Jak na věc


základní podmínka života na zemi

Přirozená angličtina s rodilými mluvčími

    Důraz je kladen na rozvoj volnočasových aktivit, rozvoj sebeobsluhy a přípravu na vyučování. Jedním z hlavních úkolů je výchova k samostatné orientaci v různých životních situacích, příprava na budoucí povolání a uplatnění dětí v budoucím životě.
    V užším smyslu je z didaktického hlediska cílem sebehodnocení to, aby se stalo kompetencí, podporující samostatnost a nezávislost žáka na učiteli, a aby směřovalo k rozvoji autentické osobnosti. Tato kompetence je důležitá k uplatnění v dalším životě, kdy dochází k sebereflexi v oblasti sociální, pracovní nebo světonázorové. Sebehodnocení je dlouhodobý proces, kterému je třeba se učit. Je závislé na kognitivním vývoji žáka, protože proces hodnocení náleží do nejvyšší úrovně myšlení člověka. Sebehodnocení předpokládá určitý přesah vlastní osobnosti, což je v mladším věku nesmírně náročná činnost, kterou je třeba pěstovat přiměřeně k věkovým zvláštnostem žáků.
     V průběhu výuky žáci sledují plnění očekávaných výstupů a sami hodnotí a evidují svůj postup na pomyslném schodišti. Mají tak konkrétní zpětnou vazbu, sami se dokáží vymezit vzhledem k svému výkonu a identifikují tak lépe oblasti, které jim činí obtíže.


Maximálně 16 dětí v jedné třídě

    Každým rokem otvíráme na naší škole Klub pro předškoláčky, kde se mohou vaše děti seznámit se školním prostředím a zábavnou formou pod vedením pedagogů rozvíjet dovednosti potřebné pro zvládnutí požadavků školy. Pro rodiče jsme připraveni poskytnout základní odpovědi na otázky spojené se školní docházkou. Kapacita našeho Klubu předškoláků je 15 žáčků.
    Výsledná hladina je stanovena na základě dostatečného množství podkladů – týdenní hodnocení v plánech, občasný záznam v pracovním sešitě. Nejdůležitějším faktorem je závěrečný test za hodnocené období. Souhrnně hodnotíme vždy jen dostatečně probrané, procvičené a ukončené učivo – výstupy.
    V období od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 budeme v ZŠ Erudio přijímat žádosti o přijetí k povinné školní docházce zcela v souladu s pravidly MŠMT. Stáhněte si následující instrukce, jak dítě správně zapsat ke školní docházce, a také samotnou Žádost o přijetí.
    Žák v ZŠ Erudio Orlicko není hodnocen za své dispozice, ale naopak za snahu tyto dispozice co nejlépe využít k dosažení co nejlepších výsledků. Vycházíme z předpokladu, že nelze hodnotit (porovnávat) výsledky žáků mezi sebou, nýbrž v rámci časové a vývojové přímky každého z nich. Sledujeme tedy posun v kompetencích každého žáka odděleně od třídního kolektivu a takto získané informace jsou podkladem pro naše hodnocení jeho práce.


Hodnocení v Erudiu dělíme na hodnocení cesty a výstupů

    Průběžně spolupracujeme s dalšími odborníky působícími v oblasti výchovy a vzdělávání a díky odborně podloženému přístupu pak dokážeme s žáky účinně pracovat.
    Výchova a vzdělávání v Erudiu stojí na přesvědčení, že každé dítě má právo být úspěšné a dosáhnout svých cílů. Má právo s plnou podporou rozvíjet své osobnostní, sociální a emocionální dovednosti, které mu umožní úspěšný přechod do dospělosti. Záleží jak na jeho píli a motivovanosti, tak na pomoci školy a rodiny.
    Zaměřujeme se na včasnou identifikaci nadání a specifik žáků a poskytujeme jim dostatek podnětů k jejich dalšímu rozvoji. V rámci individuální potřeby jsme připraveni se žáky pracovat na procvičení látky, která jim činí problémy.
    Pracujete rád/a s dětmi a umíte je zaujmout? Neztrácíte dobrou náladu, je na vás spoleh a pracujete týmově? Jste otevřen/a novým vzdělávacím směrům a přístupům? Splňujete zákonné požadavky na pedagogické vzdělání pro učitele 1. stupně ZŠ? Kontaktujte nás a zjistěte více o aktuálních volných pracovních pozicích.


Příležitost pro vaše dítěZákladní škola Erudio v Žamberku

    Poznejte naši školu, učitele a žáky! Zveme všechny budoucí prvňáčky (i ty nezapsané!) a jejich rodiče na zábavné odpoledne 14. července v 15:30. Na tomto setkání se budoucí prvňáčci seznámí s naší školou, aby pro ně nebyla v září neznámá. Zapsat se do 1. třídy lze i dodatečně, i když je dítě zapsané jinam!
    Jsme otevření a stavíme na partnerských vztazích. Posilujeme silné stránky dítěte, učíme ho objevovat, následovat své tužby, poznávat nové věci a přemýšlet o nich. Učíme klást otázky a připravujeme tak děti na výzvy budoucnosti. Jsme zážitková škola s otevřenými dveřmi, srdcem, hlavou, dlaněmi a komunikací. Využíváme co nejvíce lidského potenciálu, prožitých zkušeností a lidské energie.
    12. března žáci Erudia, Veronika M., Waldemar M., Marek Beneš, uspěli v oblastním kole recitační soutěže Dětská scéna 2019. Ze soutěže si Waldemar M. odvážel čestné uznání a Marek získal diplom s postupem do krajského kola.
    18. června jsme v naší škole zažili velké překvapení! Navštívily nás paní místostarostka Z. Šebková a paní A. Hovádková z Odboru životního prostředí z Městského úřadu v Žamberku, aby nám sdělily výsledek soutěže škol ve sběru druhotných surovin.


Naše škola roste. Hledáme nové kolegy

    Sebehodnocení se zaměřuje jak na průběh, tak na výsledek školní práce. Je zacílené na zvýšení účinnosti procesu dosahování kognitivních, afektivních, sociálních i psychomotorických cílů žáka, a to ne prioritně ve srovnání s „normou", tj. ve vztahu k výkonům spolužáků ve třídě, ale vzhledem k předem danému kritériu bez ohledu na výkony spolužáků.
    Děti učíme týmové práci a způsobům, jak spolu co nejlépe vycházet, i když ostatní mají rozdílné vlohy. Chceme je naučit respektovat a kladně hodnotit odlišnosti a schopnosti každého. Praktickou výukou lidské solidarity rozvíjíme pocit sounáležitosti, což je pozitivní pro celou společnost.
    V Erudiu jsou všichni zaměstnanci připraveni vytvářet žákům takové podmínky, které maximálně zohledňují jejich individuální potřeby a zvláštnosti. Podporujeme harmonický vývoj všech složek osobnosti žáka.
    Do našeho dětského domova Vizovice jsou přijímány děti a mládež od 3 - 18 let. V případě, že dítě, které již dosáhlo plnoletosti, ale ještě nemá ukončeno studium na střední nebo vysoké škole, je možné, aby u nás žilo dál formou dobrovolného pobytu až do ukončení přípravy na povolání.
    Pokud dítě nemá dostatečně zautomatizované grafomotorické pohyby a propojené pohyby všech kloubů paže (rameno, loket, zápěstí, prsty), psaní se pro něj stává namáhavým.


Družina, ideální místo pro dítě

    Dětský domov Vizovice je samostatná budova na ulici 3. května č.p. 528, která je od školy vzdálená asi 300 m. Byla původně klášterem řádu sester Sv. Kříže, který po svém založení sloužil jako malý sirotčinec a od roku 1922 až do roku 1951, jako okresní útulna pro opuštěné děti. V současné době budova slouží jako dětský domov Vizovice pro děti, u kterých byla soudem nařízena ústavní výchova. Zajišťuje jim každodenní, celoroční výchovnou a hmotnou péči, včetně sociální. Jde o děti, které byly odebrány ze svých původních rodin, kdy tyto rodiny nebyly ochotny nebo schopny se ani v základní míře o své potomky postarat.  
    Navázali jsme strategické partnerství a spolupráci se Základní školou speciální Neratov, která se orientuje na děti s postižením. Děti se setkávají na společných akcích a tráví spolu několikrát do roka krátkodobé pobyty na škole v přírodě. Díky tomu se rozvíjejí jejich sociální dovedností.
    Výsledek pracovního úsilí žáka může učitel (a v rámci sebehodnocení i žák) podpořit formou obrázkového hodnocení s využitím symbolů, razítek a samolepek v rámci pracovních sešitů, pracovních listů, výsledků činností ve výchovných předmětech a v deníčku žáka. Toto hodnocení nevypovídá o prospěchu žáka, je pouze výrazem spokojenosti učitele s pracovním úsilím a výkonem žáka, nebo spokojeností žáka s vlastní prací.


Slovní hodnocení je srozumitelnější

    Naši učitelé reagují na silné stránky dítěte a přizpůsobují model učení tak, aby mu pomohli překonat výzvy. Individualizovaný přístup kombinovaný s malými velikostmi tříd (maximálně 16 žáků) pak vytváří prostředí, ve kterém má dítě možnost vyniknout, být úspěšné, vyzrát akademicky, sociálně i osobnostně.
    Žákovské portfolio je uspořádaný a komentovaný soubor vybraných materiálů, vznikajících během učení žáků. Není cílem učení žáků, ale prostředkem k němu. Důležité jsou proto činnosti, kterým se žáci v průběhu práce s portfoliem věnují, tj. především sbírání, třídění, průběžné reflektování a sebehodnocení, sdílení, prezentování a obhajování. I když je potřeba se sjednotit na základním smyslu a obsahu žákovského portfolia, je třeba ponechávat žákům zároveň dostatek prostoru pro projevení osobnosti, originality, tvořivosti a samostatnosti. Žákovi pomáhá portfolio k sebereflexi a sebehodnocení, učiteli slouží ke vnímání práce žáka jako procesu, rodičům jako zdroj informací a vzájemnému sdílení zážitků a úspěchů.
    Individuální přístup klade zvýšené nároky. Školné se nám však podařilo stlačit do poplatku 3 000 Kč měsíčně (36 000 Kč ročně), přestože zahrnuje také družinu a odpolední kroužky.


Co rozvíjet u dítěte před zápisem do 1. třídy?

    Na jaře roku 2019 se naši třeťáci zúčastnili testování SCIO, abychom získali důležitou zpětnou vazbu na úroveň naší výuky. V oblastech matematika, anglický jazyk, člověk a jeho svět a klíčové kompetence patříme mezi 10 % nejlepších škol, v českém jazyce pak mezi 20 % nejlepších škol v republice. Naše žákyně Aneta Koditková dokonce dosáhla ve SCIO testech vůbec nejlepšího výsledku v Pardubickém kraji.
    Žáci a rodiče mohou sledovat jaké silné stránky dítě má. Toto hodnocení probíhá denně, týdně (ústně, písemně) a vygraduje čtvrtletním a pololetním hodnocením, kdy je vyjádřeno třemi stupni úsilí:

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0024:00:00