Jak na věc


živočichové v subtropickém pásu

Záchranné programy živočichů (ZP)

    Již v roce 1941 vyzýval Prof. Václav Dyk ve své práci „K ochraně a biologii perlorodky říční“ české ochranáře k tomu, aby „...zajistili péči o poslední sídla perlorodek co nejrychleji, neboť tak bude stejně vykonáno v poslední hodině.“
    Záchranné programy připravované pro ohrožené druhy živočichů jsou dvojího druhu. Vlastní záchranné programy určené pro druhy ohrožené vyhynutím a programy péče pro druhy, které nejsou ohroženy vyhynutím bezprostředně, ale patří k tzv. „konfliktním druhům“. Oba typy programů jsou připravovány obdobným způsobem a jsou i podobně zajišťovány organizačně. Liší se zejména v typu navrhovaných opatření (větší podíl administrativních, výzkumných a osvětových typů opatření u programů péče).


Výběr druhů a příprava záchranných programů

    Podle zákona o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.) zajišťuje záchranné programy pro kriticky a silně ohrožené druhy Ministerstvo životního prostředí. V praxi to znamená schvalování seznamu druhů, pro něž má být program vypracován, schvalování závazných osnov a schvalování vlastních záchranných programů. Přípravou a koordinací záchranných programů byla Ministerstvem životního prostředí pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Na této činnosti se pod koordinací ústředí AOPK ČR podílejí experti na příslušný druh z řad pracovníků ochrany přírody nebo externistů (realizační tým) a dále pracovníci regionálních pracovišť AOPK ČR a krajských úřadů, kteří v souladu s přidělenými kompetencemi administrativně zajišťují realizaci konkrétních, většinou managementových opatření vykonávaných specializovanými firmami, nevládními organizacemi a dalšími právnickými a fyzickými osobami. Ke každému záchrannému programu a programu péče je ustanoven tzv. poradní sbor – širší okruh odborníků a
    Drop velký je celosvětově zranitelným, v České republice kriticky ohroženým druhem. Ochrana mizející středoevropské populace dropa velkého může být vzhledem ke značným prostorovým nárokům druhu úspěšná pouze tehdy, pokud bude prováděna koordinovaně ve spolupráci s okolními státy na velkoplošné úrovni. Zajištění těchto podmínek je předmětem Memoranda realizovaného pod záštitou Bonnské úmluvy.
    Ropucha krátkonohá je krásná, zelenavě skvrnitá žába, pro níž je typický světlý pruh táhnoucí se podél páteře (podle něj se jednoznačně odliší od jinak podobné a mnohem hojnější ropuchy zelené).


Připravované ZP - programy péče

    Vlk obecný patří, spolu s rysem ostrovidem a medvědem hnědým, k původním druhům naší savčí fauny, který se v historických dobách vyskytoval na území celé ČR. Vlivem postupného odlesňování krajiny, rozšiřování osídlení a především přímého pronásledování člověkem byl však tento druh postupně na přelomu 19. a 20. století nejen u nás, ale téměř v celé střední Evropě zcela vyhuben. V posledních desetiletích se vlk obecný opět vrátil na naše území.
    Vydra říční je celoevropsky ohroženým druhem, který se stal symbolem ustupující přírody, ale i symbolem snah o záchranu biodiverzity mokřadních a říčních ekosystémů.
    Mořští živočichové.tvoří v podstatě hlavní část mořského akvária. Právě kvůli nim se chystá a zajišťují se co nejlepší podmínky. Jako jeden z prvních.specialistů na mořskou akvaristiku.u nás (od roku 1992), jsme.přímými dovozci.mořských ryb a živočichů z.Indonésie, Srí Lanky, Filipín, Malediv, z Rudého moře.a.USA.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00