Jak na věc


fyzika polovodiče typu p a n

FYZIKA 9. ročník POLOVODIČE TYPU N A P

    4 Křemík K uvolnění elektronu z vazby je potřeba velká energie. Při nízkých teplotách obsahuje velmi málo elektronů uvolněných z vazeb. velký elektrický odpor Zahřáním získá energii potřebnou k uvolnění elektronu z vazby. Při zvyšování teploty se jeho odpor snižuje.
    2 Polovodičové materiály, vlastnosti křemík arsenid galitý GaAs selenid kademnatý CdSe sulfid kademnatý CdS Elektrické vlastnosti polovodičů závisí na: teplotě osvětlení čistotě látky
    POLOVODIČE Polovodiče jsou pevné látky, které jsou určitých okolností vodiči a za jiných okolností izolanty. Z hlediska využití v praxi jsou nejdůležitějšími.
    7 Příměsi v křemíku z V. A skupiny Příměs arsenu As Arsen má v obalu pět elektronů, z nichž se čtyři + As - podílí na vazbě v křemíku. Pátý je vázán slabě a k jeho odtržení od atomu stačí As energie mnohem menší než k uvolnění z vazby. K odtržení elektronu stačí již pokojová teplota a ten se pak může v krystalu volně pohybovat. volný elektron Vedení elektrického proudu je způsobeno volnými elektrony. Polovodič typu N
    Přechod s větším plošným obsahem styku s bází je kolektor, s menším plošným obsahem je emitor. Báze je buď křemíková, pak jde o křemíkový tranzistor, nebo je germaniová a tranzistor se označuje jako germaniový.


Prezentace na téma: "FYZIKA 9. ročník POLOVODIČE TYPU N A P"— Transkript prezentace:

    18 Zápisky Jestliže krystal polovodiče obsahuje v jedné části polovodič typu P a v druhé části polovodič typu N, pak oblast v okolí rozhraní mezi těmito polovodiči se nazývá přechod PN. Polovodičová dioda je součástka, která obsahuje jeden přechod PN. Připojíme-li ji do obvodu v propustném směru, prochází obvodem proud. Při zapojení diody v závěrném směru proud obvodem neprochází. Voltampérová charakteristika polovodičové diody graficky znázorňuje závislost proudu na napětí. U diody není přímková.
    12 Polovodičová dioda - konstrukce konstrukce schématická značka P N anoda katoda přechod PN anoda katoda Mění se proud procházející diodou při změně polarity zdroje napětí?
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    Voltampérová charakteristika diody může mít např. průběh naznačený na obrázku. Část křivky odpovídá propustnému směru, část směru závěrnému. Pro diodu tedy neplatí Ohmův zákon.
    13 Propustný směr Diodou prochází proud. Spustit animaci + - A Diodou prochází proud, pokud je zapojena v propustném směru. V tomto zapojení, musí být v obvodu zapojen rezistor. Místo rezistoru a ampérmetru můžeme použít žárovku. Napětí vyznačené na žárovka by mělo odpovídat napětí vyznačenému na zdroji.


Polovodič typu N a P Fyzika Autor: Mgr. Lenka Rohanová

    16 I [ma] Voltampérová charakteristika - měření Závislost elektrického proudu, který diodou prochází, na napětí. Z grafu je vidět, že proud diodou prochází, dosáhne-li napětí na diodě asi 0,4 V. Při menším napětí proud prakticky neprochází. Voltampérová charakteristika diody KY U [V] 0,4 0,6 0,67 0,7 0,72 I [ma] 0,02 2,44 8,8 14,0 23 U [V] 0,73 0,75 0,77 0,79 0,81 I [ma] ,2 0,4 0,6 0,8 1 U [V]
    Diody se používají k usměrnění střídavého napětí, protože polovodičová dioda má značně odlišný odpor v propustném směru a závěrném směru. Protože v závěrném směru nepropouští proud, může se používat jako kontrola směru proudu v spotřebiči. Rozlišujeme plošné křemíkové diody nebo hrotové germaniové diody.
    6 Vznik polovodiče typu N a P Přidáním některých prvků do křemíku polovodič N příměsí např. arsenu As vznikají volné elektrony po připojení zdroje napětí způsobí elektrický proud polovodič P příměsí např. india In se polovodič může chovat, jako kdyby byl elektrický proud způsoben kladnými částicemi N negativní, záporný - P pozitivní, kladný +
    FYZIKA 9. ročník REOSTAT Autorem materiálu je Ing. Jitka Hadamovská, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Inovace školy – Dobříš, EUpenizeskolam.cz.


Přihlásit se přes sociální síť:

    17 Použití diody Usměrňovací dioda - usměrnění střídavého proudu (samostatně nebo jako součást usměrňovače) Stabilizační (Zenerova) dioda - vyrovnávání průběhu proudu ve stabilizačních obvodech LED dioda - signalizace průchodu proudu (s nízkým nárokem na spotřebu) nebo zdroj světla např. v optických myších Fotodioda - součást fotobuněk, polovodičových detektorů záření nebo slunečních článků
    S vtipem představuje základní přírodní jevy a zákony, seznamuje se světem vědy a techniky a láká k experimentování. Nachází se v historických budovách plzeňské Škodovky. Za proměnu starých továrních hal v moderní centrum vědy a techniky získala několik ocenění v soutěži Stavba roku.
    Základem tranzistoru je velmi tenká destička polovodiče, tzv. báze, na kterou je z obou stran napařen přechod PN, nebo NP. Podle toho zda báze tranzistoru má vodivost typu N nebo typu P, označujeme tranzistor jako PNP nebo jako NPN. Typ báze označuje prostřední písmeno. Používá se zapojení se společnou bází nebo se společným emitorem.


Přihlásit se přes sociální síť:

    Tranzistorový jev nastává při zapojení báze k dalšímu obvodu s vlastním zdrojem napětí, kde přechod mezi emitorem a bází je zapojen v přímém směru. Tranzistorový jev spočívá v tom, že kolektorový proud se dá řídit nepatrnými změnami proudu v obvodu báze. Poměr změny kolektorového proud IC a proudu bází IB je tzv. proudový zesilovací činitel tranzistoru. U některých tranzistorů je proudový zesilovací činitel větší než sto, tedy kolektorem prochází více než stokrát větší proud než bází.
    9 Shrnutí: Krystal křemíku má při nízkých teplotách velký elektrický odpor. Jeho odpor se dá snížit nahrazením několika atomů křemíku atomy jiných vhodných prvků. Vznikne buď polovodič typu N nebo polovodič typu P.
    Místo žhavených vláken v elektronkách se v první polovině 20. století začaly používat polovodičové krystaly. Vznikla tak krystalová dioda nebo v roce 1948 tranzistor. Polovodičová dioda a tranzistor patří mezi základní polovodičové součástky. Základem jejich činnosti jsou jevy, které vznikají na rozhraní, tzv. přechodu polovodiče typu P a polovodiče typu N. V polovodiči typu N je velký počet volných elektronů, v polovodiči typu P je značná převaha děr. Jako celek je však každý z polovodičů elektricky neutrální.


Prezentace na téma: "Polovodič typu N a P Fyzika Autor: Mgr. Lenka Rohanová"— Transkript prezentace:

    V závěrném směru spojíme polovodič typu N s kladným pólem zdroje a polovodič typu P se záporným pólem zdroje. Při zapojení diody v tomto směru směřují volné elektrony i díry od přechodu, tj. hradlová vrstva se zvětšuje. Přechod elektronů a děr přechodovou vrstvou se znesnadní natolik, že vrstva proud nepropouští.
    14 Závěrný směr Diodou neprochází proud. Spustit animaci + - A Diodou neprochází proud, pokud je zapojena v závěrném směru. Nejčastěji se diody vyrábějí z křemíku. Proud v závěrném směru je u těchto diod menší než 0,1 μa = 0, A.
    19 Použité materiály Kolářová R., Bohuněk J., Fyzika pro 6. ročník základní školy, ISBN Kolářová R., Bohuněk J., Fyzika pro 7. ročník základní školy, ISBN Kolářová R., Bohuněk J., Fyzika pro 8. ročník základní školy, ISBN Kolářová R., Bohuněk J., Fyzika pro 9. ročník základní školy, ISBN Bohuněk J., Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 1. díl, ISBN Bohuněk J., Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 2. díl, ISBN Bohuněk J., Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 3. díl, ISBN Obrázek diod: Konec


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00