Jak na věc


žádost o ukončení smlouvy u t mobile vzor

Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb číslo VZOR (ver )

    6 str. 4/4 nebo na základě souhlasu Uživatele, kdy je Uživatel oprávněn takové zpracování kdykoli odmítnout. c) Poskytovatel shromažďuje a zpracovává údaje manuálně nebo automaticky, sám nebo prostřednictvím třetích subjektů (zpracovatelů), mezi něž patří i servisní partneři Poskytovatele. d) Osobními a identifikačními údaji se rozumí zejména: jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo/popř. národní identifikátor, věk, pohlaví, čísla předložených dokladů, obchodní firma/název, sídlo/místo podnikání, sídlo organizační složky, jméno, příjmení a bydliště osob oprávněných jednat jménem právnické osoby, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, telefonní číslo, heslo, typ a objem využívaných služeb, údaje o Zařízení, kontaktní telefonní číslo, ové spojení, bankovní spojení, údaje získané od Uživatele marketingovými průzkumy a jiné údaje oprávněné o Uživateli získané. Provozním údajem se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu dat sítí elektronických komunikac


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00