-0-beta]) ve standardní verzi a zdarma používat.
    Ještě je zde jedna volba a to „Automaticky zohlednit spoluvlastnictví jednotek“. Tato funkce je dostupná pouze v profi verzi programu a u SVJ s počtem vlastníků nejvýše 20. Pokud zaškrtávací políčko zaškrtnete, tak automaticky sloučí spoluvlastnící jedné jednotky do jednoho řádku v tabulce vlastníků. To je důležité, protože tito spoluvlastníci mají podle zákona jeden hlas (o váze odpovídající spoluvlastnickému podílu připadající k jednotce). Pokud tuto volbu nepoužijete a máte v domě alespoň jednu jednotku, kterou vlastní více lidí (vyjma SJM), je třeba seznam vlastníků po importu ručně upravit.


Uživatelská příručka k programu Hlasování SVJ - verze 0.9.3.3

    Pokud používáme čárové kódy, stačí klepnout na tlačítko „Vygeneruj náhodně“ a program do kolonky vyplní náhodně čtyřciferné číslo – kód schůze. Tento kód bude součástí čárových kódů a při sejmutí čárového kódu pomocí čtečky čárového kódu pak podle tohoto kódu pozná, zda jde o hlasovací lístky připravené pro tuto schůzi nebo např. hlasovací lístky z předchozí schůze či lístky, které si nějaký vlastník vytisknul sám např. ve snaze podvádět.
    Čtečku je třeba nastavit tak, aby při sejmutím čárového kódu se stalo totéž, jakoby na klávesnici uživatel opsal číslo pod čárovým kódem a stisknul ENTER. Nastavení je různé podle modelu čtečky. Např. u výše zmíněné CCD-1000 je třeba nastavit French Keyboard, aby fungovala správně s českým rozložením klávesnic, a to tím, že se sejme určitý čárový kód z manuálu ke čtečce. Nejde o nic složitého a je velmi pravděpodobné, že v SVJ budete mít někoho, kdo počítačům trochu rozumí a poradí s počátečním nastavením, které stačí provést pouze jednou.
    Pokud budeme zaznamenávat výsledky hlasování na papír (např. pro kontrolu nebo z důvodu poruchy počítače), můžeme si vytisknout formulář, kde můžeme zaznamenávat informace o tom, kdo jak hlasoval. Program se zeptá na počet otázek, pro který chceme formulář připravit. Doporučuji vždy zvolit o něco větší počet než očekávaný a mít tak nějakou rezervu pro případ, že se bude hlasovat vícekrát.


Pošlete SMS a podpořte své favority

    Zadejte obec (můžete zde zadat jen část názvu obce nebo třeba městskou část) a stiskněte tlačítko Pokračovat nebo klávesu ENTER. Zobrazí se rozbalovací seznam pro výběr konkrétní části obce – vyberte ze seznamu část obce a také zadejte číslo popisné. Pokud SVJ má více vchodů, zadejte jen jedno popisné číslo (nezáleží na tom, které).
    Zobrazí informace o programu a umožní zadání registračního klíče, kterým lze odemknout profi verze programu. Pokud máme profi verzi programu zakoupenou, zadáme registrační klíč do kolonky a stiskneme tlačítko Uložit. Program nás informuje o tom, zda je registrační klíč zadán správně nebo ne.
    Celkový podíl všech vlastníků musí být roven hodnotě 1. Zda tomu tak je nebo není se zobrazuje na stavovém (spodním) řádku okna programu. Pokud je zde napsáno „Celkový podíl je 1.“, tak je to v pořádku. V opačném případě je v seznamu vlastníků určitě chyba (např. zde nějaký vlastník chybí).
    Je možné zakoupit profi verzi, která přidává některé nadstandardní funkce (většinou dodělané na přání). V současné době jde o podporu hlasování pomocí čárových kódů, přímé zadávání prezence a hlasování pomocí čísla vlastníka a automatické zohlednění spoluvlastnictví jednotky při importu seznamu vlastníků z katastru nemovitostí.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00