Jak na věc


formy výuky

podle délky trvání

    13 Týmová výuka Její podstatou je spolupráce více učitelů v rámci flexibilních žákovských skupin. Jsou rozeznány tyto druhy týmů: oborový tým složený z učitelů stejné aprobace, všeoborový tým složený z učitelů různých oborů příležitostný tým. Jednotlivé týmy učitelů pracují s různě velkými skupinami žáků. Jejich zajišťování výuky může být horizontální - tzn. např. pro třídy 6. A, 6. B, 6. C nebo vertikální pro třídy B např. 6. B, 7. B, 8. B.
    9 Projektová výuka Realizace projektu podle W. H. Killpatricka: 1. fáze: zpracování záměru projektu smysl a cíle projektu 2. fáze: zpracování plánu (žáky) do jednotlivých kroků (čas, místo, účast, pomůcky apod.) 3. fáze: provedení projektu jsou však možné i určité korekce 4. poslední fáze: vyhodnocení projektu podílejí se společně vyučující i žáci.
    12 Skupinová a kooperativní výuka Třída je rozdělena do menších skupin podle různých hledisek, např. podle druhu činnosti, obtížnosti činnosti, zájmu žáků, pracovního tempa, dovednosti spolupracovat apod. Práce ve skupině zlepšuje průběh učení a může vést k dosažení lepších výsledků. Při této výuce dochází k vzájemné komunikaci a koordinaci žáků. Skupiny mohou být homogenní nebo heterogenní.
     Obsah stránky: 1. Výklad hesla2. Přehled organizačních forem výuky2.1. podle vztahu k osobnosti žáka2.2. podle charakteru výukového prostředí2.3. podle délky trvání3. Použitá literatura


podle charakteru výukového prostředí

    8 Projektová výuka Při projektové výuce mají žáci s pomocí vyučujícího řešit určitý úkol (projekt), který vychází z praktických potřeb, nebo je s praxí úzce spojený. Podstatná hlediska: V učebním projektu mají žáci jistý vliv na výběr tématu. Projekt souvisí s mimoškolní skutečností. Žáci mají zájem o projekt, práce je baví. Učební projekty vedou ke konkrétním výsledkům, žáci mohou získat poznatky a kvalifikaci, ale i odměnu.
    4 Individuální výuka Jedná se o trvalejší kontakt jednoho učitele a jednoho žáka. Tato výuka je běžná např. v umělecké výchově, při doučování, při výuce cizích jazyků, jako domácí vyučování apod. Učitel se může neustále věnovat žákovi.
    10 Projektová výuka Podle uspořádání lze projekty rozlišit na projekty individuální, skupinové, třídní a školní. Jedním z hlavních znaků projektové výuky je integrace tradičních předmětů. Při porovnání projektové a tradiční výuky nacházíme výhody a nevýhody. Tradiční vyučování umožňuje systematické vzdělávání, organizace je jednoduchá. Nevýhodou je neustálé hledání motivace, nepřihlížení k individuálním potřebám a zájmům žáků. V projektové výuce je projekt motivem sám o sobě, přispívá k individualizaci výuky. Žáci se učí spolupracovat, řešit problémy. Důležitý je rozvoj tvořivosti, vedení k odpovědnosti a toleranci. Nevýhodou je časová náročnost.


Přehled organizačních forem výuky

    11 Diferencovaná výuka Žáci jsou seskupováni do homogenních skupin podle určitých kritérií, např. podle úrovně intelektových schopností, podle nadání, zájmů, ale také podle místa bydliště apod. Při vnější diferenciaci jsou nadanější žáci oddělováni od ostatních (třídy s rozšířenou výukou, třídy A a B, přechod na gymnázium), při vnitřní diferenciaci spolupracují žáci různého nadání při výuce. Tím diferenciace vede ke zvýšení pedagogické účinnosti školní práce a ke zkvalitnění vzdělávání.
    Organizační formy výuky patří k vnějším činitelům vzdělávání. Ve spojení s metodami vyýuky vytváří předpoklady pro úspěšný průběh výuky. (Průcha, 2009)
    2 Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky vzdělávání. Pro uspořádání výuky jsou pro učitele důležitá dvě hlediska: za prvé s kým a jak pracujeme, za druhé kde výuka probíhá.
    5 Hromadná (frontální) výuka Už J. A. Komenský vytvořil didaktický systém hromadného vyučování. Třída je vytvořena podle stejného věku dětí; je probírána stejná látka, stejné úkoly ve stejném čase. Učitel řídí učební činnost všech žáků najednou - proto frontální výuka. Uspořádání učebny je stanoveno zasedacím pořádkem, v popředí je místo pro učitele. Organizaci školního dne určuje rozvrh hodin, přičemž jedna vyučovací hodina, oddělená přestávkou, trvá 45 minut.


podle vztahu k osobnosti žáka

    16 Klíčové pojmy organizační formy, hromadné vyučování, skupinová výuka, individuální vyučování, diferenciace
    15 Další kritéria třídění organizačních forem výuky Vedle řízení vyučovací činnosti žáků jsou dalšími kritérii pro rozdělování organizačních forem výuky např. a) Hledisko času: Vyučovací hodina (45 minut), vyučovací hodina praxe na SOŠ (60 minut), epocha ve waldorfských školách, exkurze. b) Hledisko místa výuky: Tradiční (nespecializovaná učebna) učebna, specializovaná učebna (např. laboratoř, tělocvična, kreslírna, jazyková učebna), sportovní hřiště, školní pozemek.
    1. Výklad hesla2. Přehled organizačních forem výuky2.1. podle vztahu k osobnosti žáka2.2. podle charakteru výukového prostředí2.3. podle délky trvání3. Použitá literatura


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00