Jak na věc


živočichové v subtropickém pásu

Záchranné programy živočichů (ZP)

    Hnědásek osikový je kriticky ohrožený druh řídkých a prosluněných listnatých lesů nížin a pahorkatin. Pro jeho ochranu je nutná zejména péče o vhodný biotop.
    Lékárny závodily ve shonu po bobrech, ježto lékaři starověcí, středověcí i novodobí, až do nejnovější doby předpisovali do hojivých léků známý „bobrový stroj“, Castoreum (Bibergeil). K nám dováželi od století 16., kdy již lov bobrů domácích nestačil na spotřebu, bobrové stroje „ruské“ čili moškvanské (ze Sibiře) a z Ameriky pod jménem stroj bobrový anglický (Zíbrt Č. (1929): Bobr v zemích československých).
    Jako první jsme na náš trh přivezli.zásilku z Bali, Austrálie.a nyní zévy z farmového chovu.v Mikronésii..Poradíme vám.přesně, jací mořští živočichové budou pro vaše akvárium ti nejlepší.
    Jedná se o hada snad s nejstarší známou evropskou tradicí. Byl zasvěcen řeckému bohovi lékařství Asklépiovi (latinsky Aeskulap) a je zpodobňován na památkách starých více než 2 500 let. Dodnes je Aeskulapův had ve znaku lékařů (kalich obtočený hadem) a jeho jméno je používáno i v moderní době.


Výběr druhů a příprava záchranných programů

    Drop velký je celosvětově zranitelným, v České republice kriticky ohroženým druhem. Ochrana mizející středoevropské populace dropa velkého může být vzhledem ke značným prostorovým nárokům druhu úspěšná pouze tehdy, pokud bude prováděna koordinovaně ve spolupráci s okolními státy na velkoplošné úrovni. Zajištění těchto podmínek je předmětem Memoranda realizovaného pod záštitou Bonnské úmluvy.
    Rys ostrovid, medvěd hnědý a vlk obecný patří k původním druhům naší savčí fauny, kteří se v historických dobách vyskytovali na území celé ČR. Vlivem postupného odlesňování krajiny, rozšiřování osídlení a především přímého pronásledování člověkem byly však tyto druhy postupně na přelomu 19. a 20. století nejen u nás, ale téměř v celé střední Evropě zcela vyhubeny. V posledních desetiletích se velké šelmy opět vrátily na naše území. Výskyt medvěda je ale omezen pouze na oblast Beskyd a je do značné míry závislý na stavu populací v sousedním Slovensku.
    Raroh velký je z globálního hlediska jeden z nejohroženějších druhů živočichů, který se vyskytuje v České republice, zařazený IUCN do kategorie EN (ohrožený druh). Ještě v nedávné tomu tak ale nebylo. Klíčové asijské populace začaly drasticky ubývat díky nelegálnímu lovu a změnám v zemědělství a relativně malá evropská populace se tak stala pro zachování druhu velmi důležitou.


Připravované ZP - programy péče

    Ropucha krátkonohá je krásná, zelenavě skvrnitá žába, pro níž je typický světlý pruh táhnoucí se podél páteře (podle něj se jednoznačně odliší od jinak podobné a mnohem hojnější ropuchy zelené).
    Výběr druhů, pro které jsou záchranné programy a programy péče zpracovávány je prováděn na základě stanovených kriterií. Texty programů jsou připravovány podle závazné osnovy, jejímž smyslem je zajistit jednotnost a úplnost zpracování záchranného programu. Osnova i kriteria jsou součástí Koncepce záchranných programů a programů péče zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v České republice, která byla sepsána v roce 2014. Všechny připravené záchranné programy a programy péče jsou oponovány nejméně dvěma nezávislými odborníky.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00