Jak na věc


farnost albrechtice u českého těšína

Členové farní rady a okruh jejich zodpovědnosti

    Farář je vlastním pastýřem sobě svěřené farnosti, v níž vykonává službu pod autoritou biskupa. Je povolán k tomu, aby ve své farnosti vykonával službu učení, posvěcování a řízení s řádnou a vlastní jurisdikcí. Vlastním pastýřem může být farář pouze v jedné farnosti. Je však možné, aby spravoval farností více. Ve farnosti může být jen jediný farář nebo jeden vedoucí společné duchovní správy.
    Farnost je společenství křesťanů v místní církvi, natrvalo zřízené, svěřené pod vedením diecézního biskupa do pastorační péče faráři. Farnost má zpravidla územní charakter, čili zahrnuje všechny křesťany určitého území. Zákonně zřízená farnost je veřejnoprávní právnickou osobou v církvi.
    Život farnosti vyžaduje činné zapojení jejich členů. Smyslem pastorační rady je spolupráce s farářem, aby farnost se stala živým společenstvím věřících. Má spoluzodpovědnost za šíření víry a spásy. Na této stránce naleznete seznam členů pastorační rady, jejich odpovědnosti ve farnosti a kontakt na ně. Dále zde najdete zápisy z jednotlivých porad.
    prázdniny se rychle blíží ke konci a s novým školním rokem se rozběhne také naš… >> více Rozvrh náboženství 2019/2020 V příloze naleznete rozpis náboženství na školní rok 2019-2020.


Pravidla našeho jednání vůči Bohu a lidem

    Letohradská farnost chce být otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a tolerantních lidí, pěstujících dobré vztahy k Bohu i k lidem, vytvářejíc tak zázemí pro všechny, kteří stojí o stejné hodnoty.
    – péče o to, aby se slavení eucharistie stalo středem, vrcholem a zdrojem života farnosti, aby věřící vědomě a plodně slavili svátosti, především eucharistii a svá­tost smíření, a podpora modlitebního života svých věřících (zvláště v rodinách);
    II. vatikánský koncil a také biskupský synod v r. 1987 zdůraznil úlohu laiků v životě církve. I za život místní církevní obce nesou odpovědnost všichni, kteří ji vytvářejí, tj. jak laici, tak řeholníci a kněží.
    Tyto rozdílné služby v církevní oblasti je třeba koordinovat. Proto kodex církevního práva v can. 636 doporučuje vytvoření pastorační rady ve farnosti.


Vítejte na webu letohradské farnosti

    Z pohledu světského je farnost církevní právnickou osobou, tedy organizací s právní subjektivitou. Má tedy právo nabývat a pozbývat majetek, obchodovat, zřizovat obchodní i neziskové organizace, povinnost platit daně, vést účetnictví aj. Nezasvěcenému oku by však neměly uniknout i další charakteristiky, kterými farnost ve společnosti působí - u nás je to např. pořádání a spolupořádání kulturních aktivit nebo výuka náboženství. Farnost je místem, ve kterém se udílejí svátosti (křest, eucharistie, biřmování, manželství, svátost nemocných, svátost smíření).
    Kněží jsou základním pilířem naší farnosti. Zde můžete nalézt aktuální seznam kněží, kteří slouží v naší farnosti – jejich fotografie, jména a kontakt na ně.
    Všichni pracují na téže vinici Boží a měli by tedy spolupracovat ve všech oblastech. Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. (1 Petr 4,10)
    Děkanát je tvořen několika farnostmi, v jejichž čele stojí farář. Děkan tyto farnosti vizituje - zjišťuje jménem místního biskupa stav pastorační, administrativní a ekonomický jednotlivých farností. Najdete zde informace o zlínském děkanátu, seznam farností a kontakty na faráře.


Vedení farnosti | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

    Přihlašovat se… >> více INFORMACE OHLÁŠKY SVÁTOST SMÍŘENÍ PRAVIDELNÉ AKTIVITY BOHOSLUŽBY ADORACE AKTUALITY UDÁLO SE VE FARNOSTI FARNOST OZNAMUJE KALENDÁŘ ŽIVOT FARNOSTI DĚTI A MLÁDEŽ SCHOLIČKA SCHOLA MLADÝCH FARNÍ RADY MINISTRANTI CHRÁMOVÝ SBOR VZDĚLÁNÍ CHORÁLNÍ SCHOLA KLUB VÁCLAV FARNOST KONTAKT ZPRAVODAJ SIARD PASTORACE FARNÍ KNIHOVNA KNĚŽÍ FARNOSTI HISTORIE FARNOSTI FOTOGALERIE 2016 2015 mapa stránek | o webu | facebook | kontakt Vytvořilo vibko.cz | tvorba webových stránek
    – jako horlivý pastýř má své věřící navštěvovat, má mít účast na jejich starostech a úzkostech, svou zvláštní lásku a péči má věnovat chudým, nemocným, potřeb­ným, osamělým a cizincům; manželům a rodičům má pomáhat při plnění jejich povinností;
    Farnost je především součástí církve, její územní jednotkou. Z teologického pohledu je tak součástí společenství, které přesahuje světské vnímání účelu a času. Není proto jednoduché ji "zaškatulkovat", zařadit. Pokusíme se Vám nicméně přiblížit nejdůležitější charakteristiky farnosti.


Průvodce liturgickými slavnostmi roku

    Z teologického pohledu je farnost především společenstvím věřících, kteří se na územním principu setkávají, sdílejí jednu víru (byť různými prostředky), slaví liturgii a hlásají evangelium - radostnou zvěst o povaze světa a člověka. Je organickým společenstvím, které zachovává hierarchickou strukturu - v jejím čele stojí farář (případně administrátor) jako zástupce biskupa a který v naplňování poslání farnosti spolupracuje s farníky - laiky. Teologický pohled vnímá farnost zároveň jako instituci, neboť spravuje církevní majetek, vede matriky, vykonává církevní obřady a zastupuje farní společenství před společností a světským právem.
    Ekonomická rada farnosti je pomocným a poradním orgánem faráře, který pomáhá ve správě majetku farnosti. Najdete zde složení této rady a jejich činnost.
    Pomáhá navrhovat a řešit opravy a různé rekonstrukce v naší farnosti. Stará se o to, aby se každý v našem kostele nebo na faře cítíl dobře a příjemně. To vše dohromady, ať nás vede blíže k Bohu a slouží k jeho větší oslavě.
    Texty Václava Vacka objasňují význam a smysl křtu, svátosti smíření, eucharistie, svatby či pohřbu. Pochopení jejich podstaty nám pomáhá dobře je prožít a dát jim v našem životě své místo.


Chronologie duchovních správců farnosti Lukavice a Kyšperk

    (1923-1971), politický vězeň, oblíben u lidu. Výrazně se zapsal do života farnosti, když v r. 1968 zavedl při bohoslužbách na Orlici zpívání nových rytmických písní s klavírem a s kytarami (varhany byly ve špatném stavu). Atmosféra při bohoslužbách se proměnila a přilákala hodně mladých. Přes veliký tlak minulého režimu byl kostel na Orlici nejvíce navštěvovaným kostelem v okrese. Na bohoslužby sem přijížděly autobusy lidí z celé republiky.
    – podpora vlastního evangelizačního poslání laiků, jejich různé angažovanosti ve farnosti a v diecézi, prohlubování jejich vědomí spojení s místní i obecnou církví;

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00