Jak na věc


diagnostický ústav pro mládež středisko výchovné p

Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna Ostrava - Kunčičky

    28 7. úhrada nákladů na péči o děti v zařízení Pro hospodaření s příspěvkem na úhradu péče poskytované ve školských zařízeních má DúM,SVP a ŠJ, Brno Směrnici pro hospodaření s příspěvkem na úhradu ve smyslu zákona 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Vydání rozhodnutí Vydání rozhodnutí o výši příspěvku stanovuje ředitelka DúM, SVP a ŠJ, Brno, podle zák.564/90 Sb., 3odst. 2, písm. i) v jeho platném znění, podle zák. 76/78Sb o školských zařízeních dle 23, odst. 3 a podle zákona 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Způsob odvolání Proti rozhodnutí DúM,SVP a ŠJ, Brno lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání u správního odboru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Karmelitská 7, Praha 1, prostřednictvím ředitelky DúM, SVP a ŠJ, Brno, Veslařská Brno. 8. Bezpečnost a ochrana zdraví 8.1. Zdravotní péče a zdravotní prevence Zdravotní stav dětí sleduje sociální pracovnice DúM pověřena tímto úkolem. V době její nepřítomnosti vychovatel ve službě nebo jiný pověřený p


Sociální pracovník/ce, Sociální pracovníci specialisté v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené) - 12800 - CZK měsíčně

    4 OP Žďár nad Sázavou, SVúM Troskotovice, VúM Višňové. Pro děvčata: Vú, SŠ a ŠJ Velké Meziříčí, VúM Olešnice, VúM Višňové, OP Janštejn, Vú, DDŠ, SŠ, ZŠ a ŠJ Moravský Krumlov. Kromě evidence dětí v těchto zařízeních, metodického vedení, koordinace a ověřování účelnosti postupu a výsledků výchovné péče diagnostický ústav vypracovává DúM pro MŠMT ČR návrhy potřebných změn v síti svého územního obvodu. Za metodickou a koordinační práci ve vztahu k zařízením v územní působnosti DúM zodpovídá pracoviště odborných pracovníků společně se sociálními pracovnicemi. Součástí DúM Brno jsou i Střediska výchovné péče (dále jen SVP), která poskytují preventivní speciálně pedagogickou a psychologickou pomoc dětem s rizikem či projevy poruch chování formou ambulantní poradenské činnosti nebo umístěním dítěte na dvouměsíční internátní pobyt. Dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní nebo ochranné výchovy v diagnostickém ústavu provádí pověřený státní zástupce. 1.2 Organizační členění zař


Psycholog, Psychologové - 30000 - CZK

    9 Vedoucí vychovatel Řídí tým odborných vychovatelů a asistentů pedagoga, pracoviště sociálních pracovnic vedoucí vychovatel odborný vychovatel asistent pedagoga Vychovatelé: zodpovídají za mimoškolní činnosti dětí, podílí se na speciálně pedagogické diagnostice dětí v oblasti sociálních dovedností Asistenti pedagoga: úzce spolupracují s vychovatelem, doprovází děti v pravidelných večerních a ranních činnostech, v nočních hodinách monitorují oddělení vedoucí vychovatel sociální pracovnice Sociální pracovnice: vedou agendu a spisy chlapců a dívek, komunikuje s OSPOD a rodiči, vede spisovou agendu správních řízení o přemístění, komunikuje s následnými zařízeními, doprovází chlapce a dívky k soudním jednáním a vyšetřováním PČR, přijímá chlapce a dívky od rodičů, kurátorů a státních vykonavatelů, komunikuje s vnějším prostředím, přebírá a zapisuje poštu. Sociální pracovnice/ zdravotní: vede zdravotní agendu dětí, doprovází dítě k lékaři, kontroluje užívání léků u nemocných dětí, vede agend


Vychovatel/ka , Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami) - 27300 - 32340 CZK

    17 d) den: neděle čas: 08,00-8,30 budíček, hygiena, hodnocení, 08,30-9,00 snídaně 09,15 - ranní úklid oddělení 10,00-17,30 výchovný program dle týdenního plánu, celodenní program mimo DúM 17,30-18,30 večeře 18,45-19,00 kontrola oddělení, hodnocení 19,00-21,35 večerní program dle týdenního plánu 21,45 - večerní hygiena 22,00 - večerka *Nedělní program je zaměřený na celodenní zátěžové vycházky do přírody s programem (dle počasí) Zájmová činnost V rámci mimoškolní činnosti vedou vychovatelé děti k rozvoji zájmových aktivit. Zájmová činnost je orientována na estetickou, pracovně, zahradní -terapeutickou činnost, tělesnou a sportovní výchovu. V rámci zájmové činnosti sledují vychovatelé diagnosticky cenné projevy dětí, které využívají k závěrečnému hodnocení dětí, posilují osobnostní rozvoj dětí a snaží se o rehabilitaci vztahu s dospělým. Formy zájmové činnosti jsou obsahem celoročního a týdenních plánů konkrétní činnosti vychovatelů Systém prevence sociálně patologických jevů DúM považuj


Kuchař/ka, Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - 13430 - CZK měsíčně

    25 výchovu. Ředitelka DúM může povolit dítěti pobyt i u jiných fyzických osob, po předchozím písemném souhlasu odpovědného pracovníka OSPOD Přechodné ubytování mimo zařízení. Ředitelka DúM může po předchozím projednání s osobami odpovědnými za výchovu a odpovědnými pracovníky OSPOD povolit v zájmu dítěte, v souvislosti s jeho studiem nebo pracovním poměrem pobyt mimo zařízení (v internátu školy, nebo v jiném náhradním ubytování). V případě povolení ubytování mimo zařízení u dítěte, sleduje ústav pravidelně jeho chování. Jestliže dítě nedodržuje stanovené podmínky propuštění, je pobyt mimo zařízení ukončen. 5.6 Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami Návštěvy v DúM Dítě má právo přijímat s vědomím pedagogického pracovníka návštěvy osob odpovědných za výchovu i jiných blízkých osob: zpravidla po předchozí domluvě a stanovení hodiny a dne návštěvy ředitelkou DúM nebo jí pověřeným zástupcem během celého týdne. Návštěvy kamarádů a známých (netýká se rodičů a osob odpovědných za výchovu) bu


Speciální pedagog/žka - etoped/ka, Speciální pedagogové - 26020 - CZK

    6 převýchovně terapeutickou péčí. účelem dobrovolného pobytu je odhalení příčin problémů dítěte a především pak nalezení prostředků k řešení a odstranění, event. zmírnění potíží. Pracoviště prodloužených pobytů vytvořené v rámci moderního systému efektivních služeb, respektující humanizační trendy ve výchově. Dochází tak k vytvoření inkluzivního reedukačního systému, který nabízí další otevřenou alternativu pro děti, dle jejich odborného posouzení, s přihlédnutím k jejich osobnosti v sociálním kontextu a jejich potřebám. Je určeno pro pobyt dětí, u nichž je nezbytně nutné zajistit dokončení studia v regionu Brněnska, a i nadále poskytovat ve vyšší míře psychologické nebo speciálně pedagogické služby. Dále pro děti, kde jsou známé i jiné okolnosti, pro něž není vhodné jejich přemístění. Doba pobytu je do ukončení nařízení o ústavní výchově, ochranné výchově, případně ukončení smlouvy o prodlouženém pobytu. Pracoviště záchytné - péče o děti zadržené na útěku poskytuje po dobu nezbytně nu


Psycholog, Ostatní psychologové - 21530 - CZK měsíčně

    13 Být přítomná při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, pokud je důvodné podezření, že zásilka má z výchovného hlediska závadný obsah nebo by mohla ohrozit zdraví či bezpečnost dětí a uschovat ji na dobu omezenou dnem propuštění dítěte ze zařízení. Převzít od dítěte do dočasné úschovy předměty, cenné předměty, finanční hotovost převyšující výši kapesného stanoveného zákonem 109/2002 Sb. 31 a předměty ohrožující výchovu, zdraví či bezpečnost dětí, a uschovat ji na dobu omezenou dnem propuštění dítěte ze zařízení. Povolit dětem starším 15 let cestovat do místa pobytu osob odpovědných za výchovu nebo jiných blízkých osob bez doprovodu. Zakázat z vážných výchovných důvodů pobyt dítěte u osob odpovědných za výchovu, popřípadě osob blízkých, a to nejdéle na 30 dnů v období následujících 3 měsíců. Zastoupit dítě v běžných záležitostech. Udělit souhlas dítěti k přijetí návštěv. Rozhodovat o úhradě dalších nákladů potřeby pro využití volného času na kulturní, sportovní a oddechovou
    8 1.5 Personální zabezpečení Vymezení odpovědnosti pracovníků Ředitelka Zodpovídá za veškeré činnosti zařízení, vydává rozhodnutí, přímo řídí vedoucí středisek výchovné péče, zástupce ředitele, vedoucího vychovatele, vedoucí ekonomického úseku - rozpočtářku, vedoucí speciálních pedagogů a psychologů. Statutární zástupce Zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti, řídí činnost diagnostických tříd, pracoviště provozářů a zodpovídá za BOZP a PO. statutární zástupce speciální pedagogové údržbáři Speciální pedagogové/diagnostické třídy - učitelé: zodpovídají za pedagogickou diagnostiku úrovně vzdělání dětí, vytváří programy diagnostických tříd, zodpovídají za vzdělávací činnosti dětí, podílí se na tvorbě a plnění individuálního vzdělávacího programu u dětí údržbáři: zajišťují veškeré opravy a technický chod zařízení, pečují o vnější prostory zařízení, spravují vozový park a garáž. 8


Noční asistent/ka pedagoga, Asistenti pedagogů - 14450 - 20290 CZK

    18 metodikem prevence, je průběžně vyhodnocován a na závěr školního roku je ohodnocena kvalita a efektivita zvolených strategií prevence. Dané hodnocení je součástí výroční zprávy o činnosti zařízení. Na tvorbě a realizaci Preventivního programu se podílejí všichni pedagogičtí a odborní pracovníci zařízení. Metodik prevence zajišťuje koordinaci tvorby a kontrolu realizace, Preventivního programu. Pravidelně vyhodnocuje realizaci Preventivního programu, dle potřeby spolupracuje s oblastním metodikem v rámci spádové PPP a dalšími součinnými institucemi. Každý pedagogický pracovník dbá, aby uplatňovaná prevence rizikového chování u dětí byla prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech výchovně vzdělávacího prostředí a života, jichž se prevence rizikového chování u dětí dotýká: a) Psychosociální dovednosti (soběstačnost, autonomie, důstojnost, seberealizace, spokojenost v rodinných, přátelských a dalších mezilidských vztazích, sociální a kulturní integrovanost, tvořivost, schopnost milovat


Jobs Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Ostrava - Kunčičky - nabídky práce

    11 2. Postup při přijímání, přemisťování a propouštění dětí 2.1 Přijímání dětí Do DúM se přijímají děti po ukončení povinné školní docházky, u níž soud nařídil ústavní výchovu (dále jen úV) nebo uložil ochrannou výchovu (dále jen OV), nebo u níž soud rozhodl předběžným opatřením o umístění (dále jen PO). Na základě žádosti osob odpovědných za výchovu lze rovněž realizovat dobrovolný pobyt dítěte v DúM (příjem, průběh a ukončení se řídí dohodnutým smluvním vztahem) Do DúM se nepřijímají děti, které trpí nemocí v akutním stádiu, včetně akutní fáze psychiatrického onemocnění, nebo jsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a vyžadují odbornou zdravotní péči. Rovněž se nepřijímají děti v akutní fázi infekčního onemocnění, bacilonosiči, nebo kterým bylo uloženo karanténní opatření Přijetí dítěte, přemístění, ubytování mimo zařízení nebo ukončení pobytu oznámí zařízení do 3 dnů soudu, který nařídil ústavní nebo ochrannou výchovu, příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dítěte a oso


Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna Brno, Veslařská 246

    20 4.6 Postup v případě útěku dítěte ze zařízení Oznámit útěk dítěte Policii České republiky bezodkladně po jeho zjištění. V případě útěku dítěte z DúM, od skupiny, nevrátí-li se ve stanovenou dobu z individuální vycházky popř. z pobytu u osob odpovědných za výchovu vyplní vychovatel ve službě, který měl dítě v péči Protokol o útěku, který odešle bezodkladně faxem na příslušné oddělení Policie ČR a telefonicky rovněž vyrozumí osoby odpovědné za výchovu. Následně zabezpečí v souladu se směrnicí o ukládání osobních věcí dětí na útěku popř. dlouhodobé dovolence uložení ústavních a osobních věcí dítěte. V pracovní dny sociální pracovnice oznámí písemně nebo v elektronické podobě útěk odpovědnému pracovníkovi OSPOD, osobám odpovědným za výchovu a příslušnému soudu. 5. Práva a povinnosti dětí 5.1 Dítě má právo a) na zajištění plného přímého zaopatření. V době, kdy je pobyt v zařízení přerušen podle 23 odst. 1 písm. a) zákona 109/2002Sb, nebo je dítě s uloženou ochrannou výchovou podmíněně um


Asistent/ka pedagoga, Asistenti pedagogů - 12560 - CZK měsíčně

    26 pedagog a učitel. Spoluspráva projednává a schvaluje také otázky a opatření týkající se chování dětí. Usnáší se prostou většinou hlasů. Na tomto shromáždění má každé dítě hlasovací právo. Podstatnou součástí jednání spolusprávy je individuální projednání hodnocení jednotlivých dětí v daném týdnu a seznámení dětí se závěry a přijatými výchovnými opatřeními. V rámci jednání spolusprávy je připravován program související s připravovanými akcemi a dalšími individuálními a kolektivními činnostmi. K plnění povinností a úkolů je třeba dítě získávat především povzbuzením a osobním příkladem pedagogů, aby děti své povinnosti a jim svěřené úkoly plnili zodpovědně na základě vnitřního přesvědčení o jejich účelnosti. Toto vyžaduje, aby všichni pracovníci ústavu byli dětem příkladem ukázněných lidí, aby vnitřní život v ústavu účelně organizovali a aby ze strany pracovníků ústavu byly důsledně a přesně dodržovány předpisy a příkazy vedoucích pracovníků. Důležitá je i naprostá jednota a soulad mez


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00